Menu Close

(7.7) Có giới hạn với số tiền có thể chi cho SLS không?

(7.7) Có giới hạn với số tiền có thể chi cho SLS không?

Không có giới hạn pháp lý nào với chi phí cho các dịch vụ SLS của quý vị. Tuy nhiên, luật quy định tất cả dịch vụ và sự hỗ trợ mà trung tâm khu vực mua phải “hiệu quả về chi phí”. [1]Các Mục 4512(b), 4646(a), 4651(a) và 4685(c)(3). Trung tâm khu vực phải mua các dịch vụ từ nhà cung cấp dịch vụ có mức chi phí thấp nhất đồng thời đáp ứng nhu cầu của quý vị. [2]Mục 4648(a)(6)(D).

Hiệu quả về chi phí được định nghĩa là “đạt được kết quả tối ưu với khoản chi.”[3]Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 58501(a)(6). Mục đích của Đạo Luật Lanterman là giúp những người khuyết tật về phát triển sống giống như những người không khuyết tật. Hầu hết người lớn không khuyết tật về phát triển sống độc lập. Vì vậy, tiền chi cho SLS đáp ứng mức ưu tiên cao nhất và nhận được kết quả tốt nhất như mục đích của Đạo Luật Lanterman.

Các dịch vụ hiệu quả về chi phí vẫn phải đáp ứng nhu cầu của quý vị. Khi chọn “nhà cung cấp dịch vụ có mức chi phí thấp nhất”, quý vị và trung tâm khu vực phải cân nhắc những nhà cung cấp đem lại các dịch vụ có chất lượng tương tự và có thể đáp ứng nhu cầu của quý vị. [4]Mục 4648(a)(6)(D). Chi phí của SLS không được vượt quá chi phí của dịch vụ và sự hỗ trợ trong một năm ở cơ sở nội trú thích hợp được cấp phép. [5]Tiêu Đề 17 Bộ Luật Các Quy Định California mục 58617. Giới hạn này được gọi là “giới hạn chi phí”. Mỗi trung tâm khu vực sử dụng giới hạn này theo cách khác nhau nhưng họ không thể ngăn quý vị nhận SLS vì “giới hạn chi phí”.

Trung tâm khu vực và nhóm IPP của quý vị có thể xem xét chi phí khi quyết định nhà cung cấp hoặc phương pháp đạt được mục đích. Tuy nhiên, chi phí không thể là yếu tố cân nhắc duy nhất. [6]Mục 4512(b). Trung tâm khu vực và nhóm IPP cũng phải cân nhắc chất lượng của dịch vụ và sở thích của quý vị. Không người nào có thể bắt quý vị chấp nhận dịch vụ rẻ nhất nếu dịch vụ đó không đáp ứng nhu cầu của quý vị. Tuy nhiên, nếu một bên cung cấp với chi phí rẻ hơn có thể giúp quý vị đạt được mục đích, quý vị có thể phải sử dụng bên cung cấp đó.

Nếu trung tâm khu vực của quý vị muốn thay đổi SLS của quý vị, họ phải:

  • tổ chức cuộc họp IPP và đạt được thỏa thuận với quý vị về thay đổi đó, hoặc
  • cung cấp cho quý vị văn bản thông báo có các lý do cho thay đổi được đề xuất và cách quý vị có thể kháng cáo. [7]Mục 4689(p)(3).

References
1 Các Mục 4512(b), 4646(a), 4651(a) và 4685(c)(3).
2, 4 Mục 4648(a)(6)(D).
3 Tiêu Đề 17, Bộ Luật Các Quy Định California, mục 58501(a)(6).
5 Tiêu Đề 17 Bộ Luật Các Quy Định California mục 58617.
6 Mục 4512(b).
7 Mục 4689(p)(3).