Menu Close

(7.19) Nếu phương án sắp xếp đời sống tôi muốn không có sẵn thì sao?

(7.19) Nếu phương án sắp xếp đời sống tôi muốn không có sẵn thì sao?

Đôi khi phương án sắp xếp đời sống mà quý vị cùng nhóm lập kế hoạch của quý vị đã nhất trí lại không có sẵn. Nguyên nhân có thể là vì (1) nhà hoặc cơ sở không còn chỗ trống, (2) không có người cung cấp các dịch vụ hỗ̃ trợ sinh hoạt mà quý vị cần, hoặc (3) không có nhà của gia đình cho người lớn tại nơi quý vị sống.

Nếu phương án sắp xếp đời sống trong IPP của quý vị không có sẵn, nhân viên trung tâm khu vực phải phát triển phương án sắp xếp đời sống mà quý vị muốn. Tuy nhiên, quá trình này có thể tốn thời gian. Quý vị có thể cần phải chuyển đến một lựa chọn nơi sống khác hoặc đến nhà hay cơ sở cách xa cộng đồng nhà mình trong một khoảng thời gian. Nếu quý vị gặp tình huống này, luật quy định quý vị có thể yêu cầu trung tâm khu vực:

  • Tìm những người hoặc cơ quan cung cấp các dịch vụ quý vị cần. Quy trình này được gọi là “yêu cầu đề xuất” (request for proposal, RFP). [1]Mục 4648(e)(1). Nếu sự hỗ trợ và dịch vụ quý vị cần là đặc biệt, RFP có thể yêu cầu trung tâm khu vực có thể đưa ra thỏa thuận tài trợ đặc biệt.
  • Thuê một bên cung cấp để cung cấp dịch vụ quý vị cần. Nếu mức thanh toán không được DDS đặt ra cho dịch vụ, trung tâm khu vực có thể thương lượng một hợp đồng cho dịch vụ quý vị cần trong một khoảng thời gian. [2]Mục 4648(a)(3).
  • Cung cấp dịch vụ bổ sung, bao gồm thêm nhân viên ngoài hợp đồng hiện tại của nhà cung cấp dịch vụ, nếu nhóm IPP của quý vị quyết định các dịch vụ bổ sung phù hợp với IPP của quý vị. Nhiều nhân viên hơn có thể giúp quý vị sống thành công trong nhà có sẵn, kể cả khi đó không phải nhà quý vị bình thường sẽ cư trú. [3]Mục 4648(a)(9)(g).

Quý vị sẽ không phải vào cơ sở chỉ vì không có sẵn phương án sắp xếp đời sống tại cộng đồng.

References
1 Mục 4648(e)(1).
2 Mục 4648(a)(3).
3 Mục 4648(a)(9)(g).