Menu Close

(7.20) Có quy định trong những nhà được cấp phép không?

(7.20) Có quy định trong những nhà được cấp phép không?

Tất cả các phương án sắp xếp đời sống tại cộng đồng có giấy phép, bao gồm CCF và ICF, đều có “nội quy”. Nội quy giải thích việc quý vị có thể và không thể làm. Nhà phải giải thích nội quy với quý vị khi quý vị đến hoặc bắt đầu chương trình. Quý vị có thể đưa ra ý kiến về nội quy vì đó chính là ngôi nhà quý vị sẽ sống. Họ phải đăng nội quy ở nơi quý vị có thể thấy và viết nội quy bằng ngôn ngữ quý vị hiểu được.

Quý vị có quyền đưa ra lựa chọn về các hoạt động hàng ngày. Điều này bao gồm thời điểm quý vị đi ngủ, thời điểm quý vị ăn, quý vị có bạn đến thăm không và việc quý vị làm trong thời gian rảnh. Nội quy phải giúp mọi người trong nhà sống hòa thuận với nhau, nhưng nội quy không thể quá cứng nhắc. Nội quy không được vi phạm bất cứ quyền nào của quý vị. Nếu quý vị tin rằng cơ sở sinh sống của quý vị có quy định bất hợp pháp, hãy gọi cho Disability Rights California.