Menu Close

(7.8) ILS và SLS khác nhau như thế nào?

(7.8) ILS và SLS khác nhau như thế nào?

ILS chủ yếu là đào tạo quý vị học tập và cải thiện các kỹ năng quý vị cần để sống độc lập. Quý vị cũng có thể nhận ILS để duy trì sự độc lập nếu quý vị sống một mình. Quý vị có thể nhận ILS trong môi trường bất kỳ, kể cả khi quý vị sống tại nhà với gia đình hoặc trong một cơ sở được cấp phép trong khi quý vị chuẩn bị chuyển ra ngoài.

SLS thường bao gồm các dịch vụ trực tiếp hơn. SLS dành cho những người không chỉ cần đào tạo để sống độc lập. Quý vị chỉ có thể nhận SLS nếu quý vị sống một mình ở nhà riêng hoặc nhà thuê.

Một số trung tâm khu vực không phân biệt giữa ILS và SLS và có thể cung cấp các dịch vụ tương tự trong mỗi danh mục. Hãy yêu cầu xem chính sách mua dịch vụ (purchase of service, POS) của tâm khu vực để biết cách trung tâm khu vực của quý vị mô tả và cung cấp các dịch vụ này.