Menu Close

(7.6) SLS được thanh toán như thế nào?

(7.6) SLS được thanh toán như thế nào?

Trong một phương án sắp xếp hỗ trợ đời sống, quý vị phải sử dụng SSI hoặc thu nhập khác để thanh toán cho chi thuê hoặc thế chấp nhà, thực phẩm, điện, điện thoại, các tiện ích khác và chi phí giải trí. [1]Mục 4689(i) & (j). Trung tâm khu vực thanh toán cho nhà cung cấp SLS đối với các dịch vụ và sự hỗ trợ quý vị muốn và cần để sống trong nhà riêng. Tuy nhiên, trước khi trung tâm khu vực đồng ý mua bất kỳ dịch vụ hỗ trợ đời sống cụ thể nào, nhóm lập kế hoạch của quý vị sẽ xem quý vị có thể sử dụng “sự hỗ trợ tự nhiên” (bạn bè hoặc gia đình) và cơ quan chung không. [2]Mục 4689(g). Ví dụ về sự hỗ trợ của một cơ quan chung là chương trình Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (In-Home Supportive Services, IHSS) của hạt, thanh toán cho những người cung cấp dịch vụ chăm sóc cho quý vị tại nhà. [3]Xem cẩm nang về IHSS “Tập Tài Liệu về Điều Trần Công Bằng và Tự Đánh Giá trong IHSS” của Disability Rights California. Quý vị có thể xem tại trang web của … Continue reading

Quý vị sẽ có thêm chi phí khi quý vị lần đầu dọn vào nhà riêng. Quý vị (hoặc gia đình hay bạn bè của quý vị) phải thanh toán chi phí dọn vào, bao gồm tiền đặt cọc, đồ nội thất và đồ dùng gia đình. Tuy nhiên, nếu quý vị không thể thanh toán chi phí dọn vào hoặc chi phí định kỳ  việc đó sẽ tiết kiệm tiền của tiểu bang, trung tâm khu vực của quý vị có thể thanh toán phí dọn nhà, tiền đặt cọc thuê nhà hoặc tiện ích, đồ nội thất, hoặc tiền thuê định kỳ hoặc chi phí tiện ích. [4]Tiêu Đề 17 Bộ Luật Các Quy Định California mục 58611(b). Về việc này, giám đốc điều hành trung tâm khu vực phải công bố bằng văn bản rằng: (1) khoản thanh toán là cần thiết để đáp ứng nhu cầu chăm sóc riêng và cụ thể của quý vị như đã mô tả trong IPP, và (2) tình trạng y tế, hành vi hoặc tâm thần đã xác nhận của quý vị thể hiện rủi ro sức khỏe và an toàn đối với quý vị hoặc người khác. [5]Mục 4689(j)(1)(A).

Trung tâm khu vực không thể thanh toán chi phí thuê nhà ngắn hạn, thế chấp nhà, thuê nhà dài hạn hoặc chi phí sinh hoạt gia đình của quý vị trong hơn sáu tháng, trừ khi trung tâm thấy điều đó là cần thiết để đáp ứng nhu cầu của quý vị như mô tả trong IPP. Trung tâm khu vực sẽ xem xét nhu cầu của quý vị mỗi quý. Ngoài ra, giám đốc điều hành của trung tâm khu vực phải xác nhận mỗi năm trong phần bổ sung IPP rằng quý vị đáp ứng hai điều kiện ngoại lệ. [6]Mục 4689(j)(1)(C).

Các cơ quan cùng những nguồn lực khác có thể giúp quý vị lập kế hoạch cho các dịch vụ SLS bao gồm:

  • Trung tâm khu vực của quý vị. – Một số trung tâm khu vực có điều phối viên SLS.
  • Sở Dịch Vụ Phát Triển (Department of Developmental Services, DDS) – Gọi số (916) 654-2140 và yêu cầu nói chuyện với người biết về dịch vụ hỗ trợ đời sống hoặc đặt hàng một ấn phẩm về dịch vụ hỗ trợ đời sống của DDS.
  • Disability Rights California – Yêu cầu cung cấp ấn phẩm về Dị̣ch Vụ Hỗ Trợ Đời Sống.
  • Kết Nối Thông Tin và Nguồn Lực về Đời Sống Tại Cộng Đồng (Connections for Information and Resources on Community Living, CIRCL) – Đây là mạng lưới những người có nhiều năm kinh nghiệm hỗ trợ đời sống. CIRCL giúp mọi người cân nhắc, bắt đầu và cải thiện dịch vụ hỗ trợ đời sống. Liên hệ với CIRCL theo số (626) 447-5477 hoặc (530) 644-6653. Truy cập trực tuyến vào allenshea.com.
  • Mạng Lưới Hỗ Trợ Đời Sống California (California Supported Living Network, CSLN) – CSLN là mạng lưới gồm người dân và nhà cung cấp ở California bênh vực cho dịch vụ hỗ trợ đời sống chất lượng. Liên hệ với CSLN tại www.ccln.org hoặc theo số (415) 505-5975.
  • California Supported Living Network (CSLN) – CSLN is a network of people and providers in California who advocate for quality supported living services.  Contact CSLN at www.ccln.org or at (415) 505-5975.

References
1 Mục 4689(i) & (j).
2 Mục 4689(g).
3 Xem cẩm nang về IHSS “Tập Tài Liệu về Điều Trần Công Bằng và Tự Đánh Giá trong IHSS” của Disability Rights California. Quý vị có thể xem tại trang web của chúng tôi: www.disabilityrightsca.org/PUBS/501301.htm.
4 Tiêu Đề 17 Bộ Luật Các Quy Định California mục 58611(b).
5 Mục 4689(j)(1)(A).
6 Mục 4689(j)(1)(C).