Menu Close

(7.15) Có nhà tập thể bên cạnh nhà trong hệ thống ARM không?

(7.15) Có nhà tập thể bên cạnh nhà trong hệ thống ARM không?

Một số trung tâm khu vực có các CCF quy mô nhỏ, chuyên biệt. Trung tâm khu vực điều hành các cơ sở này ở mức giá “thương lượng”. Điều này có nghĩa là trung tâm khu vực và bên cung cấp nhất trí về mức giá, dựa trên dịch vụ họ cung cấp. Những CCF này thường nhận 1 – 4 người có nhu cầu phức tạp. Các cơ sở này không thuộc hệ thống ARM Cấp.

Những nhà chuyên biệt này phục vụ người có nhu cầu sức khỏe tâm thần và hành vi đặc biệt mà các lựa chọn sống trong cộng đồng khác không thể đáp ứng. Các nhà này thường cung cấp nhân viên chuyên môn tại chỗ 24 giờ và dịch vụ chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu cụ thể của người cư trú. Thông thường, những nhà này có thể ứng phó với khủng hoảng tại chỗ để đáp ứng nhu cầu và thúc đẩy lòng tự trọng và tính độc lập tối đa.