Menu Close

(7.1) Tôi quyết định nơi mình sống như thế nào?

(7.1) Tôi quyết định nơi mình sống như thế nào?

Sở thích, lựa chọn và mong muốn của quý vị là điểm bắt đầu để quyết định nơi quý vị sẽ sống. Việc quyết định nơi quý vị muốn sống là một phần trong quá trình lên kế hoạch cho Kế Hoạch Chương Trình Cá Nhân (Individual Program Plan, IPP) của quý vị. 

Những người bị khuyết tật về phát triển sống trong nhiều môi trường. Từ môi trường ít hạn chế nhất (như nơi sống độc lập) đến môi trường hạn chế nhất (như các cơ sở hoặc bệnh viện rộng lớn, bị khóa). Những phương án sắp xếp đời sống khác nằm giữa những môi trường đó bao gồm sống với cha/mẹ hoặc người thân, với một gia đình khác hoặc trong một nhà tập thể nhỏ. Quý vị không phải chuyển qua từng môi trường trước khi quý vị sẵn sàng cho một trường hòa nhập hơn hay kém hạn chế hơn. Mục đích của Đạo Luật Lanterman là để người khuyết tật về phát triển được sống giống như những người ở cùng độ tuổi không bị khuyết tật. [1]Đạo Luật Lanterman quy định rằng các dịch vụ và sự hỗ trợ phải tạo điều kiện cho người khuyết tật có được kiểu cuộc sống hàng ngày gần giống … Continue reading Những người không bị khuyết tật sống trong nhà ở và cộng đồng họ lựa chọn, vì vậy những người bị khuyết tật về phát triển cũng nên được sống theo cách đó. Chương này chủ yếu nói về các lựa chọn sống trong cộng đồng. Chương này sẽ không nhắc nhiều đến việc sống trong những môi trường rất hạn chế.

References
1 Đạo Luật Lanterman quy định rằng các dịch vụ và sự hỗ trợ phải tạo điều kiện cho người khuyết tật có được kiểu cuộc sống hàng ngày gần giống những người ở cùng độ tuổi không bị khuyết tật. Mục 4501. Những người bị khuyết tật về phát triển có cùng các quyền và trách nhiệm pháp lý được đảm bảo cho tất cả các cá nhân khác theo Hiến Pháp và các luật của Hoa Kỳ cùng Hiến Pháp và các luật của Tiểu Bang California, bao gồm quyền tự đưa ra lựa chọn trong cuộc sống của chính họ, bao gồm nơi và người họ sống cùng. Mục 4502(a) và (b)(10). Những người bị khuyết tật về phát triển có quyền nhận các dịch vụ cùng sự hỗ trợ điều trị và hỗ trợ đời sống trong môi trường ít hạn chế nhất cần thiết để hoàn thành mục đích của những dịch vụ đó, cũng như là các dịch vụ phải thúc đẩy tiềm năng phát triển của người đó và hướng tới việc đạt được cuộc sống độc lập, có ích và bình thường nhất có thể. Mục 4502(b).