Menu Close

(7.12) Ngoài nhà của gia đình, các trường hợp sống tập thể có phải được tiểu bang cấp phép không?

(7.12) Ngoài nhà của gia đình, các trường hợp sống tập thể có phải được tiểu bang cấp phép không?

Hầu hết những người khuyết tật về phát triển mà sống bên ngoài nhà của gia đình họ đều sống trong nhà tập thể hoặc các cơ sở. Có ba loại môi trường tập thể khác nhau:

  • Nhà ở với tối đa 6 người khuyết tật về phát triển,
  • Cơ sở nhỏ với 7-15 người khuyết tật về phát triển, và
  • Cơ sở lớn với 16 người khuyết tật về phát triển trở lên.

Tùy thuộc vào quy mô và việc họ có cung cấp một số dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhất định không, những cơ sở như thế này được cấp phép bởi:

  • The state Department of Health Care Services (DHCS)
  • Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe (Department of Health Care Services, DHCS) tiểu bang – được gọi là Cơ Sở Chăm Sóc Trung Gian (Intermediate Care Facility,ICF) hoặc
  • Sở Dịch Vụ Xã Hội (Department of Social Services, DSS) tiểu bang – được gọi là Cơ Sở Chăm Sóc Cộng Đồng (Community Care Facility, CCF).