Menu Close

(7.9) Loại dịch vụ nào của trung tâm khu vực có thể trợ giúp khi tôi muốn tiếp tục sống tại nhà với gia đình?

(7.9) Loại dịch vụ nào của trung tâm khu vực có thể trợ giúp khi tôi muốn tiếp tục sống tại nhà với gia đình?

Nếu quý vị chọn tiếp tục sống chung với gia đình sau khi tròn 18 tuổi, quý vị vẫn có quyền nhận các dịch vụ từ trung tâm khu vực tại nhà của gia đình để giúp quý vị sống một cuộc sống mà mình mong muốn. Các dịch vụ này bao gồm:

Dịch Vụ Hỗ Trợ Gia Đình Có Điều Phối: Dịch vụ hỗ trợ gia đình có điều phối là các dịch vụ dành cho người trưởng thành chọn tiếp tục sống chung với gia đình khi tròn 18 tuổi. Các dịch vụ này được thiết kế linh hoạt và có thể tùy chỉnh theo nhu cầu cá nhân của quý vị và gia đình. Các dịch vụ này phải tôn trọng ngôn ngữ, sắc tộc và văn hóa của quý vị. Các dịch vụ hỗ trợ gia đình có điều phối có thể bao gồm những việc như:

  • Cung cấp hỗ trợ trực tiếp trong nhà của gia đình để giúp quý vị thực hiện những điều mình muốn.
  • Trao đổi với tất cả các cá nhân và cơ quan khác nhau hỗ trợ quý vị nhằm đảm bảo quý vị nhận được tất cả các dịch vụ theo nhu cầu và mong muốn của mình.
  • Xác định các nhà cung cấp dịch vụ dự phòng khi nhân viên hỗ trợ quý vị không xuất hiện.
  • Giúp quý vị tiếp cận cộng đồng.
  • Làm việc với quý vị để lập kế hoạch dọn khỏi nhà của gia đình nếu quý vị muốn sống một mình.

Dịch Vụ Kỹ Năng Sống Độc Lập: Kỹ Năng Sống Độc Lập (gọi tắt là ILS) là những kỹ năng quý vị cần để sống độc lập trong cộng đồng của quý vị. Các chương trình ILS có thể dạy cho quý vị các kỹ năng như nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cá nhân và quản lý tiền bạc. Quý vị có thể nhận ILS nếu sống trong nhà của gia đình.

Dịch Vụ Sức Khỏe Tại Gia: Dịch vụ sức khỏe tại gia là loại hỗ trợ trực tiếp mà quý vị có thể nhận tại nhà của gia đình nếu quý vị có một số nhu cầu chăm sóc sức khỏe cần sự quan tâm từ nhân viên hỗ trợ sức khỏe tại gia hoặc y tá.

Dịch Vụ Chăm Sóc Tạm Thời: Dịch vụ chăm sóc tạm thời là các dịch vụ được cung cấp cho gia đình quý vị để họ có thể tạm ngưng hỗ trợ trực tiếp cho quý vị. Điều này có thể có nghĩa là nhân viên chăm sóc tạm thời sẽ đến nhà quý vị. Điều này còn có nghĩa là quý vị sẽ sống tại nhà khác trong một khoảng thời gian ngắn nếu đó là việc quý vị và gia đình mong muốn.

Dịch Vụ Hỗ Trợ Cá Nhân / Giúp Việc Gia Đình: Dịch vụ hỗ trợ cá nhân có thể giúp quý vị làm những việc mình muốn trong thời gian quý vị sống tại nhà của gia đình hoặc khi quý vị hòa nhập vào cộng đồng. Dịch vụ giúp việc cá nhân là những dịch vụ có thể giúp thực hiện các công việc nhà nói chung như chuẩn bị bữa ăn và các công việc khác khi người thường đảm nhận các công việc này không thể thực hiện.