Menu Close

(1.8) Có ai đảm bảo rằng các dịch vụ và sự hỗ trợ mà mọi người cần có sẵn cho họ trong cộng đồng không?

(1.8) Có ai đảm bảo rằng các dịch vụ và sự hỗ trợ mà mọi người cần có sẵn cho họ trong cộng đồng không?

Mỗi 5 năm, Hội Đồng Tiểu Bang về Khuyết Tật Phát Triển (State Council on Developmental Disabilities) thực hiện “đánh giá nhu cầu” để xem xét các loại và số lượng dịch vụ và hỗ trợ cần thiết, nhưng hiện tại không có sẵn. Đánh giá nhu cầu này phải báo cáo về nhu cầu đối với các dịch vụ và sự hỗ trợ cộng đồng mới hoặc tốt hơn. Đánh giá này phải xem xét mức độ ảnh hưởng của mọi thiếu sót trong các dịch vụ sẵn có đối với khách hàng trong một số nhóm. Các nhóm này bao gồm những người bị khuyết tật, có độ tuổi, dân tộc, thách thức hoặc ở khu vực nhất định. Đánh giá này cũng phải nêu bật các mô hình cung cấp dịch vụ thay thế và sáng tạo để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Đánh giá nhu cầu phải được cập nhật hàng năm. [1]Mục 4677.

Đánh giá nhu cầu của Hội Đồng Tiểu Bang dựa trên thông tin do tất cả các trung tâm khu vực cung cấp. Đánh giá này cũng có thể bao gồm thông tin từ:

  • Các phiên điều trần công
  • Đánh giá Chỉ Số Cốt Lõi Quốc Gia (National Core Indicators) (theo quy định trong Mục 4571) [2]Hệ Thống Đảm Bảo Chất Lượng đã được phát triển để thu thập thông tin về sự hài lòng của khách hàng và gia đình, việc cung cấp các dịch vụ và các … Continue reading
  • Báo cáo của trung tâm khu vực về việc cung cấp dịch vụ thay thế được gửi tới DDS theo quy định trong Mục 4669.2(c)
  • Báo cáo từ trung tâm khu vực về các loại và số lượng dịch vụ cùng sự hỗ trợ cần thiết nhưng không có sẵn (theo quy định trong Mục 4677(b)(1))
  • Báo cáo hàng năm về các dịch vụ tự định hướng (theo quy định trong Mục 4685.7(v))

Những đánh giá và báo cáo này được đưa vào kế hoạch tiểu bang của Hội Đồng và được gửi tới DDS cùng với Cơ Quan Lập Pháp. Hội Đồng này trao đổi với DDS và đề xuất việc tài trợ với Sở Tài Chính. Phần tài trợ được đưa vào Ngân Sách của Thống Đốc cho chương trình phát triển, dựa trên đánh giá. [3]Mục 4677(b)(6). Những tài liệu này đều có sẵn có công chúng. Một quỹ đặc biệt (Quỹ Phát Triển Chương Trình dành cho Người Khuyết Tật về Phát Triển) cung cấp các nguồn lực để khởi động những chương trình mới và mở rộng hoặc chuyển đổi các chương trình hiện có. [4]*Mục 4677. Tiền của quỹ này là lệ phí được thu từ các gia đình có con cư trú bên ngoài gia đình. [5]Mục 4784. Quỹ này hỗ trợ những chương trình có các dịch vụ hòa nhập ở nơi mọi người sống, làm việc, vui chơi, học tập, giao lưu và làm tình nguyện. Những hoạt động này sẽ tăng tính tự chủ và độc lập ở những người khuyết tật về phát triển. [6]Mục 4677(a). Điều này phù hợp với các ưu tiên đã được phê duyệt cho việc phát triển chương trình trong Kế Hoạch Tiểu Bang của Hội Đồng.

References
1 Mục 4677.
2 Hệ Thống Đảm Bảo Chất Lượng đã được phát triển để thu thập thông tin về sự hài lòng của khách hàng và gia đình, việc cung cấp các dịch vụ và các kết quả cá nhân. DDS đã trao hợp đồng này cho Viện Nghiên Cứu Dịch Vụ Nhân Sinh (Human Services Research Institute, HSRI). HSRI thực hiện đánh giá Chỉ Số Cốt Lõi Quốc Gia (National Core Indicators, NCI) cho khách hàng của trung tâm khu vực. Điều này giúp so sánh thông tin dịch vụ ở California với thông tin được thu thập ở các tiểu bang khác.
3 Mục 4677(b)(6).
4 *Mục 4677.
5 Mục 4784.
6 Mục 4677(a).