Menu Close

(1.1) Đạo Luật Lanterman là gì?

(1.1) Đạo Luật Lanterman là gì?

Đạo Luật Lanterman là một luật của California trao cho những người khuyết tật về phát triển quyền được hưởng các dịch vụ và sự hỗ trợ mà họ cần để sống một cuộc sống độc lập và như người bình thường. Đạo Luật này nằm trong Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế California, mục 4500-4906. Bất kỳ khi nào quý vị thấy từ “(các) mục” trong cẩm nang hướng dẫn này hoặc chú thích không kèm thông tin khác, thì chính là đề cập đến (các) mục của Đạo Luật Lanterman. Với mục 4512(a), mục này có nghĩa là thông tin từ Đạo Luật Lanterman, Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế Mục 4512, mục phụ (a). Để đọc Đạo Luật Lanterman, nhấp vào đây

Đạo Luật này nêu rằng điều quan trọng là mỗi người đều nhận được các dịch vụ và sự hỗ trợ đáp ứng nhu cầu và lựa chọn của họ. Đạo Luật này thừa nhận rằng những người bị khuyết tật về phát triển có thể cần được trợ giúp để sống một cuộc sống trọn vẹn và có ích. 

Cơ Quan Lập Pháp quy định:

“Một loạt các dịch vụ và hỗ trợ cần phải được thiết lập đẩy đủ nhằm đáp ứng các nhu cầu và lựa chọn của từng người bị khuyết tật về phát triển, bất kể tuổi tác hay mức độ khuyết tật, và ở mỗi giai đoạn trong cuộc sống, hỗ trợ họ hòa nhập lại với cuộc sống bình thường trong cộng đồng.”