Menu Close

(1.5) Những ai có thể nhận được các dịch vụ và sự hỗ trợ theo Đạo Luật Lanterman?

(1.5) Những ai có thể nhận được các dịch vụ và sự hỗ trợ theo Đạo Luật Lanterman?

Bốn nhóm người có thể nhận các dịch vụ theo Đạo Luật Lanterman:

  1. Những người đáp ứng định nghĩa khuyết tật về phát triển của Đạo Luật Lanterman. [1]Mục 4512(a) và (l). Đây là những người bị khuyết tật đáng kể do bại não, động kinh, tự kỷ, khuyết tật trí tuệ và những tình trạng khác liên quan chặt chẽ đến khuyết tật trí tuệ hoặc yêu cầu điều trị tương tự. “Khuyết tật đáng kể” được thảo luận chi tiết hơn trong Chương 2 của cẩm nang này.
  2. Những người có nguy cơ cao sẽ làm cha/mẹ của trẻ sơ sinh bị khuyết tật về phát triển. Cha mẹ và trẻ sơ sinh thuộc nhóm này có thể nhận dịch vụ đánh giá và dịch vụ phòng ngừa. [2]Các Mục 4642 và 4644.
  3. Trẻ sơ sinh dưới 3 tuổi và có nguy cơ cao bị khuyết tật về phát triển. Cha mẹ và trẻ sơ sinh thuộc nhóm này có thể nhận dịch vụ đánh giá và dịch vụ phòng ngừa. [3]Các Mục 4642 và 4644.
  4. Trẻ em 3 hoặc 4 tuổi và có thể “tạm thời hội đủ điều kiện”. Điều này có nghĩa trẻ không hội đủ điều kiện là bị “khuyết tật về phát triển”. Tuy nhiên, với khả năng hội đủ điều kiện tạm thời, trẻ có thể nhận đầy đủ các dịch vụ của trung tâm khu vực khi 3 và 4 tuổi. [4]Mục 4512(a)(2). Xem Chương 2 để biết thêm thông tin về khả năng hội đủ điều kiện tại trung tâm khu vực.

Những người thuộc danh mục thứ hai và thứ ba bên trên có thể nhận dịch vụ đánh giá và dịch vụ phòng ngừa.

References
1 Mục 4512(a) và (l).
2, 3 Các Mục 4642 và 4644.
4 Mục 4512(a)(2).