Menu Close

(1.3) Đạo luật Lanterman đáp ứng và bảo vệ quyền của những người bị khuyết tật về phát triển như thế nào?

(1.3) Đạo luật Lanterman đáp ứng và bảo vệ quyền của những người bị khuyết tật về phát triển như thế nào?

Luật này quy định những người bị khuyết tật về phát triển được hưởng các quyền giống như những cư dân California khác. [1]Mục 4502(a).

Luật này cũng bảo đảm các quyền khác, bao gồm các quyền:

  • đưa ra quyết định về cuộc sống của chính mình, [2]Mục 4502.1.
  • có được thông tin mà quý vị có thể hiểu để giúp quý vị đưa ra quyết định, [3]Mục 4502.1.
  • nhận được các dịch vụ và sự hỗ trợ theo cách ít hạn chế nhất để giúp quý vị tận dụng tối đa tiềm năng của mình. [4]Mục 4502(b)(1).

Trong Đạo Luật, Cơ Quan Lập Pháp quyết định các dịch vụ mà người bị khuyết tật về phát triển cần là đặc biệt và duy nhất. Luật này quy định rằng các cơ quan của chính quyền tiểu bang không thể cung cấp tốt các dịch vụ này, vì vậy các cơ quan cộng đồng tư nhân, phi lợi nhuận cần cung cấp các dịch vụ này. [5]Mục 4620(b). Đạo Luật lập ra một hệ thống gồm 21 trung tâm khu vực tư nhân, phi lợi nhuận trên khắp California. Mỗi trung tâm khu vực là cơ quan địa phương giúp đảm bảo những người bị khuyết tật về phát triển sống trong khu vực trách nhiệm của trung tâm khu vực đó nhận được các dịch vụ và sự hỗ trợ họ cần. Đạo Luật cũng yêu cầu Sở Dịch Vụ Phát Triển California (California Department of Developmental Services, DDS) giám sát các trung tâm khu vực nhằm đảm bảo họ thực hiện Đạo Luật trong từng khu vực của California. [6]Mục 4620.

Đạo Luật yêu cầu trung tâm khu vực phải phát triển Kế Hoạch Chương Trình Cá Nhân (Individual Program Plan, IPP) dựa trên nhu cầu của quý vị. [7]Mục 4646. IPP liệt kê các dịch vụ và sự hỗ trợ mà quý vị và trung tâm khu vực nhất trí rằng quý vị cần và chọn. Trung tâm khu vực thanh toán cho một số dịch vụ IPP. Trung tâm khu vực sẽ chỉ định một điều phối viên dịch vụ cho quý vị. Người ngày sẽ giúp quý vị nhận được các dịch vụ được liệt kê trong IPP của quý vị. Luật này cung cấp cho quý vị các cách để thực hiện các quyền của mình, bao gồm quyền nhận các dịch vụ và hỗ trợ mà quý vị cần và chọn. Khi quý vị yêu cầu trung tâm khu vực thanh toán cho một khoản nào đó, chẳng hạn như thêm số giờ chăm sóc tạm thời, chính là quý vị đang yêu cầu trung tâm khu vực thay đổi IPP của quý vị để thêm số giờ mới. Nếu trung tâm khu vực từ chối yêu cầu của quý vị và quý vị nghĩ rằng quyết định đó của trung tâm khu vực là sai lầm, quý vị có thể kháng cáo. Quy trình kháng cáo bắt đầu khi quý vị yêu cầu một phiên điều trần công bằng. [8]Mục 4710 và các mục sau.

Một cách khác để thực hiện các quyền của quý vị là thông qua quy trình khiếu nại. Quy trình này đôi khi được gọi là Khiếu Nại Mục 4731. [9]“Khiếu Nại Mục 4731” được đặt tên theo một mục trong Đạo Luật Lanterman, chứa các thông tin về quy trình khiếu nại. Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại nếu quý vị nghĩ rằng trung tâm khu vực hoặc cơ quan do trung tâm khu vực thuê vi phạm các quyền của quý vị. Ví dụ: nếu quý vị yêu cầu một cuộc họp IPP và trung tâm khu vực từ chối lên lịch cuộc họp đó, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại.

Quý vị có thể sử dụng các dịch vụ bênh vực quyền lợi độc lập để được tư vấn hoặc trợ giúp. Các cơ quan này có thể giúp quý vị hiểu và thực hiện các quyền của mình:

  • Văn Phòng Bênh Vực Quyền Lợi Khách Hàng (Office of Clients’ Rights Advocacy – OCRA):
    • Bắc California 1-800-390-7032 (TTY 877-669-6023)
    • Nam California 1-866-833-6712 (TTY 877-669-6023)
  • Disability Rights California: 1-800-776-5746

References
1 Mục 4502(a).
2 Mục 4502.1.
3 Mục 4502.1.
4 Mục 4502(b)(1).
5 Mục 4620(b).
6 Mục 4620.
7 Mục 4646.
8 Mục 4710 và các mục sau.
9 “Khiếu Nại Mục 4731” được đặt tên theo một mục trong Đạo Luật Lanterman, chứa các thông tin về quy trình khiếu nại.