Menu Close

(1.14) Thông tin của tôi có được trung tâm khu vực giữ bí mật không?

(1.14) Thông tin của tôi có được trung tâm khu vực giữ bí mật không?

Tất cả thông tin và hồ sơ về quý vị tại trung tâm khu vực đều được bảo mật. ((Mục 4514)). Trước khi bất kỳ ai có thể xem thông tin của quý vị, trung tâm khu vực phải nhận được sự cho phép của quý vị, người bảo hộ của quý vị, hoặc ai đó mà quý vị tuyên bố đại diện cho mình. Nếu quý vị dưới 18 tuổi, phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của quý vị phải cho phép. Có một số ngoại lệ đối với quy tắc này. Tòa án và các cơ quan thực thi pháp luật có thể xem hồ sơ của quý vị trong một số trường hợp nhất định. Nhà điều tra cấp phép có thể xem hồ sơ của quý vị nếu họ cần đến để đảm bảo các cơ sở y tế và cơ sở chăm sóc cộng đồng đang cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt. ((Mục 4514(a)-(p)). Quý vị có quyền xem lại và sao chép hồ sơ của mình trong hồ sơ của quý vị ở trung tâm khu vực. ((Các Mục 4725 và 4726)). Nếu quý vị yêu cầu xem hồ sơ của mình, trung tâm khu vực có ba ngày làm việc để cho quý vị xem hồ sơ đó. ((Mục 4728)). Quý vị cũng có thể cho phép ai đó xem hồ sơ của mình.