Menu Close

(1.4) Đạo Luật Lanterman xác định “các dịch vụ và sự hỗ trợ” cho những người khuyết tật về phát triển như thế nào?

(1.4) Đạo Luật Lanterman xác định “các dịch vụ và sự hỗ trợ” cho những người khuyết tật về phát triển như thế nào?

“Các dịch vụ và sự hỗ trợ” là sự trợ giúp mà quý vị chọn và cần cho tình trạng khuyết tật về phát triển của mình để giúp quý vị sống một cuộc sống có ích và trọn vẹn trong cộng đồng. Các dịch vụ và sự hỗ trợ có thể trợ giúp quý vị học các kỹ năng mới, cải thiện khả năng hoạt động và giúp quý vị sống một cuộc sống độc lập và bình thường. [1]Mục 4512(b). Ví dụ: quý vị có thể cần liệu pháp hoạt động giúp quý vị có thể nuốt để ít phụ thuộc hơn vào việc ăn bằng ống truyền thức ăn. Hoặc, quý vị có thể cần được đào tạo về cách sử dụng hệ thống xe buýt địa phương.

Các trung tâm khu vực và những cơ quan khác cung cấp các dịch vụ và sự hỗ trợ dựa trên IPP của quý vị. Các trung tâm khu vực thanh toán cho một số dịch vụ và trợ giúp quý vị nhận một số từ những cơ quan khác. Kể cả khi một dịch vụ hoặc sự hỗ trợ không được liệt kê cụ thể trong Đạo Luật Lanterman, quý vị vẫn có thể nhận nếu chứng minh được quý vị cần dịch vụ hoặc sự hỗ trợ đó.

References
1 Mục 4512(b).