Menu Close

(1.12) Tôi có cần phải là công dân Hoa Kỳ để nhận được các dịch vụ Medi-Cal không?

(1.12) Tôi có cần phải là công dân Hoa Kỳ để nhận được các dịch vụ Medi-Cal không?

Không. Quý vị không cần phải là công dân Hoa Kỳ để được nhận Medi-Cal. Nhiều người nhập cư cũng hội đủ điều kiện để nhận bảo hiểm Medi-Cal “toàn diện” bao gồm tất cả các dịch vụ mà Medi-Cal thường đài thọ. Một số người nhập cư không hội đủ điều kiện hưởng Medi-Cal toàn diện, nhưng có thể nhận một số dịch vụ Medi-Cal, chẳng hạn như dịch vụ y tế khẩn cấp, dịch vụ thai sản và một số dịch vụ cơ sở điều dưỡng. Nếu quý vị nhận các dịch vụ từ trung tâm khu vực nhưng không phải từ Medi-Cal, trung tâm khu vực phải thanh toán cho các dịch vụ và thiết bị quý vị cần trong IPP nhưng đó là các dịch vụ và thiết bị quý vị không thể nhận từ Medi-Cal.