Menu Close

(1.7) Những cơ quan khác nào cung cấp các dịch vụ và sự hỗ trợ?

(1.7) Những cơ quan khác nào cung cấp các dịch vụ và sự hỗ trợ?

DDS thanh toán cho hầu hết các dịch vụ và sự hỗ trợ thông qua hợp đồng với trung tâm khu vực. 

Đôi khi những cơ quan khác, thay vì trung tâm khu vực, thanh toán cho các dịch vụ và sự hỗ trợ. Theo Đạo Luật Lanterman, các dịch vụ do những cơ quan khác cung cấp là các nguồn lực hoặc dịch vụ “chung”. “Các dịch vụ chung là những dịch vụ được cung cấp cho công chúng thông qua các cơ quan được tài trợ công khai. [1]Mục 4648(a)(8). Quý vị có thể cần trung tâm khu vực giúp điều phối các dịch vụ hoặc bênh vực quyền lợi để giúp quý vị nhận các dịch vụ chung từ những cơ quan như:

  • Học khu
  • Sở Phục Hồi Chức Năng
  • Medi-Cal hoặc Medicare
  • Dịch Vụ Trẻ Em California (California Children’s Services, CCS)
  • Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Nhà (In-Home Supportive Services – IHSS) và những cơ quan khác 

Sự hỗ trợ “tự nhiên” là sự trợ giúp quý vị nhận được miễn phí từ gia đình, bạn bè, hàng xóm và những người khác trong cộng đồng. [2]Mục 4512(e). Các dịch vụ do trung tâm khu vực thanh toán – như các dịch vụ trợ giúp đời sống và trợ giúp sống độc lập – có thể giúp quý vị phát triển, củng cố hoặc mở rộng các hỗ trợ tự nhiên của quý vị.

References
1 Mục 4648(a)(8).
2 Mục 4512(e).