Menu Close

(1.13) Trung Tâm Khu Vực có các yêu cầu về cư trú không?

(1.13) Trung Tâm Khu Vực có các yêu cầu về cư trú không?

Tình trạng nhập cư của quý vị không quan trọng khi xét tính đủ điều kiện của trung tâm khu vực. Tuy nhiên, Đạo Luật Lanterman quy định quý vị phải là cư dân California. ((Bộ Luật Chính Quyền California, mục 244 liệt kê các quy tắc cần cân nhắc khi xác định vị trí nơi cư trú của quý vị)). Nói chung, quý vị là cư dân California nếu quý vị sống tại California và có kế hoạch định cư. Quý vị chỉ có thể sống ở một nơi tại một thời điểm. Quý vị có thể rời khỏi California trong một thời gian ngắn, miễn là quý vị có kế hoạch quay trở lại. Đối với trẻ dưới 18 tuổi chưa lập gia đình, nơi cư trú thường là nơi cư trú của cha mẹ họ.

Nếu quý vị đang sống ở California với thị thực tạm thời, khó mà chứng minh được rằng quý vị là cư dân California. Thị thực tạm thời cho biết quý vị đang cư trú tạm thời tại quốc gia và không phải thường trú. Trung tâm khu vực có thể tin quý vị nếu quý vị nói rằng quý vị có kế hoạch định cư ở đây với thị thực tạm thời. Hãy nói chuyện với một luật sư di trú trước khi quý vị làm điều này. Điều này có thể ảnh hưởng tình trạng di dân của quý vị.