Menu Close

(1.11) Các dịch vụ và sự hỗ trợ nào được cung cấp qua Medi-Cal?

(1.11) Các dịch vụ và sự hỗ trợ nào được cung cấp qua Medi-Cal?

Medi-Cal thanh toán cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người có thu nhập thấp và người khuyết tật. Nhiều khách hàng của trung tâm khu vực hội đủ điều kiện để nhận Medi-Cal. Chương trình Medi-Cal phải tuân theo luật và các quy định của liên bang và tiểu bang.

Nếu quý vị là người thụ hưởng Medi-Cal, Medi-Cal có thể thanh toán một phần cho các dịch vụ, thiết bị và việc quản lý trường hợp từ trung tâm khu vực của quý vị. Quý vị có thể không biết việc Medi-Cal thanh toán, vì quá trình này vẫn thông qua trung tâm khu vực.

Nếu IPP của quý vị bao gồm các dịch vụ hoặc thiết bị thường không được Medi-Cal bao trả, chẳng hạn như dịch vụ chăm sóc tạm thời hoặc dịch vụ hỗ trợ đời sống, Medi-Cal có thể thanh toán cho các dịch vụ này thông qua chương trình Miễn Trừ Các Dịch Vụ Tại Gia và Cộng Đồng. Dịch vụ miễn trừ là các dịch vụ mà Medi-Cal thường chỉ cung cấp cho những người sống trong các cơ sở và không cung cấp cho những người sống trong nhà riêng của họ. Chương trình miễn trừ này miễn trừ yêu cầu rằng chỉ những người sống trong các cơ sở mới có thể nhận các dịch vụ này.

Một số khách hàng của trung tâm khu vực có thể nhận các dịch vụ Medi-Cal thông qua chương trình Miễn Trừ Các Dịch Vụ Tại Gia và Cộng Đồng dành cho Người Khuyết Tật về Phát Triển hay “Miễn Trừ DD”. Đây là một số (không phải tất cả) dịch vụ được cung cấp qua chương trình miễn trừ này:

 1. Quản Lý Hồ Sơ
 2. Giúp Việc Gia Đình
 3. Dịch Vụ Hỗ Trợ Sức Khoẻ Tại Gia
 4. Chăm Sóc Giúp Nghỉ Ngơi
 5. Hỗ Trợ Phục Hồi
 6. Thích Nghi Khả Năng Tiếp Cận Với Môi Trường
 7. Điều Dưỡng Lành Nghề
 8. Dịch Vụ Chuyên Chở
 9. Thiết Bị Y Tế Chuyên Dụng Và Đồ Dùng
 10. Các Dịch Vụ Giúp Việc
 11. Các Hệ Thống Phản Ứng Khẩn Cấp Cá Nhân (PERS)
 12. Đào Tạo Gia Đình
 13. Chăm Sóc Gia Đình Người Lớn
 14. Các dịch vụ miễn trừ khác tiết kiệm chi phí và cần thiết để tránh phải vào cơ sở từ thiện:
  • Thích Nghi với Phương Tiện Đi Lại
  • Can thiệp khủng hoảng
  • Can Thiệp Khủng Hoảng Linh Động
  • Các Dịch Vụ Cơ Sở Can Thiệp Khủng Hoảng
  • Tư Vấn Dinh Dưỡng
  • Các Dịch Vụ Can Thiệp Hành Vi bao gồm việc phát triển, phân tích và theo dõi các chương trình
  • Các Dịch Vụ Trị Liệu Riêng

Không phải tất cả khách hàng của trung tâm khu vực hoặc dịch vụ của trung tâm khu vực đều được Medi-Cal bao trả. Một số khách hàng của trung tâm khu vực không hội đủ điều kiện hưởng Medi-Cal do thu nhập, tình trạng nhập cư hoặc một số lý do khác. IPP của quý vị phải liệt kê tất cả các dịch vụ quý vị cần, kể cả khi trung tâm khu vực không thanh toán cho những dịch vụ đó. Nếu Medi-Cal hoặc trường học thanh toán cho các dịch vụ của quý vị, các dịch vụ này vẫn phải được liệt kê trong IPP của quý vị. Tuy nhiên, theo những thay đổi trong Đạo Luật Lanterman, các trung tâm khu vực có thể giảm bớt hoặc dừng một số dịch vụ. Nếu quý vị đang tham gia chương trình Miễn Trừ DD và trung tâm khu vực của quý vị cố gắng giảm bớt hoặc dừng một dịch vụ đã được phê duyệt hoặc liệt kê trong IPP của quý vị, hãy liên hệ với Disability Rights California.