Menu Close

(1.9) Tôi có thể tìm hiểu về các dịch vụ cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi dưới ba tuổi ở đâu?

(1.9) Tôi có thể tìm hiểu về các dịch vụ cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi dưới ba tuổi ở đâu?

Hầu hết các dịch vụ cho trẻ em dưới 3 tuổi được quy định trong Phần C của Đạo Luật Giáo Dục Người Khuyết Tật (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) liên bang. [1]Bộ Luật Hoa Kỳ Tiêu Đề 20 Mục 1431 và các mục sau. Cẩm nang này không đề cập đến các dịch vụ Phần C. Để biết thông tin về các dịch vụ Phần C, hãy xem Chương 12, Quyền và Trách Nhiệm về Giáo Dục Đặc Biệt bằng cách nhấp vào đây.

References
1 Bộ Luật Hoa Kỳ Tiêu Đề 20 Mục 1431 và các mục sau.