Menu Close

(1.10) Các dịch vụ và sự hỗ trợ dành cho trẻ em trên hai tuổi (từ ba tuổi trở lên) và người lớn bị khuyết tật về phát triển có khác nhau không?

(1.10) Các dịch vụ và sự hỗ trợ dành cho trẻ em trên hai tuổi (từ ba tuổi trở lên) và người lớn bị khuyết tật về phát triển có khác nhau không?

Danh sách các dịch vụ và sự hỗ trợ dành cho những người bị khuyết tật về phát triển áp dụng cho cả trẻ em và người lớn. [1]Mục 4512(b). Tuy nhiên, một số dịch vụ chủ yếu dành cho trẻ em thay vì người lớn và một số dịch vụ khác chỉ dành cho người lớn. Học sinh giáo dục đặc biệt từ 3 đến 22 tuổi đủ điều kiện nhận dịch vụ học khu để được trợ giúp tình trạng khuyết tật về phát triển của họ. Họ nhận hầu hết các dịch vụ thông qua trường học cho đến khi họ rời khỏi hệ thống trường học. Tuy nhiên, trẻ em và thanh thiếu niên đang ghi danh trong các chương trình giáo dục đặc biệt, và gia đình của họ, có thể nhận các dịch vụ từ trung tâm khu vực. Họ có thể nhận được các dịch vụ điều phối trường hợp, các dịch vụ họ cần khi ở nhà (như chăm sóc tạm thời hoặc chăm sóc ban ngày) và các dịch vụ khác mà họ không thể nhận từ trường học hoặc Medi-Cal. Các dịch vụ giáo dục đặc biệt được coi là các dịch vụ chung, trung tâm khu vực trước tiên phải sử dụng các dịch vụ này rồi mới sử dụng các nguồn lực riêng của họ để cung cấp các dịch vụ đó.

Nếu quý vị là người lớn và có thể nhận một số dịch vụ trong IPP từ Sở Phục Hồi Chức Năng hoặc Medi-Cal, trung tâm khu vực sẽ giúp quý vị nhận các dịch vụ đó từ họ.

References
1 Mục 4512(b).