Menu Close

(1.6) Đâu sẽ là điểm liên lạc trong cộng đồng để tôi nhận các dịch vụ và sự hỗ trợ?

(1.6) Đâu sẽ là điểm liên lạc trong cộng đồng để tôi nhận các dịch vụ và sự hỗ trợ?

Trung tâm khu vực là điểm liên lạc trong cộng đồng để quý vị nhận các dịch vụ và sự hỗ trợ mà quý vị muốn và cần. Với sự giúp đỡ của quý vị, trung tâm khu vực sẽ phát triển một IPP và thanh toán cho một số dịch vụ trong IPP của quý vị.

Mỗi khách hàng của trung tâm khu vực đều có một điều phối viên dịch vụ, còn được gọi là người quản lý hồ sơ hay nhân viên xã hội. Điều phối viên dịch vụ sẽ giúp quý vị nhận các dịch vụ được liệt kê trong IPP, bao gồm các dịch vụ từ những cơ quan khác, như Medi-Cal hoặc học khu. Nếu bất kỳ dịch vụ nào được liệt kê trong IPP của quý vị không được áp dụng ở cơ quan nào khác, trung tâm khu vực sẽ thanh toán cho dịch vụ đó.

Có 21 trung tâm khu vực ở California. Mỗi trung tâm khu vực phục vụ một khu vực khác nhau của tiểu bang. Để tìm trung tâm khu vực cho khu vực của quý vị trong tiểu bang, nhấp vào đây. Sở Dịch Vụ Phát Triển, được gọi là DDS, giám sát các trung tâm khu vực và đảm bảo rằng họ thực hiện Đạo Luật Lanterman. [1]Các Mục 4416, 4434.

DDS là một cơ quan của tiểu bang. Trung tâm khu vực là các cơ quan tư nhân, phi lợi nhuận ký hợp đồng với DDS. Trung tâm khu vực cung cấp một số dịch vụ cho những người bị khuyết tật về phát triển và sắp xếp những người khác cung cấp các dịch vụ. DDS không trực tiếp cung cấp dịch vụ. [2]ARC kiện DDS (1985) 38 Báo Cáo Của California số 3 384, 388-389 (trích dẫn và chú thích được bỏ qua).

Cơ Quan Lập Pháp quy định DDS “có thẩm quyền đối với việc xử lý các trường hợp pháp lý liên quan đến việc chăm sóc, giám hộ và điều trị cho những người bị khuyết tật về phát triển”. [3]Mục 4011. Trung tâm khu vực cung cấp cho những người bị khuyết tật về phát triển “khả năng tiếp cận với các cơ sở và dịch vụ phù hợp với họ nhất trong suốt cuộc đời”. [4]Mục 4620(a).

References
1 Các Mục 4416, 4434.
2 ARC kiện DDS (1985) 38 Báo Cáo Của California số 3 384, 388-389 (trích dẫn và chú thích được bỏ qua).
3 Mục 4011.
4 Mục 4620(a).