Menu Close

(1.15) Có giới hạn thu nhập nào đối với việc hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ của Trung Tâm Khu Vực hoặc chi phí của các dịch vụ này không?

(1.15) Có giới hạn thu nhập nào đối với việc hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ của Trung Tâm Khu Vực hoặc chi phí của các dịch vụ này không?

Trung tâm khu vực sẽ cung cấp cho quý vị các dịch vụ và sự hỗ trợ mà quý vị cần do tình trạng khuyết tật về phát triển của quý vị. Thu nhập của quý vị không quan trọng. Đạo Luật Lanterman không quy định rằng quý vị phải thanh toán cho các dịch vụ và sự hỗ trợ trong IPP của quý vị. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, Đạo Luật Lanterman sẽ yêu cầu các gia đình thanh toán cho một số dịch vụ trong IPP của trẻ.