Menu Close

(1.2) Tòa Án Tối Cao California nói gì về Đạo Luật Lanterman?

(1.2) Tòa Án Tối Cao California nói gì về Đạo Luật Lanterman?

Năm 1985 đã xảy ra vụ kiện có tên: “Hiệp Hội Dành Cho Công Dân Chậm Phát Triển (Association for Retarded Citizens, ARC) California kiện Sở Dịch Vụ Phát Triển (Department of Developmental Services, DDS).” [1]38 Báo Cáo Của California số 3 384 (1985). Trong vụ kiện đó, Tòa Án Tối Cao California đã giải thích các mục đích của Đạo Luật Lanterman và tiểu bang phải trợ giúp những người bị khuyết tật về phát triển như thế nào.

Tòa Án cho biết rằng Đạo Luật Lanterman yêu cầu tiểu bang phải cung cấp “mô hình cơ sở và dịch vụ đầy đủ nhằm đáp ứng nhu cầu của từng người bị khuyết tật về phát triển, bất kể tuổi tác hay mức độ [khuyết tật] và ở mỗi giai đoạn trong cuộc sống.”

Các dịch vụ bắt buộc gồm có:

  • Xác định những người bị khuyết tật về phát triển,
  • Đánh giá nhu cầu của họ, và
  • Lựa chọn và cung cấp các dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân của từng người.

Tòa án cũng giải thích rằng mục đích của luật này là để:

  • Giảm số lượng người bị khuyết tật về phát triển sống trong các cơ sở và bị tách rời khỏi gia đình và cộng đồng của họ, và
  • Cho phép những người bị khuyết tật về phát triển có cuộc sống giống với những người ở cùng độ tuổi không bị khuyết tật và để có cuộc sống độc lập và có ích hơn trong cộng đồng.

Đạo Luật Lanterman quy định “Tiểu Bang California có trách nhiệm với các công dân bị khuyết tật về phát triển của mình và phải thực hiện nghĩa vụ đối với họ”. [2]Mục 4501. Luật này khẳng định những người “bị khuyết tật về phát triển có cùng các quyền và trách nhiệm pháp lý [giống như những quyền và trách nhiệm] được đảm bảo cho tất cả các cá nhân khác theo Hiến Pháp và các luật của Liên Bang cùng Hiến Pháp và các luật của Tiểu Bang California”. [3]Mục 4502. Luật này cũng trao cho những người bị khuyết tật về phát triển một số quyền pháp lý, bao gồm quyền nhận được sự hỗ trợ và điều trị do tiểu bang chi trả.

References
1 38 Báo Cáo Của California số 3 384 (1985).
2 Mục 4501.
3 Mục 4502.