Menu Close

(5.1) តើការតស៊ូមតិជាអ្វី​?

(5.1) តើការតស៊ូមតិជាអ្វី​?

អ្នក​ដែល​មាន​ពិការភាព​ផ្នែកការលូតលាស់​មាន​សិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន​និង​សិទ្ធិពលរដ្ឋ។​ សិទ្ធិទាំងនេះ​រួម​មាន​សិទ្ធិ​ទទួលបានសេវាកម្ម​ដែល​អ្នក​មាន​លក្ខណៈសម្បត្តិ​ស្របច្បាប់អាចទទួលបាន និង​សិទ្ធិ​ទទួលបាន​សេវាទាំង​ឡាយ​ដែល​មាន​នៅតាម​ទីតាំង​ប្រ​មូលផ្តុំភាគច្រើន។ ការតស៊ូមតិ​មានន័យ​ថា​ការបញ្ចេញមតិ​និង​ទាម​ទារ​សម្រាប់​សិទ្ធិ​ទាំង​នេះ។​

មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់​ – និង​ទីភ្នាក់ងារ​សាធារណៈ​នានា​ – ត្រូវតែគោរពសិទ្ធិរបស់អ្នក។ ពួកគេ​ត្រូវតែអនុវត្តទៅ​តាម​ច្បាប់​និងវិធានច្បាប់នានាដែលមានជាធរមាន។​ វិធានច្បាប់នានា​ចែងពី​របៀបទទួល​បាន​សេវាកម្ម​ដែលអ្នក​ត្រូវ​ការ​និង​ជ្រើសរើសយក​។​

ប្រសិនបើមជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់​មិន​ផ្តល់ដល់អ្នកនូវសេវាកម្មឬការគាំ​ពារ​ទាំង​ឡាយ​ដែល​អ្នក​ត្រូវទទួល​បាន​ទេ អ្នក​អាច​ជំទាស់ (ប្តឹងជំទាស់) ការសម្រេច​របស់ពួកគេបាន។​

ចំណុចសំខាន់!​ មានកាលបរិច្ឆេទកំណត់​ចំពោះការប្តឹងជំទាស់។ ប្រសិនបើអ្នក​ខកខាន​ធ្វើទៅតាមកាលបរិច្ឆេទកំណត់នោះ អ្នក​អាច​នឹង​មិន​អាច​ប្តឹងជំទាស់បានទេ។​ សូមមើល​ ជំពូក 10 សម្រាប់ព័ត៌​មាន​បន្ថែមពីការប្តឹង​ជំទាស់​។

ប្រសិនបើ​អ្នក​នឹង​ប្តឹង​ជំទាស់​ការ​សម្រេច​ចេញពី​ទីភ្នាក់ងារណា​មួយ សូមស្នើសុំកាលបរិច្ឆេទ​កំណត់​សម្រាប់ការដាក់បណ្តឹងជំទាស់។