Menu Close

(7.6) តើ SLS បង់ថ្លៃ​យ៉ាងដូចម្តេច?

(7.6) តើ SLS បង់ថ្លៃ​យ៉ាងដូចម្តេច?

នៅក្នុង​ការចាត់ចែង​ការរស់នៅដោយមានការគាំពារ អ្នក​ត្រូវ​តែ​ប្រើ​ SSI របស់អ្នក​ ឬ ចំណូល​ផ្សេង​ទៀត​ដើម្បី​បង់ថ្លៃ​ឈ្នួល ឬ ថ្លៃផ្ទះ អាហារ ភ្លើង ទូរសព្ទ ការប្រើប្រាស់​ផ្សេងទៀត និង​ការចំណាយ​សម្រាប់ការកែកម្សាន្ត​។ [1]បញ្ញត្តិ 4689(h) & (i). មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់​បង់ថ្លៃ​ដល់​អ្នក​ផ្តល់ SLS សម្រាប់សេវាកម្ម​និង​ការ​គាំពារ​ដែ​ល​អ្នក​ចង់បាននិង​ត្រូវការ​ដើម្បីរស់នៅក្នុង​ផ្ទះរបស់អ្នក​បាន។​ ប៉ុន្តែ​ នៅមុនពេល​មជ្ឈ​មណ្ឌលថ្នាក់តំបន់​ឯកភាព​ទិញសេវាគាំពារ​ការរស់នៅ​ជាពិសេស​ណា​មួយ ក្រុមការងារធ្វើផែនការរបស់អ្នក​នឹង​ពិនិត្យ​មើល​ថាតើ​អ្នក​អាច​ប្រើប្រាស់ “ការគាំពារជាលក្ខណៈធម្មជាតិ” (មិត្តិភក្តិ ឬ ក្រុមគ្រួសារ) និង​ទីភ្នាក់ងារទូទៅ។​ [2]បញ្ញត្តិ 4689​(f). ឧទារណ៍មួយ​នៃ​ការគាំពារ​ទីភ្នាក់ងារ​ទូទៅ​​គឺ​ជា​កម្មវិធី In-Home Supportive Services (IHSS) ខោនធី ដែល​បង់ថ្លៃ​ឱ្យ​ពលរដ្ឋ​ដើម្បី​ផ្តល់​ការថែទាំ​តាមផ្ទះ​ដល់អ្នក។ [3]មើល សៀភៅណែនាំ​របស់ Disability Rights California អំពី IHSS, “IHSS Fair Hearing និង Self-Assessment Packet.” … Continue reading

អ្នក​នឹង​មាន​ការចំណាយ​ច្រើនបន្ថែមទៀត​នៅ​ពេល​ប្តូរ​ជា​ដំបូង​ចូល​ទៅ​រស់នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ​ដែល​ជាកម្មសិទ្ធិខ្លួនឯង។​ អ្នក (ឬក្រុមគ្រួសារ ឬ មិត្តភក្តិ) ត្រូវបង់ថ្លៃចំណាយលើការ​ចូល​នៅ​រួម​ទាំង​ប្រាក់កក់ គ្រឿងសង្ហារឹម និង​របស់ប្រើប្រាស់ក្នុង​ផ្ទះ។ ប៉ុន្តែ ប្រសិនបើអ្នក​មិន​អាច​មានលទ្ធភាព​ចូលនៅ ឬ ការចំណាយ​ជា​ប្រ​ចាំ ហើយ ​វានឹង​សន្សំ​លុយ​រដ្ឋ មជ្ឈមណ្ឌល​ថ្នាក់​តំបន់​អាច​បង់​ថ្លៃ​ចូល​នៅ ថ្លៃឈ្នួល ឬ ប្រាក់កក់ថ្លៃទឹកភ្លើង គ្រឿងសង្ហារឹម ឬ ថ្លៃប្រើប្រាស់​ទឹក​ភ្លើង។ [4]មាត្រា 17 Cal. Code Regs. បញ្ញត្តិ​​ 58611(b). សម្រាប់ការងារនេះ នាយក​ប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌល​ថ្នាក់តំបន់​ត្រូវ​បញ្ជាក់​ជា​លាយលក្ខណ៍​អក្សរថា៖ (1) ការបង់ប្រាក់​ដែល​ចាំបាច់​ដើម្បី​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​ការថែទាំ​ពិសេសនិងជាក់លាក់​ដែលត្រូវការ​ដូចមាន​ចែងនៅក្នុង IPP និង​ (2) លក្ខខណ្ឌ​វេជ្ជសាស្រ្ត ឥរិយាបថ ឬ វិកលចរិត​ដែល​ត្រូវ​បាន​បញ្ជាក់​របស់​អ្នក​បង្ហាញពី​ហានីភ័យ​សុខភាព​និង​សុវត្ថិភាព​ដល់អ្នក ឬ បុគ្គល​ម្នាក់​ផ្សេង។ [5]បញ្ញត្តិ 4689(i) (1)(A).

មជ្ឈមណ្ឌល​ថ្នាក់តំបន់​មិន​អាច​បង់​ថ្លៃ​ឈ្នួល​របស់អ្នក អចលនទ្រព្យ ការ​ជួល ឬ ការចំណាយ​ក្នុង​គ្រួសារ​សម្រាប់​រយៈ​ពេល​លើស​ពីប្រាំមួយ​ខែ លើកលែង​តែវា​យល់ថា​ការធ្វើបែបនេះ​មានសារសំខាន់​ដើម្បីបំពេញ​ទៅ​តាម​តម្រូវការ​របស់អ្នក​នៅក្នុង​ IPP របស់អ្នក។​ មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់​នឹង​ពិនិត្យ​ឡើងវិញ​ទៅលើតម្រូវការរបស់អ្នកនៅ​​ក្នុង​ត្រីមាសនីមួយៗ។ ជាមួយ​គ្នា​នេះ​ដែរ នាយកប្រតិបត្តិ​មជ្ឈមណ្ឌល​ថ្នាក់តំបន់​ត្រូវតែលើកឡើង​ជា​រៀងរាល់ឆ្នាំ​នៅក្នុងផ្នែកបន្ថែមរបស់ IPP ដែលអ្នក​បំពេញបានទៅតាម​លក្ខខណ្ឌទាំង​ពីរ​សម្រាប់​ការលើកឡើង។ [6]បញ្ញត្តិ 4689(i)(1)(C).

ទីភ្នាក់ងារ​និង​ធន​ធាន​ផ្សេងទៀត​ដែល​អាច​ជួយ​អ្នក​ធ្វើ​ផែនការ​សេវា​ SLS របស់អ្នក​រួមមាន៖

  • មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់របស់អ្នក – មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់​មួយ​ចំនួន​មាន​អ្នក​សម្របសម្រួល SLS។​
  • Department of Developmental Services (DDS) – ទូរសព្ទទៅលេខ (916) 654-2140 ហើយ​សុំនិយាយ​ជាមួយ​នរណា​ម្នាក់​ដែល​ដឹង​អំពី​សេវាគាំពារការរស់នៅ ឬបញ្ជាទិញឯកសារបោះពុម្ព​ផ្សាយពីការរស់នៅរបស់​ DDS។​
  • Disability Rights California – ស្នើសុំឯកសារបោះពុម្ព​អំពី​សេវាគាំពារ​ការរស់នៅ។​
  • Connections for Information and Resources on Community Living​​ (CIRCL) – នេះ​ជា​បណ្តាញ​ពលរដ្ឋ​​​ដែលមាន​បទពិសោធន៍​ច្រើន​ឆ្នាំ​ជា​មួយ​នឹង​ការគាំ​ពា​រ​ការរស់នៅ។​ CIRCL ជួយ​ដល់អ្នក​ដែលគិត​អំពី​ការចាប់ ផ្តើម និង​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រសើ​រ​ឡើង​នូវ​សេវាគាំពារការរស់នៅ។ សូមទាក់ទង CIRCL តាមលេខ (626) 447-5477 ឬ (530) 644-6653។ នៅលើអនឡាញ​សូមមើល allenshea.com។
  • California Supported Living Network (CSLN) – CSLN គឺ​ជា​បណ្តាញ​ពលរដ្ឋ​និង​អ្នកផ្តល់​សេវា​នៅក្នុង​រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា​ដែល​តស៊ូមតិ​សម្រាប់​សេវាគាំពារ​ការ​រស់នៅ​ដែល​មានគុណភាព។​ សូម​ទាក់ទង​ CSLN តាម​ www.ccln.org ឬ តាម (415) 505-5975។

References
1 បញ្ញត្តិ 4689(h) & (i).
2 បញ្ញត្តិ 4689​(f).
3 មើល សៀភៅណែនាំ​របស់ Disability Rights California អំពី IHSS, “IHSS Fair Hearing និង Self-Assessment Packet.” វាមានផ្តល់ជូន​នៅលើ​គេហទំព័រ​របស់យើង​៖ www.disabilityrightsca.org/PUBS/501301.htm.
4 មាត្រា 17 Cal. Code Regs. បញ្ញត្តិ​​ 58611(b).
5 បញ្ញត្តិ 4689(i) (1)(A).
6 បញ្ញត្តិ 4689(i)(1)(C).