Menu Close

Phụ Lục D: Danh Sách Hồ Sơ Trung Tâm Khu Vực Có Thể Yêu Cầu Khi Quý Vị Đăng Ký Dịch Vụ

Phụ Lục D: Danh Sách Hồ Sơ Trung Tâm Khu Vực Có Thể Yêu Cầu Khi Quý Vị Đăng Ký Dịch Vụ

Trung tâm khu vực có thể yêu cầu quý vị cung cấp các thông tin bên dưới. Nếu quý vị thu thập thông tin này trước, quý vị sẽ sẵn sàng khi đăng ký.

Thông Tin Về Quý Vị

 • Tên
 • Địa Chỉ
 • Số Điện Thoại
 • Tên Cha/Mẹ hoặc Người Giám Hộ
 • Tình Trạng Khuyết Tật

Hồ Sơ Y Tế

Mang theo bản sao các thẻ phúc lợi sức khỏe của quý vị, như là thẻ bảo hiểm sức khỏe tư nhân, chương trình dịch vụ sức khỏe, Medi-Cal, Medicare và TRICARE (với gia đình quân nhân).

Tìm thông tin về từng bác sĩ, chuyên gia tâm lý hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác đã chăm sóc quý vị:

 • Tên Bác Sĩ
 • Số Điện Thoại
 • Địa Chỉ

Bệnh Viện và Phòng Khám

Liệt kê từng bệnh viện hoặc phòng khám nơi quý vị nhận chăm sóc, kể cả nơi sinh của quý vị:

 • Tên Bệnh Viện hoặc Phòng Khám 
 • Số Điện Thoại
 • Địa Chỉ

Thuốc Men

Nhiều khách hàng dùng nhiều loại thuốc.

 • Liệt kê tất cả các loại thuốc quý vị đã dùng
 • Liệt kê các loại thuốc quý vị dùng hiện tại

Hồ Sơ Bắt Đầu Sớm/Bắt Đầu Thuận Lợi?

Quý vị có nhận dịch vụ khi là trẻ sơ sinh hoặc trẻ mới biết đi không? Nếu không, quý vị có thể tìm sổ sách hoặc video thời còn là trẻ sơ sinh thể hiện những năm đầu đời của quý vị không?

Học Bạ

Liệt kê từng trường quý vị đã theo học

 • Tên Trường 
 • Loại trường (tiểu học, trung học, phổ thông)
 • Các lớp quý vị đã theo học
 • Số Điện Thoại
 • Địa Chỉ