Menu Close

Phụ Lục E: Khuyết Tật Nhận Thức

Phụ Lục E: Khuyết Tật Nhận Thức

Luật tiểu bang nói là “khuyết tật trí tuệ” nhưng ở đây chúng tôi sử dụng “khuyết tật nhận thức” để bao gồm các tình trạng tương tự. Sử dụng danh sách này để xác định một tình trạng có “liên quan chặt chẽ đến” khuyết tật trí tuệ không và có hội đủ điều kiện nhận dịch vụ theo danh mục thứ năm không. Tuy nhiên, quý vị không tự động hội đủ điều kiện nhận dịch vụ chỉ vì quý vị có các vấn đề trong danh sách này.

 • Lý luận trừu tượng
 • Khả năng phán đoán kém
 • Trí nhớ
 • Học tập trừ khi các nhiệm vụ được chia thành các phần việc nhỏ và được dạy theo các bước.
 • Lập kế hoạch ngắn và/hoặc dài hạn
 • Giải quyết vấn đề
 • Quản lý tiền bạc hoặc ngân sách
 • Tự sử dụng phương tiện giao thông công cộng
 • Phân tích logic
 • Khả năng tập trung
 • Chuyển kỹ năng được sử dụng trong ngữ cảnh này sang ngữ cảnh khác
 • Các cột mốc phát triển như ngồi, bò, đi, nói, tập đi vệ sinh
 • Tính thụ động, ví dụ, họ có thể không nói điều họ muốn hoặc cảm nhận
 • Hiểu sâu, như là hiểu lý do họ và người khác cư xử theo cách họ cư xử.
 • Nhận biết
 • Kiểm soát hành vi của chính quý vị
 • Dễ dàng bị người khác thao túng
 • Thích ứng với hoàn cảnh mới
 • Nói và nghe (được gọi là ngôn ngữ biểu đạt và tiếp nhận)
 • Kiểm soát và chuyển động vận động tinh và thô
 • Sống độc lập trong cộng đồng
 • Công việc hàng ngày ở nhà
 • Tự ghi nhớ việc đến cuộc hẹn, làm theo lịch trình, dùng thuốc
 • Học tập từ kinh nghiệm
 • Tự túc, ví dụ, tìm việc hoặc học kỹ năng công việc
 • Cần môi trường có cấu trúc và có thể dự đoán
 • Tổ chức, lập kế hoạch hoặc ưu tiên các công việc hay hoạt động
 • Kỹ năng và hành vi xã hội
 • Hoạt động lúc rảnh rỗi
 • Vệ sinh cá nhân
 • Xem thời gian
 • Sức khỏe và sự an toàn, ví dụ, đi vào đường ách tắc giao thông hoặc bị bỏng khi nấu ăn
 • Chức năng nhận thức thấp[1]Chức năng nhận thức thấp nghĩa là ít nhất một độ lệch chuẩn nằm dưới mức trung bình 100. Tức là điểm số từ 85 trở xuống được đo lường bằng các … Continue reading
 • Chức năng thích ứng thấp[2]Chức năng thích ứng thấp được đo lường bằng các bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa về hành vi thích ứng, chẳng hạn như Thang Đo Hành Vi Thích Ứng VineLand (Vineland … Continue reading

References
1 Chức năng nhận thức thấp nghĩa là ít nhất một độ lệch chuẩn nằm dưới mức trung bình 100. Tức là điểm số từ 85 trở xuống được đo lường bằng các bài kiểm tra IQ tiêu chuẩn hóa. Quý vị không cần có điểm số trong khoảng khuyết tật trí tuệ (70 trở xuống) để thể hiện quý vị có tình trạng liên quan chặt chẽ đến khuyết tật trí tuệ.
2 Chức năng thích ứng thấp được đo lường bằng các bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa về hành vi thích ứng, chẳng hạn như Thang Đo Hành Vi Thích Ứng VineLand (Vineland Adaptive Behavior Scales, VABS) (Vineland-3) hoặc Bảng Câu Hỏi Về Sinh Tồn Với Kỹ Năng Đường Phố. Quý vị thường cần đạt điểm số trong khoảng 70 trở xuống, hoặc điểm số tổng hợp của hành vi thấp hơn tuổi của quý vị từ 3 tuổi trở lên.