Menu Close

Phụ Lục K: Chuẩn Bị cho Cuộc Họp IPP hoặc IFSP của Con Quý Vị

Phụ Lục K: Chuẩn Bị cho Cuộc Họp IPP hoặc IFSP của Con Quý Vị

Quý vị có thể sử dụng bảng công việc này để chuẩn bị cho cuộc họp IPP hoặc IFSP của con quý vị. Bảng công việc này sẽ giúp quý vị cân nhắc về mục đích cho con quý vị cũng như những dịch vụ và sự hỗ trợ mà trẻ cần để đạt được những mục đích đó. Điều này sẽ giúp quý vị quyết định những dịch vụ quý vị có thể cần từ trung tâm khu vực để hỗ trợ con quý vị.

Mục Đích

Lập một danh sách các mục đích quý vị có cho con và gia đình của quý vị. Nếu có thể, quý vị hãy mô tả những bước cần thiết để đạt được từng mục đích.

Câu Hỏi

Tự hỏi bản thân những câu hỏi sau. Câu trả lời sẽ giúp quý vị định hình ra các mục đích.

 1. Quý vị muốn con của quý vị sống ở đâu?
 2. Quý vị muốn con quý vị hội nhập cộng đồng theo những cách nào?
 3. Quý vị muốn con quý vị hội nhập trường học theo những cách nào?
 4. Con quý vị cần những gì để hòa nhập hơn vào cộng đồng và tại trường học? Ví dụ: con quý vị có thể cần học một số chiến lược tự lập hoặc nhận trợ giúp về vấn đề y tế hoặc hành vi.
 5. Loại dịch vụ quý vị cần để có thể:
  • Đi học hoặc đi làm.
  • Tạm nghỉ việc chăm sóc con cái để có thể thư giãn hoặc giải trí.
  • Làm việc nhà như nấu ăn, mua sắm và dọn dẹp.
  • Chăm sóc những người con khác.
   (Quý vị có thể cần các dịch vụ và sự hỗ trợ cho người con khuyết tật của quý vị để quý vị có thể làm được những việc này)
 6. Gia đình quý vị có nhu cầu văn hóa, lối sống và ngôn ngữ mà quý vị muốn có trong những dịch vụ quý vị nhận không?

Dịch Vụ

Sau khi xác định các mục đích, quý vị có thể liệt kê các dịch vụ và sự hỗ trợ quý vị cần để đạt được các mục đích. Liệt kê tất cả dịch vụ quý vị có hiện giờ và các dịch vụ quý vị muốn có.

Cân nhắc về các dịch vụ và sự hỗ trợ gia đình quý vị cần để giữ con quý vị tại nhà. Nếu việc ở lại nhà là tốt nhất cho con quý vị, trung tâm khu vực phải cân nhắc mọi cách có thể để giúp quý vị giữ trẻ sống tại nhà trước khi xem xét các lựa chọn ngoài nhà. Đây là danh sách một số dịch vụ hỗ trợ gia đình mà luật nhắc đến. Trung tâm khu vực cũng phải cung cấp các dịch vụ khác mà con quý vị cần.

 • Chăm sóc tâm thần và nha khoa chuyên biệt
 • Chương trình khuyến khích trẻ sơ sinh
 • Chăm sóc tạm thời thay cho cha mẹ
 • Chăm sóc ban ngày hoặc chăm sóc trẻ
 • Dịch vụ sức khỏe tâm thần
 • Thiết bị trợ năng đặc biệt như là xe lăn, giường bệnh hoặc thiết bị giao tiếp
 • Đào tạo đặc biệt dành cho cha mẹ
 • Dịch vụ giúp việc gia đình
 • Dịch vụ cắm trại
 • Chăm sóc bên ngoài nhà ngắn hạn
 • Tư vấn
 • Chương trình điều chỉnh hành vi
 • Trợ giúp bênh vực
 • Các dịch vụ khác mà quý vị cần

Đôi khi, thành viên gia đình, bạn bè hoặc người quen khác của quý vị sẵn lòng và có khả năng cung cấp dịch vụ hoặc sự hỗ trợ. Đây được gọi là sự hỗ trợ “tự nhiên”. Tuy nhiên, nếu quý vị không có sự hỗ trợ tự nhiên, trung tâm khu vực phải cung cấp sự hỗ trợ mà con quý vị cần. Trung tâm khu vực không thể nói rằng gia đình hoặc bạn bè của quý vị phải hỗ trợ quý vị thay vì cung cấp dịch vụ.

Một số dịch vụ được cung cấp cho quý vị thông qua trường học, cộng đồng hoặc các cơ quan công, chẳng hạn như giáo dục đặc biệt, Medi-Cal và IHSS. Quý vị có thể nhận sự trợ giúp từ chương trình sức khỏe tư nhân của quý vị. Trung tâm khu vực của quý vị muốn quý vị sử dụng những “nguồn lực chung” này nếu quý vị có. Họ sẽ không cung cấp cùng các dịch vụ này. Tuy nhiên, họ phải giúp quý vị nhận các dịch vụ đó và đảm bảo các dịch vụ phù hợp với con quý vị.

Nhóm lập kế hoạch IPP sẽ thảo luận về từng dịch vụ và sự hỗ trợ con quý vị cần. IPP sẽ bao gồm tất cả dịch vụ con quý vị cần, kể cả khi họ nhận dịch vụ ở nơi khác, như cơ quan chung, và không phải từ trung tâm khu vực. Vào cuối cuộc họp IPP, trung tâm khu vực phải cung cấp cho quý vị danh sách các dịch vụ đã thống nhất mà họ sẽ cung cấp. Điều này nghĩa là quý vị sẽ không phải rời cuộc họp trong khi băn khoăn họ thực tế sẽ cung cấp dịch vụ gì. Danh sách sẽ có từng dịch vụ, thời điểm có thể bắt đầu dịch vụ, tần suất quý vị nhận dịch vụ và dịch vụ sẽ kéo dài bao lâu cùng với nhà cung cấp (nếu đã xác định).