Menu Close

Phụ Lục C: Dịch Vụ và Sự Hỗ Trợ Do Trung Tâm Khu Vực Cung Cấp

Phụ Lục C: Dịch Vụ và Sự Hỗ Trợ Do Trung Tâm Khu Vực Cung Cấp

Dịch vụ và sự hỗ trợ mà trung tâm khu vực cung cấp bao gồm, nhưng không giới hạn ở, những dịch vụ và sự hỗ trợ được liệt kê bên dưới. Danh sách này bắt nguồn từ mục 4512(b), Đạo Luật Lanterman. Nếu quý vị cần dịch vụ không có trong danh sách này, nhóm IPP vẫn có thể ủy quyền dịch vụ đó.

 • Các dịch vụ về thiết bị thích nghi
 • Bênh vực
 • Trợ giúp hoặc tạo điều kiện bênh vực
 • Đánh giá
 • Trợ giúp tìm kiếm, sửa đổi và bảo trì nhà cửa
 • Điều Chỉnh Hành Vi
 • Cắm trại
 • Chăm sóc trẻ em
 • Dịch vụ hòa nhập cộng đồng
 • Bố trí cư gia trong cộng đồng
 • Tạo điều kiện hỗ trợ cộng đồng
 • Tư vấn cho khách hàng
 • Tư vấn cho gia đình của khách hàng
 • Đào tạo kỹ năng sống hàng ngày
 • Chăm sóc ban ngày
 • Phát triển và cung cấp hệ thống ứng cứu khẩn cấp 24 giờ
 • Phát triển sự hỗ trợ tự nhiên miễn phí
 • Chẩn đoán
 • Tã bỉm
 • Chăm sóc tại nhà
 • Giáo dục
 • Khẩn cấp và can thiệp khủng hoảng
 • Nhà cấp cứu
 • Hỗ trợ khẩn cấp cho nhân viên chăm sóc cá nhân
 • Thẩm định
 • Vòng hỗ trợ được tạo điều kiện
 • Tạo điều kiện, bao gồm cả tiếp cận và giáo dục
 • Tạo điều kiện, có người hỗ trợ do khách hàng lựa chọn
 • Trợ giúp tài chính
 • Dịch vụ theo dõi
 • Bố trí gia đình nhận nuôi
 • Hỗ trợ phát triển
 • Trợ giúp tìm nhà
 • Dịch vụ giúp việc gia đình
 • Xác định vòng hỗ trợ
 • Chương trình khuyến khích trẻ sơ sinh
 • Dịch vụ thông tin và giới thiệu
 • Dịch vụ sức khỏe tâm thần
 • Liệu pháp nghề nghiệp
 • Hàng xóm chăm sóc có trả tiền
 • Người sống cùng chăm sóc có trả tiền
 • Đào tạo cha mẹ
 • Hỗ trợ ngang hàng
 • Chăm sóc hoặc trợ giúp cá nhân
 • Vật lý trị liệu
 • Bảo vệ quyền công dân, dịch vụ và pháp lý
 • Dịch vụ bảo vệ
 • Cung cấp vòng hỗ trợ
 • Giải trí
 • Tuyển dụng, thuê và đào tạo nhân viên chăm sóc cá nhân
 • Chăm sóc tạm thời
 • Chăm sóc tạm thời thay cho nhân viên chăm sóc cá nhân
 • Đào tạo tự bênh vực
 • Đào tạo về tình dục
 • Việc làm được bảo vệ
 • Chăm sóc ngắn hạn bên ngoài nhà
 • Dịch vụ công tác xã hội
 • Đào tạo kỹ năng xã hội
 • Dịch vụ pháp luật xã hội
 • Sắp xếp cuộc sống đặc biệt
 • Chăm sóc nha khoa chuyên biệt
 • Chăm sóc y tế chuyên biệt
 • Liệu pháp lời nói
 • Dịch vụ hỗ trợ cho khách hàng sống tại nhà họ sở hữu hoặc thuê
 • Việc làm được hỗ trợ
 • Sắp xếp cuộc sống được hỗ trợ
 • Trợ giúp kỹ thuật
 • Đào tạo
 • Dịch vụ chuyên chở
 • Đào tạo về đi lại
 • Điều trị
 • Dịch vụ trả bằng hóa đơn
 • Dịch vụ và sự hỗ trợ cần thiết để các gia đình giữ trẻ khuyết tật về phát triển ở lại nhà, khi việc sống tại nhà là vì lợi ích lớn nhất của trẻ.
 • Dịch vụ và sự hỗ trợ cần thiết để duy trì và củng cố đơn vị gia đình, trong đó cha/mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ là người khuyết tật về phát triển.
 • Các dịch vụ và sự hỗ trợ khác sẽ dẫn đến khả năng tự túc lớn hơn cho quý vị và hiệu quả về chi phí với tiểu bang.
 • Nếu quý vị tham gia Miễn Trừ HCBS cho Người Khuyết Tật Về Phát Triển (Miễn Trừ DD), quý vị có thể nhận các dịch vụ khác theo Miễn Trừ đó. Xem Chương 11 để biết thêm thông tin.