Menu Close

Phụ Lục M: Chuẩn Bị Thương Lượng với Trung Tâm Khu Vực hoặc Cơ Quan Khác

Phụ Lục M: Chuẩn Bị Thương Lượng với Trung Tâm Khu Vực hoặc Cơ Quan Khác

Chuẩn bị cho buổi thương lượng hoặc buổi hòa giải bằng cách trả lời những câu hỏi sau.

Lập Trường Của Quý Vị

 1. Quý vị không đồng ý về điều gì?
 2. Tại sao điều này lại quan trọng với quý vị?
 3. Giải pháp tốt nhất là gì?
 4. Giải pháp tốt nhất tiếp theo là gì?
 5. Giải pháp nào quý vị sẽ chấp nhận, ngay cả khi không phải giải pháp lý tưởng?
 6. Chuyện gì sẽ xảy ra với quý vị nếu quý vị và họ không đạt được thỏa thuận?

Lập Trường Của Họ

 1. Tại sao cơ quan đó không đồng ý?
 2. Tại sao điều này lại quan trọng với họ?
 3. Họ đề xuất giải pháp gì?
 4. Quý vị nghĩ họ có thể chấp nhận giải pháp gì?
 5. Chuyện gì sẽ xảy ra với cơ quan nếu quý vị và họ không đạt được thỏa thuận?

Tại sao cơ quan đó không đồng ý?Tại sao điều này lại quan trọng với họ?Họ đề xuất giải pháp gì?Quý vị nghĩ họ có thể chấp nhận giải pháp gì?Chuyện gì sẽ xảy ra với cơ quan nếu quý vị và họ không đạt được thỏa thuận?

 1. Quý vị có đồng ý với giải pháp hoặc một phần giải pháp của họ không?
 2. Quý vị nghĩ giải pháp tốt nhất tiếp theo của họ sẽ là gì?
 3. Họ đề xuất giải pháp khác nào?
 4. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu quý vị và họ đạt được thỏa thuận?
 5. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu quý vị và họ không đạt được thỏa thuận?

Thực hiện quy trình này cho từng vấn đề tranh chấp (từng bất đồng).