Menu Close

Phụ Lục F: Dịch Vụ và Sự Hỗ Trợ cho Người Khuyết Tật Nhận Thức

Phụ Lục F: Dịch Vụ và Sự Hỗ Trợ cho Người Khuyết Tật Nhận Thức

Luật tiểu bang nói là “khuyết tật trí tuệ” nhưng ở đây chúng tôi sử dụng “khuyết tật nhận thức” để bao gồm các tình trạng tương tự. Xem Phụ Lục E để biết danh sách các đặc điểm phổ biến của những người có các tình trạng tương tự. Quý vị không tự động hội đủ điều kiện chỉ vì quý vị cần một số hoặc tất cả dịch vụ trong danh sách này.

Người khuyết tật nhận thức thường cần những dịch vụ và sự hỗ trợ này:

 • Kích thích trẻ sơ sinh
 • Tư vấn và hỗ trợ cảm xúc cho cha mẹ
 • Đào tạo về sự phát triển của trẻ cho cha mẹ
 • Các dịch vụ can thiệp sớm
 • Kích thích giác quan
 • Liệu pháp vật lý, nghề nghiệp hoặc lời nói (với khuyết tật nhận thức)
 • Đào tạo kỹ năng tự lập, chẳng hạn như cho ăn, nấu ăn, dọn dẹp, mặc quần áo, sử dụng nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân, quản lý tiền bạc, sử dụng phương tiện giao thông công cộng
 • Đào tạo về kỹ năng xã hội, chẳng hạn như cách kết bạn và lên lịch cho hoạt động lúc rảnh rỗi
 • Chăm sóc tạm thời
 • Điều phối và quản lý dịch vụ
 • Dịch vụ bênh vực và đào tạo tự bênh vực
 • Tư vấn gia đình
 • Thông tin và giới thiệu, chẳng hạn như giới thiệu đến các chuyên gia về y tế, hành vi hoặc kỹ năng làm cha mẹ
 • Dịch vụ xã hội và pháp lý, chẳng hạn như bảo vệ, bênh vực và đại diện
 • Giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan theo yêu cầu của luật
 • Dịch vụ xã hội hoặc giải trí
 • Đào tạo phục hồi chức năng hoặc nghề nghiệp
 • Chăm sóc nội trú
 • Dịch vụ sức khỏe tâm thần
 • Hỗ trợ trong công việc
 • Sắp xếp đời sống được hỗ trợ hoặc bán độc lập
 • Chương trình ban ngày để giúp học kỹ năng, trở nên độc lập hơn và giải trí
 • Dịch vụ vận chuyển
 • Đào tạo nghề nghiệp và cơ hội việc làm có trả lương
 • Trợ giúp tìm nơi sinh sống
 • Phúc lợi công như SSI, các phúc lợi An Sinh Xã Hội khác và Medi-Cal
 • Giúp học một công việc bằng cách chia thành các phần nhỏ hơn và dạy từng phần, theo từng bước
 • Các chương trình đào tạo hành vi và điều chỉnh hành vi
 • Dịch vụ và sự hỗ trợ để giúp hòa nhập cộng đồng
 • Dịch vụ khẩn cấp và can thiệp khủng hoảng Kỹ năng làm cha mẹ cho người khuyết tật có con