Menu Close

(1.11) តើសេវានិងជំនួយគាំទ្រអ្វី ដែលអាចទទួលបានតាមរយៈ Medi-Cal?

(1.11) តើសេវានិងជំនួយគាំទ្រអ្វី ដែលអាចទទួលបានតាមរយៈ Medi-Cal?

Medi-Cal បង់ប្រាក់ទូទាត់សេវាថែទាំសុខភាព សម្រាប់ប្រជាជន​ដែលមាន​ប្រាក់ចំណូលទាប និងបុគ្គលដែលមានពិការភាព។ អ្នកប្រើប្រាស់សេវារបស់មជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់ជាច្រើន មានសិទ្ធិ​ទទួល​បាន​ជំនួយគាំទ្រពី Medi-Cal ។ កម្មវិធី​របស់ Medi-Cal ត្រូវគោរពតាម​ច្បាប់​និងបទប្បញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋនិងសហព័ន្ធ។

ប្រសិនបើអ្នកគឺជាអ្នកទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពី Medi-Cal នោះ Medi-Cal ទំនងជានឹងបង់ប្រាក់ទូទាត់ចំណែកមួយចំនួននៃសេវា ឧបករណ៍ និង​ការគ្រប់គ្រងករណីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់របស់អ្នក។ អ្នកប្រហែលជាពុំដឹងថា Medi-Cal កំពុងបង់ប្រាក់​ទូទាត់ជំនួសអ្នក​នោះឡើយ ពីព្រោះវានៅតែត្រូវអនុវត្តឆ្លងកាត់មជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់។

ប្រសិនបើ IPP របស់អ្នក រួមបញ្ចូលសេវា ឬឧបករណ៍ដែលជាទូទៅ​មិនត្រូវ​គ្របដណ្ដ​ប់ដោយ Medi-Cal ដូចជាការថែទាំជំនួស ឬសេវាគាំទ្រការរស់នៅ នោះ Medi-Cal អា​ចនឹងបង់ទូទាត់ តាមរយៈការអនុគ្រោះសិទ្ធិសម្រាប់ សេវា​នៅតាមផ្ទះ និងនៅក្នុងសហគមន៍។ សេវានៃការអនុគ្រោះសិទ្ធិ គឺជាសេវាដែល ជាទូទៅ Medi-Cal ផ្ដល់ជូនបុគ្គល ដែលស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំ តែប៉ុណ្ណោះ និងមិនត្រូវផ្ដល់ជូន​អ្នកដែ​លរស់នៅ​ក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនគេផ្ទាល់នោះឡើយ។ ការអនុគ្រោះសិទ្ធិនេះ លើកលែងលក្ខខណ្ឌតម្រូវដែលថាមានតែបុគ្គល ដែលស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំតែប៉ុណ្ណោះទើបអាចទទួលបាន​សេវា​ទាំងនេះ។

អ្នកប្រើប្រាស់សេវារបស់មជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់មួយចំនួន អាចទទួល​សេវា​របស់ Medi-Cal តាមរយៈការអនុគ្រោះសិទ្ធិសម្រាប់សេវា​ពិការភាពផ្នែកលូតលាស់នៅតាមផ្ទះ និងនៅក្នុងសហគមន៍ ឬ “ការអនុគ្រោះសិទ្ធិ​ DD”។ ខាងក្រោមនេះគឺជាសេវាមួយចំនួន (មិនមែនទាំងអស់) ដែលអាច​ទទួលបាន ​តាមរយៈការអនុគ្រោះនេះ៖

 1. ការគ្រប់គ្រង​ករណី​
 2. អ្នករៀបចំផ្ទះ
 3. សេវាអ្នកជំនួយសុខាភិបាលនៅផ្ទះ
 4. ការថែទាំជំនួស
 5. ការ​ស្តារនីតិសម្បទា
 6. ការ​ភ្សាំ​ទៅ​នឹ​​​​ងបរិស្ថាន​ដែល​អាច​ចេញ​ចូល​បាន​​
 7. ការថែទាំប្រកបដោយជំនាញវិជ្ជាជីវៈ
 8. ការធ្វើ​ដំណើរ
 9. សម្ភារៈឧបករណ៍ និង​បរិក្ខារវេជ្ជសាស្រ្តឯកទេស
 10. សេវាបំពេញកិច្ចការផ្ទះ
 11. ប្រព័ន្ធឆ្លើយតបនាគ្រាអាសន្នជាលក្ខណៈបុគ្គល
 12. ការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រួសារ
 13. ការថែទាំមនុស្សពេញវ័យនៅក្នុងលំនៅដ្ឋាន
 14. សេវាដទៃទៀតនៃការអនុគ្រោះនេះ ដែលមានប្រសិទ្ធិភាពនិងចាំបាច់ សម្រា​ប់បង្ការការបញ្ជូនទៅកាន់ស្ថាប័នថែទាំ៖
  • ការសម្របខ្លួនជាមួយនឹងយានយន្ត
  • កិច្ចអន្តរាគមន៍នៅពេលមានវិបត្តិ
  • កិច្ចអន្តរាគមន៍ចល័តនៅពេលមានវិបត្តិ
  • សេវាមណ្ឌលអន្តរាគមន៍គ្រាមានវិបត្តិ
  • ការពិគ្រោះយោបល់អំពីអាហារូបត្ថម្ភ
  • សេវាអន្តរាគមន៍ទៅលើអាកប្បកិរិយា ដោយរួមមាន ការអភិវឌ្ឍ ការវិភា​គ និងតាមដានកម្មវិធី
  • សេវាព្យាបាលឯកទេស​

មិនមែនគ្រប់អ្នកប្រើបា្រស់សេវារបស់មជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់ទាំងអស់ ឬសេវារប​ស់មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់​ទាំងអស់ ត្រូវបានគ្របដណ្ដប់​ដោយ​ Medi-Cal នោះឡើយ​។ អ្នកប្រើប្រាស់សេវារបស់មជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់​មួយ​ចំនួន មិនមានសិទ្ធិទទួលយកការជួយគាំទ្រពី Medi-Cal នោះឡើយ ដោយសារតែប្រាក់ចំណូល ស្ថានភាព​អន្តោប្រវេសន៍របស់ពួកគេ ឬដោយសារ​ហេតុផលផ្សេងៗទៀត។ IPP របស់អ្នក គួររៀ​បរា​ប់សេវាទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវការ ទោះបីជា​មជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់ មិនបង់ប្រាក់ទូទាត់ សេវាទាំងអស់នោះក៏ដោយ។ ប្រសិនបើ Medi-Cal ឬសាលារៀន បង់ប្រាក់ទូទាត់សេវារបស់អ្នក សេវាទាំងនោះគួរតែត្រូវបានចុះកត់ត្រានៅក្នុង IPP របស់អ្នក​។​ប៉ុន្តែវិសោធនកម្មនៅក្នុងច្បាប់ Lanterman ចែងថា មជ្ឈមណ្ឌលប្រចាំតំបន់អាចកា​ត់​បន្ថយ ឬបញ្ឈប់សេវាមួយចំនួន។ ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងកម្មវិធីអនុគ្រោះ DD Waiver​ ហើយមជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់របស់អ្នក ព្យាយាម កាត់បន្ថយឬបញ្ឈប់សេវាមួយដែលត្រូវបាន​អនុម័ត​និងកត់ត្រានៅក្នុង IPP របស់អ្នក ចូរអ្នកទាក់ទងទៅកាន់​អង្គការ Disability Rights California ។