Menu Close

ឯកសារបន្ថែម A៖ ពាក្យនិយមប្រើនិង​អក្សរកាត់

ឯកសារបន្ថែម A៖ ពាក្យនិយមប្រើនិង​អក្សរកាត់

ប្រព័ន្ធ Developmental Disabilities (ហៅកាត់ថា DD) ប្រើពាក្យ​ពិសេសនិង​កាត់ជាច្រើន។ ឯកសារបន្ថែមនេះ​នឹង​ជួយ​ដល់អ្នក ក្រុមគ្រួសារអ្នក និង​អ្នក​តស៊ូមតិ​របស់អ្នក​ឱ្យ​យល់ពី​ភាសាដោយឡែកទាំងនេះ។

បំណិនដែលអាចសម្របតាម

បំណិនដែលអាចសម្របតាម​​ជួយ​អ្នក​សម្រប​បានល្អ​ទៅនឹង​ស្ថានភាព​និង​បរិស្ថាន​ជុំវិញខ្លួន​អ្នក។ ឧទាហរណ៍​មាន បំណិន​ទំនាក់ទំនង ការថែទាំខ្លួន​ឯង ការរស់នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ ការដឹកនាំខ្លួន​ឯង ការងារ សុខភាព សង្គម និង​បំណិន​សុវត្ថិភាព។

ADL (សកម្មភាពរស់នៅ​ប្រចាំថ្ងៃ)

ADL ជាសកម្មភាព​ប្រចាំថ្ងៃដែលធ្វើជាប្រចាំដូចជា ការស្លៀក​ពាក់ ការរៀបចំម្ហូបអាហារ ការងារផ្ទះ ការ​ធ្វើ​ការងារ ទៅសាលារៀន និង​ការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ។

ការ​តស៊ូមតិ​

ការតស៊ូមតិ​គឺនៅពេលដែលអ្នក ឬ នរណាម្នាក់​ផ្សេងទៀត​តំណាង​យ៉ាង​សកម្ម​និង​គាំទ្រ​ដល់​តម្រូវការនិងផលប្រយោជន៍​របស់អ្នក ដើម្បីឱ្យ​អ្នក​អាច​ទទួល​បាន​សេវានិងការគាំពារទាំងឡាយដែលអ្នក​ត្រូវការ។

ជំនួយបង់ប្រាក់ដែលកំពុងរង់ចាំ

នេះ​ជា​សិទ្ធិរបស់អ្នក​ដើម្បីរក្សា​ការទទួលបាន​សេវាកម្ម​ក្នុង​ពេលដែលអ្នក​រង់ចាំ​ការសម្រេចរបស់សវនាការរដ្ឋបាល​យុត្តិធម៌មួយ។ ដើម្បីរក្សាទុក​សេវា អ្នក​ត្រូវតែដាក់ពាក្យ​សុំសវនាការ​​ក្នុង​រយៈ​ពេល 10ថ្ងៃ​នៃ​ការជូនដំណឹង​របស់​មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់ ដែលចែងថា​សេវារបស់អ្នក​នឹងបញ្ចប់ ឬ​កាត់ចេញ។​

មណ្ឌល AM (អាចចល័តបាន) និង Non-AM (មិនអាចចល័តបាន)

ពាក្យទាំងនេះ​ពិពណ៌នាពីអ្នកប្រើប្រាស់​ដែល​មណ្ឌល​អាច​ផ្តល់សេវាបាន។​ អ្នកអាចចល័តបានប្រសិនបើអ្នក​អាចដើរបាន។ យោងទៅតាមបទបញ្ជា​ផ្នែកអគ្គិភ័យ ប្រសិនបើអ្នកអាចដើរបាន ប៉ុន្តែ​ខ្សោយ​វិញ្ញាណ ហើយ​មិន​អាច​ចាកចេញពីមណ្ឌលបាន​ដោយ​ពុំ​មាន​ជំនួយនៅពេលមានអាសន្នទេនោះ អ្នក​អាច​ត្រូវបានចាត់ទុកថា​មិន​អាចចល័តទីបានទេ។​

ការប្តឹង​​ជំទាស់​

ការប្តឹងជំទាស់​ជា​ដំណើរការផ្នែក​ច្បាប់​នៃ​ការតតាំង​នឹងការសម្រេច​ជាផ្លូវការ។​ នៅក្នុង​សៀវភៅណែនាំនេះ ការប្តឹងជំទាស់​គឺ​ជា​ដំណើរការ​ផ្នែក​ច្បាប់​នៃ​ការតតាំង​នឹងការសម្រេចរបស់​​​មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់ ឬ មជ្ឈមណ្ឌល​អភិវឌ្ឍន៍ការលូតលាស់បដិសេធ ឬ កាត់​សេវារបស់អ្នក។ ការប្តឹងជំទាស់​រាប់បញ្ចូលទាំង ការប្រជុំក្រៅផ្លូវ ការ (តាមការជ្រើសរើស)​ ការសម្រប​សម្រួល (តាមការជ្រើសរើស) និង​សវនាការរដ្ឋដោយយុត្តិធម៌។

សម្រាប់​ព័ត៌មានបន្ថែម​ស្តីពីស្តិពីបណ្តឹងជំទាស់ សូមមើល ជំពូក 10

ក្រុមប្រឹក្សាតំបន់​

មើល State Council on Developmental Disabilities (SCDD)។​ នេះ​ជាអ្វី​ដែល​គេ​ហៅថា ក្រុមប្រឹក្សាតំបន់នាពេលបច្ចុប្បន្ន​នេះ។

ARCA (សមាគមន៍​នៃ​ទីភ្នាក់ងារ​មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់​)

ARCA ជា​សមាគម​នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​ថ្នាក់តំបន់ទាំង 21។ ARCA ចរចារកិច្ចសន្យាជាមួយនឹង DDS សម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់។ ARCA ក៏ដើរតួ​ផ្នែកគោលនយោបាយនិង​ផ្នែក​បញ្ញត្តិ​​​តំណាង​ឱ្យ​មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់​ទាំង​អស់។

ARM (ម៉ូឌែលការស្នាក់នៅ​ជា​ជម្រើស)

ARM គឺ​ជា​ប្រព័ន្ធ​កំណត់​ចំណាត់ថ្នាក់​ចំពោះ​ Community Care Facilities (CCFs) ដែលផ្តល់សេវាដល់អ្នក​ដែលមានពិការភាព​ផ្នែក​ការលូតលាស់។

 ការវាយតម្លៃ

ការវាយតម្លៃ​ជា​មធ្យោបាយ​ដើម្បីកំណត់ពីភាព​ខ្លាំង​និង​តម្រូវការពិសេសរបស់អ្នក និង​ពីសេវាកម្មទាំង​ឡាយ​ដែល​ត្រូវទៅ​តាម​តម្រូវការទាំងនោះ។ វាអាចរាប់បញ្ចូល​នូវការអង្កេត ការពិនិត្យ​ឡើង​វិញ​ទៅលើកំណត់ត្រា និង​ការ​ធ្វើតេស្ត​ផ្លូវការ​។​ មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់​ត្រូវវាយតម្លៃ​អ្នក​ឱ្យ​សម្រេច​ថាតើ​អ្នក​មានសិទ្ធិ​ទទួលបានសេវាមជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់​ក្នុង​រយៈពេល 120ថ្ងៃ​នៃ​ការ​ចាប់​ផ្តើម​ដំបូង​ទេ។​ ពួកគេ​ត្រូវ​ធ្វើ​វា​ក្នុង​រយៈ​ពេល 60ថ្ងៃ ប្រសិនបើ​រង់ចាំយូរជាងនេះ​នឹង​ប្រឈម​ដល់​សុខភាពនិង​សុវត្ថិភាព​របស់អ្នក។

ឧបករណ៍​ជំនួយ​

ឧបករណ៍​​និងបរិក្ខារដែល​ជួយ​អ្នក​នាំទៅកាន់​ជីវិត​មួយ​កាន់តែ​មាន​ប្រក្រតីភាព និង​ផលិតភាព​ជាងមុន។ ពួកគេ​រាប់ចាប់ពី​លក្ខណៈ​សាមញ្ញ​រហូត​ទៅដល់ស្មុគ​ស្មាញ។

អ្នក​​តំណាង​ស្របច្បាប់​​

អ្នក​​តំណាង​ស្របច្បាប់​​​របស់អ្នក​អាច​និយាយ​ជួសឱ្យ​អ្នក​បាន ដូច្នេះ​ផល​ប្រ​យោជន៍​និង​តម្រូវការ​របស់​អ្នក​អាច​បំពេញបាន។ បុគ្គល​រូបនោះ​អាច​ជាឪពុកម្តាយ ឬ អ្នក​អាណាព្យាបាលរបស់អ្នក (ប្រសិន​បើអ្នក​ជាអនីតិជន) អ្នក​ថែរក្សា (ប្រសិនបើអ្នក​ជា​មនុស្ស​ពេញវ័យ) នរណាម្នាក់​ដែលអ្នក​បានជ្រើសរើស ឬ នរណាម្នាក់​ដែល State Council on Developmental Disabilities ចាត់តាំងឱ្យ​អ្នក។​

អូទីស៊ីម​​

អូទីស៊ីម​គឺ​ជាពាក្យ​មួយ​នៅក្នុង​ច្បាប់ Lanterman Act ដែល​អ្នក​មានវិជ្ជាជីវៈភាគច្រើ​ន​ពេលនេះ​ហៅថា Autism Spectrum Disorder (ASD)។ អ្នកដែលមាន​អូទីស៊ីម មានបញ្ហា​ជាមួយនឹង​ការ​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​សង្គម និង​ការទំនាក់ទំនង​នៅក្នុង​មណ្ឌលផ្សេងគ្នា។ ពួកគេក៏មាន​លំនាំឥរិយាបថ​ដដែលៗនិង​ជាទម្លាប់ ផលប្រយោជន៍ និង​សកម្មភាព​។

កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរនៃ​ជំងឺអូទីស៊ីម​ខុសគ្នាពី​ម្នាក់ទៅម្នាក់ ហើយ​ការធ្វើរោគ​វិនិច្ឆ័យជំងឺ ​អូទីស៊ី​ម​អាច​មានលក្ខណៈ​លំបាក​ដោយ​សារ​មូល​ហេតុ​ជា​ច្រើន។​ នេះ​មួយ​ផ្នែក​ពីព្រោះតែ​ជំងឺអូទីស៊ីម និង​ពិការភាពផ្សេងទៀត​មាន​លក្ខណៈ​រួម​មួយ​ចំនួន​ដូចជា​ ការប្រាស្រ័យ​សង្គម និងឥរិយាបថសង្គម​ខ្សោយ។

សម្រាប់ព័ត៌​មាន​បន្ថែមអំពី​ជំងឺអូទីស៊ីម សូមមើល ជំពូក 2

សេវាកែ​តម្រួវ​ឥរិយាបថ (Behavior Modification Services)

សេវានិងតិចនិកទាំងនេះ​ជួយដល់អ្នក​ឱ្យ​ធ្វើការផ្លាស់​ប្តូរ ឬ សម្រប​ឥរិយាបថ​របស់អ្នក​ដើម្បីការពារ​សុវត្ថិភាពរបស់អ្នក សុវត្ថិភាព​របស់​អ្នក​ដទៃ និង​ដើម្បី​កែលម្អ​ដល់​ជំនាញរបស់អ្នក។​

ការគ្រប់គ្រង​ករណី​ ឬ សម្របសម្រួល​សេវា (Case Management or Service Coordination)

ទាំងពីរនេះ​មាន​ន័យ​ថា ការធ្វើផែនការ ការស្វែងរក និង​ការទទួល​បាន​សេវាកម្ម​​ដែលអ្នក​ត្រូវការ។ មជ្ឈ​មណ្ឌលថ្នាក់​​​តំបន់​​ត្រូវ​ជួយ​អ្នក​ធ្វើកិច្ចការនេះ។​ ជាធម្មតា​អ្នក​សម្របសម្រួលសេវារបស់អ្នក​ជា​បុគ្គលិក​មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់។​ អ្នកសម្របសម្រួល​សេវារបស់អ្នក​ក៏អាចហៅថាអ្នកគ្រប់គ្រងក្តី អ្នកសង្គមកិច្ច ឬ អ្នក​សម្រប​សម្រួល​កម្មវិធី​អតិថិជន (Client Program Coordinator (CPC))។​

តំបន់គ្របដណ្តប់

តំបន់គ្របដណ្តប់​ជា​តំបន់ភូមិសាស្រ្ត​ដែល​មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់​ផ្តល់​សេវាកម្ម​ស្ថិតក្រោមកិច្ចសន្យា​របស់ខ្លួន​ជាមួយនឹង Department of Developmental Services (DDS)។

CCF (មណ្ឌលថែទាំតាមសហគមន៍)

អ្នក​ដែល​មានពិការភាព​ផ្នែកការលូតលាស់​អាច​នឹង​រស់នៅ​ ឬ ទៅកាន់ CCF។​ CCF អាចជាកន្លែងស្នាក់នៅ (ផ្ទះរស់នៅជាក្រុម) ឬ មិនស្នាក់នៅ (កម្មវិធីផ្តល់ការថែទាំពេលថ្ងៃ)។ ផ្នែក​ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ​ការ​ថែទាំ​តាម​សហគមន៍​នៃ​​នាយកដ្ឋាន​សេវា​សង្គម​ (Community Care Licensing Division of the Department of Social Services) ផ្តល់​អាជ្ញាប័ណ្ណដល់ CCFs។ DDS ជាធម្មតាកំណត់​តម្លៃ​ CCF សម្រាប់អ្នក​ប្រើប្រាស់ ប៉ុន្តែ​ពេល​ខ្លះ​មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់​ចរចារតម្លៃ។​

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី CCFs, សូមមើល​ ជំពូក​ 7

CDER (របាយការណ៍​វាយតម្លៃការអភិវឌ្ឍន៍អតិថិជ​ន​)

CDER គឺជាឧបករណ៍​ដែល​មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់ប្រើប្រាស់។ CDER កត់ត្រា​ព័ត៌​មា​ន​អំពី​ពិការភាព កម្រិតនៃ​មុខងារ និង​កង្វះខាត​របស់អ្នក (រួមបញ្ចូលទាំង​បញ្ហាឥរិយាបថផងដែរ)។ CDER របស់អ្នក​គួរ​ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព​នៅ​ឯការប្រជុំ IPP របស់អ្នក។ ព័ត៌មាន​ដែល​ប្រមូលបាន​ដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេះ អាច​នឹង​ត្រូ​វ​ច្រ​បាច់បញ្ចូលគ្នា (ដោយ​ពុំ​មានរាយឈ្មោះអ្នក​ប្រើប្រាស់) ដើម្បីសង្ខេប​ពីលក្ខណៈសម្បត្តិ​របស់អ្នកប្រើប្រាស់​ស្ថិតក្រោមម៉ូឌែល​សេវាកម្ម​គំរូ ឬ នៅទូទាំងរដ្ឋតែម្តង។

វិបត្តិខួរក្បាលដោយការប៉ះទង្គិច

វិបត្តិខួរក្បាលដោយការប៉ះទង្គិច​ជាលក្ខខណ្ឌ​មួយ​ដែលប៉ះពាល់​ដល់​ការគ្រប់គ្រង​ទៅលើចលនារបស់អ្នក។ វាបង្ករឡើងដោយ​បញ្ហាការលូតលាស់ ឬ ការខូចខាត​ទៅលើផ្នែក​នៃ​ខួរក្បាល​ដែល​គ្រប់គ្រង​ទៅលើចលនា និង​កាយវិការ។ ប្រសិនបើអ្នក​មាន​វិបត្តិខួរក្បាលដោយការប៉ះទង្គិច អ្នក​អាច​នឹង​មាន​បញ្ហា​ជាមួយ​នឹង​ការ​ងារ​ប្រើសាច់ដុំដៃ (ដូចជាការសរសេរ ឬការប្រើប្រាស់កន្រ្តៃ) តុល្យភាព ឬ ការដើរ និង​ចលនាមាន​លក្ខណៈ​បង្ខំ។ រោគសញ្ញា​ខុសពី​មនុស្សម្នាក់ទៅ​មនុស្ស​ម្នាក់ និង​អាច​ប្រែប្រួលបាន​។

វិបត្តិខួរក្បាលដោយការប៉ះទង្គិច​ចាប់ផ្តើមច្រើនបំផុត​ពីកំណើត ឬ នៅក្នុង​អំឡុងពេល​ពីរបីឆ្នាំដំបូងនៃជីវិត។ សញ្ញាដំបូង​នានាជាធម្មតា​ស្តែងឡើង​មុន​អាយុ 3ឆ្នាំ​។​ ទារក​ដែលមានវិបត្តិខួរក្បាលដោយការប៉ះ​ទង្គិច ច្រើនតែ​​សម្រេចការ​លូតលាស់​យឺត​យ៉ាវ ដូចជាការរៀនធ្លាក់​ អង្គុយ វារ ញញឹម ឬ ដើរ។

សម្រាប់ព័ត៌​មាន​បន្ថែមអំពីជំងឺវិបត្តិខូរក្បាល​ដោយការប៉ះទង្គិច សូមមើល​ ជំពូក​ 2

ការគាំពារពីអ្នកជុំវិញខ្លួន (Circle of Support)

នេះ​គឺ​ជា​ក្រុមមនុស្ស​ក្រៅ​ផ្លូវការ​ដែល​ជួបនិង​ជជែក​ជា​មួយ​អ្នក​ជា​ប្រចាំ។ ការគាំពារពីអ្នកជុំវិញខ្លួន​អាច​ជួយ​ដល់អ្នក​​ចាប់​​ផ្តើម​និង​រក្សាបាននូវការគាំពារ​ជាលក្ខណៈ​ធម្ម​ជា​​តិ។ ពួក​គេ​អាច​ជួយ​ដល់អ្នក​ទៅលើ​គោលដៅ​និង​វត្ថុបំណង IPP របស់អ្នក។​ មនុស្ស​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ការគាំពារ​ជុំវិញខ្លួន​អ្នក​មិន​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ទេ។​

CMS (មជ្ឈមណ្ឌល​សម្រាប់​សេវា​ Medicaid និង Medicare)

CMS ជាទីភ្នាក់ងារ​រដ្ឋសហព័ន្ធ​ដែល​គ្រប់គ្រង​ទៅលើ​ការ​ផ្តល់​ថវិកា​ Medicaid ទៅដល់​រដ្ឋ។​ កម្មវិធី Medicaid បង់​ថ្លៃ​ទៅ​ឱ្យ​រដ្ឋ​សម្រាប់​សេវាកម្ម​និង​ការគាំពារ​ជា​ច្រើន​សម្រាប់អ្នក​ដែល​មានពិការភាព​តាម​រយៈកម្មវិធី Medi-Cal និងកម្មវិធី ​Home- and Community-Based Services Waivers។ សម្រាប់​ព័ត៌​មាន​បន្ថែម​អំពី DD Waiver, សូមមើល​ ជំពូក​ 11

បំណិន​ចំណេះដឹង

បំណិន​ចំណេះដឹង​​ត្រូវបានកំណត់​នៅក្នុង​បទបញ្ជា​ជា​សមត្ថភាព​របស់អ្នក​ដើម្បី​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា ការសម្របទៅ​នឹង​ស្ថានភាព​ថ្មី គិត​ជា​លក្ខណៈ​អរូបិយ និង​រៀន​​សូត្រ (ឬ “ផលចំណេញ”) ពី​បទពិសោធន៍។​ សូមមើល​ 17 CCR § 54002។

ការដាក់បញ្ចូលក្នុង​សហគមន៍​

ការដាក់បញ្ចូល​​មាន​ន័យ​ថា អ្នកស្ថិត​​ជា​ផ្នែក​របស់សហគមន៍​ដែលអ្នក​ស្ថិត​នៅ​យ៉ាង​ហោច​ណាស់​ទៅ​លើផ្នែក​ទាំង​ 4 នេះ៖

 • អ្នក​រស់​នៅ​តាម​លំនៅដ្ឋាន​ក្នុង​សហគមន៍ ដូចជាផ្ទះ ឬ អាផាតម៉ិន (ជំនួយ​ឱ្យ​លំនៅដ្ឋានដែលដាក់ដាច់ដោយ​ឡែក ដូចជា​តាម​ស្ថាប័ន ឬ ផ្ទះ​គីលានដ្ឋាន)
 • អ្នក​ចូលរួម​ក្នុង​វប្បធម៌​និង​របៀបរស់នៅ​តាម​មូលដ្ឋាន។​ ឧទាហរណ៍៖ ក្នុង​នាម​ជា​កសិករ​រស់នៅក្នុង​តំបន់​ដាច់ស្រយាល មានកម្មសិទ្ធិទៅលើខន់ដូ​ឬផ្ទះ ជាសមាជិក​របស់​ព្រះវិហារឬក្លឹប
 • អ្នក​មាន​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​​នឹង​អ្នក​ផ្សេង ដែល​ជួយ​ដល់​អ្នក​ដោយ​មិន​ទទួល​បាន​ប្រាក់ ដូចជា​មិត្តភក្តិ មិត្តរួមការងារ អ្នក​ជិតខាង ឬ ដៃគូប្តី/ប្រពន្ធ និង​
 • អ្នកមានសិទ្ធិ​ធ្វើការជ្រើសរើស​អំពី​ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួន​របស់អ្នក។

ការ​ធ្វើសមាហរ័ណ​កម្ម​សហគមន៍​

ការធ្វើសមាហរ័ណកម្ម​សហគមន៍​មានន័យថា​អ្នក​រស់នៅ ធ្វើការ និង​លេងកម្សាន្ត​នៅ​ក្នុង​កន្លែងនិងតាម​​មធ្យោបាយ​ដូចគ្នា​ទៅនឹង​អ្នក​ដែល​ពុំ​មាន​ពិការភាព​ដែរ។​ វា​មានន័យ​ថា អ្នក​មានវត្តមានដោយផ្ទាល់​នៅក្នុង​សហគមន៍ជាលក្ខណៈ​ធម្ម​ជាតិ​។​ហើយ​អ្នក​មាន​មិត្តភក្តិ អ្នក​ជិតខាង​ និង​ មិត្តរួមការងារ ឬ ជាសមាជិក​​របស់​សមាគម​និង​ក្រុមប្រឹក្សា​សហគមន៍។​ ការដាក់បញ្ចូលក្នុង​សហគមន៍​ ជាផ្នែក​មួយ​ដ៏​សំខាន់​នៃការ​បញ្ចូលក្នុង​សហគមន៍ ប៉ុន្តែ​ជួន​កាល​អ្នក​អាច​នឹង​ជួយ​បន្ថែម​ដើម្បី​ចូលរួម​ឱ្យ​បាន​ពេញលេញ​នៅក្នុង​សហគមន៍​របស់យើង។

ការចូលរួម​សហគមន៍

ការ​ចូលរួម​សហគមន៍​មានន័យ​ថា​អ្នក​ចូលរួម​ក្នុង​ជីវិត​សហគមន៍​។ ឧទាហរណ៍ អ្នក​អាច​នឹង​គាំទ្រ​ដល់​អាជីវកម្ម​ក្នុង​មូលដ្ឋាន ចូលរួម​ក្លឹប​និង​សមាគម​ក្នុង​មូលដ្ឋាន អ្នក​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​សម្រាប់​គម្រោង​សហគមន៍ឬ សកម្មភាព ឬ ប្រើប្រាស់​វេជ្ជបណ្ឌិត​និង​ទន្តបណ្ឌិត​ក្នុង​សហគមន៍​សម្រាប់​សុខភាព​របស់អ្នក។​

CIE (ការងារដែលត្រូវច្របាច់បញ្ចូល​មានលក្ខណៈ​ប្រកួតប្រជែង)

CIE មានន័យ​ថា​ធ្វើ​ការ​បាន​កម្រៃ (យ៉ាងហោច​ណាស់ប្រាក់ឈ្នួល) នៅ​ក្នុងសហគមន៍​ជាមួយ​នឹង​អ្នក​ដែល​ពុំ​មាន​ពិការភាព​។​ ការងារ​អាច​ជាការងារពេញម៉ោង ឬ មិន​ពេញ​ម៉ោង ដោយ​មាន​កម្រិត​អត្ថប្រយោជន៍​ដូចគ្នា​ទៅ​នឹង​និយោជិត​ផ្សេងទៀត​នៅ​កន្លែង​ធ្វើ​ការ។ អត្ថប្រ​យោជន៍ទទួល​បាន​ប្រាក់​ឈ្នួល​​និង​ពេលមាន​ជំងឺ ធានារ៉ាប់រង​សុខ​ភាព និង​ផែនការ​សន្សំ​ពេលចូលនិវត្តន៍។ អ្នក​ក៏​គួរ​តែ​មាន​ឱកាស​ដើម្បី​ឡើង​ឋានៈ​ទៅ​កាន់​តំណែង​ផ្សេង​ទៀត ដូចគ្នា​ទៅ​នឹង​និយោជិត​ផ្សេង​ទៀត។ មាន​អាជីវកម្ម​ខ្លួន​ឯង​រាប់​ថា​ធ្វើ​ការ​ឱ្យ​ទទួល​បាន​ប្រាក់ឈ្នួល។​

ភាព​ជា​អាណាព្យាបាល​

ប្រសិនបើ​អ្នក​មាន​អាយុ 18 ឬ​ ចាស់ជាង និង​ជួយ​ធ្វើការ​សម្រេច​ចិត្ត​អំពី​ការ​រស់នៅ​ប្រ​ចាំ​ថ្ងៃ តុលាការ​អាច​តែង​តាំង​បុគ្គលម្នាក់ ឬ ទីភ្នាក់​ងារ​មួយ​ ហៅថាអ្នក​មើលថែ ដើម្បី​ជួយ​ដល់អ្នក។​ អ្នកមើលថែមនុស្ស ត្រូវធានាថា​អ្នក​មានអាហារ សម្លៀក​បំពា​ក់ និង​ជម្រក។​ អ្នក​មើលថែ​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​គ្រប់គ្រង​ទៅលើ​លុយកាក់​និង​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ដទៃ​ផ្សេងទៀត។​ ពេលខ្លះអ្នក​មើល​ថែ​មនុស្ស​​ និង​អ្នក​មើល​ថែ​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ គឺ​ជា​មនុស្ស​តែ​ម្នាក់។​

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ជា​អតិថិជន​មជ្ឈមណ្ឌល​ថ្នាក់តំបន់ (ឬ អាច​មាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​គ្រប់គ្រាន់អាចទទួលបាន) ហើយ​អ្នកត្រូវ​ការ​ជំនួយ​មួយ​ចំនួន (ប៉ុន្តែ​មិន​ច្រើន) អ្នក​អាច​នឹង​មាន​ការ​​មើល​ថែ​​មាន​កម្រិត។​ ភាព​អាណា​ព្យាបាល​​មាន​កម្រិត​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ពឹង​ផ្នែក​លើ​ខ្លួន​ឯង​និង​ឯករាជ្យ​ច្រើន។​ វា​ត្រូវបាន​គេ​ហៅ​ថា​មាន​កម្រិត​ពីព្រោះអ្នក​អាច​នៅ​តែ​មើល​ថែ​ទាំ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​និង​គ្រប់គ្រង​ប្រាក់​និង​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​របស់​អ្នក​​ប្រសិន​បើ​តុលាសម្រេច​ថា​អ្នក​អាច​ធ្វើ​បាន។​ តុលាការ​អាច​ផ្តល់​អ្នក​អាណាព្យាល​នូវ​អំណា​​ច រហូត​ដល់​​ 7 ។​ អំណាច​ទាំង​ឡាយ​ជា​សមត្ថភាព​ធ្វើ​សេចក្តី​សម្រេចចិត្ត​សម្រាប់អ្នក​នៅ​ក្នុង​ផ្នែក​ទាំង​ 7 នោះ។

អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​

នេះ​ជា​ពាក្យ​ដែល​ច្បាប់ Lanterman Act ប្រើ​សម្រាប់​អ្នក​ដែល​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ថ្នាក់​តំបន់​ផ្តល់​សេវា។​

CPC (អ្នក​សម្របសម្រួល​កម្មវិធី​អតិថិជន)

CPC គឺ​ជា​ឈ្មោះ​មួយ​ផ្សេង​ទៀត​សម្រាប់អ្នក​សម្របសម្រួល​សេវា​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ថ្នាក់​តំបន់។​ CPC ក៏អាច​ហៅបាន​ផង​ដែរ​ថា​ជាអ្នក​គ្រប់​គ្រង​ករណី ឬ ជា​បុគ្គលិក​សង្គម​កិច្ច។

CPP (ផែនការដាក់​តាម​សហគមន៍​)

CPP ជួយ​អ្នក​ដែលប្តូរ​ចេញ ឬ បញ្ចៀស​ការ​ដាក់​ឱ្យ​ស្នាក់​នៅ​ក្នុង​លំនៅដ្ឋាន​ដែល​មាន​ការរឹត​ត្បិត​ដូច​ជា​មជ្ឈមណ្ឌល​អភិវឌ្ឍន៍​ការ​លូត​លាស់។ មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់​នីមួយៗ​បង្កើត CPP ជា​រៀង​រាល់​ឆ្នាំ។ CPP ត្រូវបានអនុម័ត​ដោយ​ DDS និង​ជា​ផ្នែក​នៃ​ថវិការ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ។​

CRA (អ្នកតស៊ូមតិ​សិទ្ធិអតិថិជន)

CRA ធានា​ដល់​សិទ្ធិពលរដ្ឋ សិទ្ធិស្របច្បាប់ និង​សិទ្ធិទទួលបានសេវា​កម្ម ប្រសិ​ន​បើ​អ្នក​ទទួល​បាន​សេវាពី​ Porterville Developmental Center ឬ Canyon Springs។​ CRA របស់អ្នក​ផ្តល់​នូវ​ភាព​ផ្សេងៗគ្នា​នៃ​សេវា​តស៊ូមតិ។​

CRAs មិន​ធ្វើ​ការ​ឱ្យ​មជ្ឈមណ្ឌល​ថ្នាក់តំបន់ Porterville Developmental Center, ឬ Canyon Springs​ ទេ។​ CRAs មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់ និង ជំនួយការ CRAs ធ្វើការ​ឱ្យ​ការិយាល័យ Office of Clients Rights Advocacy (OCRA) នៃ​ Disability Rights California។​ Porterville និង Canyon Springs CRAs ធ្វើ​ការ​ឱ្យ​ State Council on Developmental Disabilities។ សូមមើល​ ជំពូក 5 អំពី​ការ​តស៊ូមតិ។

សេវាអន្តរាគមន៍​វិបត្តិ (Crisis Intervention Services)

សេវាទាំង​នេះ​ព្យាយាមដោះស្រាយ​បញ្ហា​ដើម្បី​ជួយ​ដល់​អ្នក​ឱ្យ​ស្នាក់​នៅ​ក្នុង​ស្ថានភាព​ដែលអ្នក​កំពុង​រស់នៅ។​ សេវាទាំងឡាយ​រួម​មាន​​សេវា​សុខភាពផ្លូវចិត្ត និង​ការកែ​សម្រួល សេវាស្នាក់នៅក្នុង​រយៈ​ពេល​ខ្លី ឬ បុគ្គលិក​បន្ថែម។

DC (មជ្ឈមណ្ឌល​អភិវឌ្ឍន៍​​ការលូតលាស់)

DC គឺ​ជា​ស្ថាប័ន​រដ្ឋ​សម្រាប់​អ្នក​ដែល​មាន​ពិការភាព​ផ្នែក​ការ​លូត​លាស់។ ពីមុន​មក​មាន​ DCs ច្រើន។​ បច្ចុប្បន្ន​មាន​តែ​មួយ គឺ Porterville Developmental Center។ ក៏​មាន​ “លំនៅដ្ឋានសហគមន៍” មួយ​ទៀត​ដែរដែល​មាន​លក្ខណៈ​ដូច​គ្នា​ទៅ​នឹង DC គឺ Canyon Springs។

DD (ពិការភាពផ្នែកការលូតលាស់)

ស្ថិតក្រោមច្បាប់​រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ពិការភាព​ផ្នែក​ការលូតលាស់ (DD) ជាជំងឺវិកលចរិត ឆ្កួតជ្រូក អូទីស៊ីម និង​ពិការភាព​ផ្នែក​បញ្ញា និង​លក្ខ​ខណ្ឌ​ផ្សេងទៀត​ដែល​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​ពិការភាព​ផ្នែក​បញ្ញា​ ឬ ដែល​ត្រូវការ​ការ​ព្យាបាល​ប្រ​ហាក់ប្រហែល​គ្នា។​ វាមិន​រួម​បញ្ចូល​លក្ខខណ្ឌ​ពិការភាពទៅលើ​រាង​កាយ​ជា​លក្ខណៈ​ធម្ម​ជាតិ​តែ​មួយ​មុខ​ទេ។ លក្ខ​ខណ្ឌ​ត្រូវចាប់ផ្តើម​មុន​អាយុ 18ឆ្នាំ ដែលមានលក្ខណៈ​បន្ត​​ដោយ​មិន​ជាក់លាក់ ហើយ​ជា​ “ពិការភាព​ធ្ងន់ធ្ងរ។”​ មជ្ឈ​មណ្ឌល​ថ្នាក់​តំបន់​ត្រូវ​ប្រើ​និយម​ន័យ​នេះ​។

និយមន័យ​រដ្ឋសហព័ន្ធ​ពី DD មាន​លក្ខណៈ​ទូលំទូលាយ​ជាង​និង​មិន​តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​រោគ​វិនិច្ឆ័យ​ជាក់​លាក់ទេ។ មជ្ឈ​មណ្ឌល​ថ្នាក់​តំបន់​មិន​ប្រើ​និយម​ន័យ​នេះ​ទេ។ ស្ថិតក្រោមច្បាប់​រដ្ឋសហព័ន្ធ DD ត្រូវតែ៖

 • កើតមានឡើងមុន​អាយុ 22 ឆ្នាំ​
 • មាន​លក្ខណៈ​ធ្ងន់ធ្ងរ រ៉ាំរ៉ៃ និង​ទំនង​ជា​បន្ត​ដោយ​គ្មានពេលកំណត់ និង​
 • បណ្តាលឱ្យ​មាន​ម្រិត​ធ្ងន់ធ្ងរ​យ៉ាងហោចណាស់​ទៅ​ផ្នែក​ធំៗ​នៃ​សកម្មភាព​ចំនួនបី៖
  • ការ​ទំនាក់ទំនង (ការទទួល​និង​ការ​សម្តែង​ឡើង​ជាភាសា)
  • ការ​សិក្សា
  • ការថែទាំ​ខ្លួន​ឯង​
  • ការចល័តទី​
  • ការគ្រប់គ្រង​លើខ្លួន​ឯង​
  • ​​ការរស់​នៅ​​ឯករាជ្យ និង​
  • ការ​ជួយខ្លួនឯង​បាន​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច។

ស្ថិតក្រោមនិយមន័យ​សហព័ន្ធ កុមារ​អាយុពី 0–9 ក៏​ត្រូវ​ពិចារណា​ឱ្យ​មាន DD ប្រសិ​ន​បើ​ពួកគេ​មាន​លក្ខខណ្ឌ​ដែល​នឹង​ប្រ​ហែល​ជា​បណ្តាល​​ឱ្យ​មាន DD ប្រសិនបើ​ពួក​គេ​មិន​ទទួល​បាន​សេវាទេនោះ។

DDS (នាយកដ្ឋាន​​សេវាអភិវឌ្ឍន៍ការលូតលាស់)

DDS ជា​នាយកដ្ឋាន​រដ្ឋ​ទទួល​ខុសត្រូវ​លើ​ការ​អនុវត្ត​និង​គ្រប់គ្រង​ទៅ​លើ​ប្រព័ន្ធ​សេវាក​ម្ម​​ស្ថិត​ក្រោម​ច្បាប់ Lanterman Act។​ DDS ត្រូវ​តែ​ប្រាកដ​ថា​ស្ថានភាព​រស់​នៅ​ សេវាកម្ម និងការគាំ​ពារ​របស់អ្នក​ស្ថិត​ក្រោម​លំនៅដ្ឋាន​ដែល​មាន​លក្ខណៈមិន​សូវ​តឹង​រឹង​​ប្រមូលផ្តុំខ្លាំង។​

DDS ទទួលខុសត្រូវទៅលើ​កម្មវិធីសេវាកម្ម​ពិការភាព​ផ្នែក​ការ​លូត​លាស់​របស់​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រញ៉ា រួមទាំង​មណ្ឌល​ទាំង​ដែល​ចាត់​ចែង​ដោយ​រដ្ឋ​​របស់​កាលីហ្វ័រញ៉ា​និង​សេវាកម្ម​តាម​មូលដ្ឋាន​សម្រាប់​ពលរដ្ឋ​កាលីហ្វ័រ​ញ៉ា​ដែល​មាន​ពិការភាព​ផ្នែក​ការ​លូតលាស់។ DDS ចុះកិច្ចសន្យា​ជា​មួយ​នឹង​មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់​ដើម្បី​សម្រប​សម្រួល​និង​ធានាថាអ្នក​ទទួល​បាន​សេវាកម្ម​និង​ការ​គាំពារ​របស់​អ្នក។

DHCS (នាយកដ្ឋាន​សេវាថែទាំសុខភាព​)

DHCS ជា​ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ទៅលើកម្មវិធី​ Medicaid របស់​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រញ៉ា ដែលគេហៅថា Medi-Cal។ DHCS ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​នឹង DDS ទៅលើ​កម្មវិធី​​ផ្ទះ​ពិការភាព​ផ្នែក​ការ​លូត​លាស់ និង​កម្មវិធីលើក​លែង​ពិការភាព​ផ្នែក​ការ​លូតលាស់​សេវា​តាម​សហគមន៍ និង​កម្ម​វិធី​លើក​លែង​ទាំង​ឡាយ​ផ្សេង​ទៀត។

DHCS ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ​ទៅ​ដល់​មណ្ឌលសុខភាព៖ ICF-DDs, ICF-DD/Hs, ICF-DD/Ns and ICF-DD/CNs។ DHCS ក៏ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ​និង​តាមដាន​មណ្ឌល​ផ្តល់​សេវាថែទាំ​ផង​​ដែរ។​

DHCS ក៏​មាន​ផ្នែក​សេវា​សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត​ (Mental Health Services Division (MHSD​)​​) ដែរ។ MHSD គ្រប់គ្រង​ទៅ​លើ​កម្មវិធី​សុខភាពផ្លូវចិត្ត​មួយ​ចំនួន​សម្រាប់​កុមានិង​យុវជន មនុស្ស​ពេញវ័យ​និង​មនុស្ស​ចាស់។ ផ្នែក​​​​ផ្តល់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត (Mental Health Licensing (MHL) នៃ​ DHCS ផ្តល់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​និង​មើល​ខុស​ត្រូវ​ទៅលើ​កម្មវិធី​សុខ​ភាព​ផ្លូវចិត្ត​នៅទូទាំង​រដ្ឋ។

​Disability Rights California

ប្រប្រព​ Disability Rights California គឺ​ជា​ប្រព័ន្ធ​ការ​ពារនិង​តស៊ូមតិ​របស់រដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ា​​។ វា​ជា​ទីភ្នាក់ងារ​មិន​រក​ប្រាក់​ចំណេញ​ដែល​ធ្វើ​ការ​ជា​មួយ​អ្នក​​មាន​ពិការភាព​។​ Disability Rights California តស៊ូមតិ អប់រំ ស៊ើបង្គេត និង​ការពាររឿងក្តី​​ដើម្បី​លើក​កម្ពស់​សិទ្ធិ ភាព​ថ្លៃថ្នូរ ឱ្យកាសស្នើភាព និង​ជម្រើស​ ដល់​ពលរដ្ឋដែល​មាន​ពិការភាព​ទាំង​អស់។ Disability Rights California បាន​ប្តូរ​ឈ្មោះ​របស់​វា​មក​ពី Protection & Advocacy, Inc.នៅក្នុង​ឆ្នាំ​ 2008។

Disability Rights California បាន​ការពារ​សិទ្ធិ​របស់​ពលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា​ដែល​មាន​ពិការភាព​តាំង​ពី​ឆ្នាំ 1978។ Disability Rights California ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​ក្រោម​ច្បាប់​សហព័ន្ធ​និង​ច្បាប់រដ្ឋ ដើម្បី​ការពារសិទ្ធិ​របស់​ពលរដ្ឋ​ដែល​មាន​ពិការភាព។ Office of Clients’ Advocacy (OCRA) គឺ​ជាការិយាល័យ​របស់ Disability Rights California ដែល​ជួល​និង​បញ្ជូន​អ្នក​តស៊ូមតិ​ទៅ​ផ្តល់​សេវា​ដល់អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​មជ្ឈមណ្ឌល​ថ្នាក់តំបន់​នៅ​ទូទាំងរដ្ឋ។

DOF (នាយកដ្ឋាន​ហិរញ្ញវត្ថុ​)

DOF ជា​នាយកដ្ឋានរដ្ឋ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​លើ​ថវិការទីភារ​រដ្ឋទាំង​អស់។ DOF អាច​អនុម័ត កែឡើងវិញ ឬ ប្តូរ​ទៅលើថវិការ​រាល់​ទីភ្នាក់ងារ​រដ្ឋ​​ទាំង​ឡាយ​មុន​នឹង​ផ្តល់​ឱ្យ​ទី​ភ្នាក់​ងា​រ​ទាំង​អស់​នូវ​ទឹកប្រាក់​របស់គេ។ DOF ក៏អនុម័តផងដែរ​ដល់ការបង្កើន​ថវិកា និង​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​លើ​បទ​បញ្ជា​ណាមួយ​ដែល​ប៉ះ​ពាល់ដល់​ហិរញ្ញវត្ថុ។

DOR (នាយកដ្ឋាន​ស្តារនីតិសម្បទា)

DOR ជា​នាយកដ្ឋានរដ្ឋ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ចំពោះ​សេវា​ស្តារនីតិសម្បទា​វិជ្ជាជីវៈ សេវាទាំងនេះ​ជួយ​ដល់អ្នក​ឱ្យ​ទទួល​និង​រក្សា​បាន​នូវ​ការ​ងារ​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ប្រ​កួត​ប្រ​ជែង។ DOR ក៏ផ្តល់​ផង​ដែរ​នូវ​សេវាគាំពារការងារ​រយៈពេលខ្លី​និង​ការគាំ​ពារ​ដទៃ​ផ្សេង​ទៀត។​

DSM-5 (សៀវភៅ​ណែនាំ​រោគវិនិច្ឆ័យ​និង​ស្ថិតិនៃ​ជំងឺ​ធ្លាក់​ទឹកចិត្ត, ការ​បោះ​ពុម្ព​លើក​ទីប្រាំ)

សៀវភៅ​ណែនាំ​នេះ​មាន​ការពិពណ៌នា​និង​រោគសញ្ញា​នៃ “ជំងឺ​ធ្លាក់​ទឹក​ចិត្ត” រួម​ទាំង​ពិការភាព​ផ្នែក​បញ្ញា អូទីស៊ឺម និង​លក្ខខណ្ឌ​រោគវិកល​នានា។​

DSS (នាយកដ្ឋាន​សេវា​សង្គម​)

DSS ជា​នាយកដ្ឋាន​រដ្ឋទទួល​ខុស​ត្រូវ​លើ​ប្រព័ន្ធ​សុខុមាលភាព​និង​ការថែទាំ​​កុមាររយៈ​ពេល​ខ្លី កម្មវិធី សុខុមាលភាពការងារ កម្មវិធី​អ្នក​មាន​ពិការភាពនិង​មនុស្ស​ពេញវ័យ​ មណ្ឌល​ថែទាំ​តាមសហគមន៍​ដែលមាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ។ ផ្នែក​ផ្តល់​អាជ្ញា​ប័ណ្ណ​ការ​ថែទាំ​សហគមន៍ (CCL) របស់ DSS ផ្តល់​អាជ្ញា​ប័ណ្ណ​ និង​តាម​ដាន​កម្មវិធី​ស្នាក់នៅ​និងកម្មវិធី​ពេលថ្ងៃ​ដែល​ផ្តល់​សេវា​ដល់​អ្នក​ដែល​មាន DD។

ការធ្វើរោគ​វិនិច្ឆ័យ​ឌុប​

អ្នក​មាន​រោគវិនិច្ឆ័យ​ឌុប​ប្រសិនបើ​អ្នក​មាន​ពិការភាព​​ផ្នែក​ការ​លូតលាស់ និង​ពិការភាពផ្នែក​វិកលចរិកផង។

សេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ និង​វិបត្តិ​ (Emergency and Crisis Services)

សេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ និង​វិបត្តិ​​ការពារអ្នក​ពី​គ្រោះ​ថ្នាក់ដោយផ្ទាល់​ទៅ​លើ​រាង​កាយរបស់អ្នក ឬ សុខភាពផ្លូវចិត្ត ឬ សុវត្ថិភាព ដើម្បី​ជួយ​ដល់​អ្នក​ឱ្យ​ស្នាក់នៅ​ក្នុង​ស្ថានភាព​រស់​នៅ​របស់អ្នក។ មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់​ផ្តល់ ឬ ទិញ​សេវាទាំង​នេះ។ ពួកគេ​ជាបំបូង​ផ្តល់សេវាមានវិបត្តិ​ដោយ​មិន​រំខាន​ដល់​ការចាត់​ចែង​ការ​រស់នៅ​របស់អ្នក​។​ ប្រសិន​បើ​នោះ​មិន​ដំណើរការទេ ពួកគេ​ត្រូវ​តែ​សាកល្បង​ការ​ស្នាក់​​ពេល​អាសន្ន​តាម​ផ្ទះ​ក្នុង​សហគមន៍​របស់អ្នក។ ប្រសិនបើ​នោះ​មិន​ដំណើរការ​ទេ មជ្ឈមណ្ឌល​ថ្នាក់​តំបន់​ត្រូវ​ជួយ​អ្នក​ឱ្យ​ត្រឡប់​ទៅ​កាន់​ទី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ចង់រស់នៅ ដោយ​មាន​ការគាំពារ​ចាំ​បាច់​ទាំង​អស់​​ ឱ្យ​បាន​ឆាប់​តាម​ដែល​អាច​ធ្វើបាន។ សូមមើល WIC បញ្ញត្តិ 4648(a)(10).

ជំងឺឆ្កួតជ្រូក​

ជំងឺ​ឆ្កួត​ជ្រូក​ជា​លក្ខ​ខណ្ឌ​​ប្រ​សាទ​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​មនុស្ស​ដែល​ឆាប់ទទួល​អារម្មណ៍​ប្រកា​ច់បាន។ ការប្រកាច់​គឺ​ជា​ផ្លាស់ប្តូរ​នៅក្នងវិញ្ញាណ ការ​ដឹង​ខ្លួន ឬ ឥរិយាបថ​កើត​ឡើង​ដោយ​សារចលនាអគ្គិសនីខ្លីមួយ​នៅ​ក្នុង​ខួរក្បាល។​ ការ​ប្រកាច់​ខុស​គ្នា​តាម​តង់ស៊ីតេ​។​ ការប្រកាច់ខ្លះ​​បង្កើត​ឱ្យ​មាន​ចលនា​នៃ​ការ​បង្អាក់​ញ្ញាណ​។ ខ្លះ​ផ្សេង​ទៀត​បង្កើត​ឱ្យ​មាន​ការ​បាត់បង់ស្មារតីរយៈ​ពេល​ខ្លី បញ្ឈរភ្នែក និង ការកន្ត្រាក់។​ សម្រាប់ព័ត៌​មាន​បន្ថែម​សូមមើល​ ជំពូក​ 2

ការ​ជួយ​សម្រួល​

ការ​ជួយ​​សម្រួល​រួម​មាន​សម្ភារៈ​ដែល​​ត្រូវកែ​សម្រួល ឬ សម្របតាម ការ​ណែនាំពិសេស បរិក្ខារ ឬ ការ​ជួយ​ជា​លក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន​ដែល​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អ្នក​អាច​យល់​បាន​និង​ជួយ​សម្រេច​អំពី​ជីវិត​របស់អ្នក។

សវនាកា​រ​យុត្តិធម៌​​

សវនាការយុត្តិធម៌​ ​ជា​សវនាការផ្នែក​រដ្ឋបាល​នៅ​ចំពោះ​មុខ​ចៅក្រម នៅ​សវនាការយុត្តិធម៌ អ្នក​និង​មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់​ម្នាក់​ម្តង​ បង្ហាញ​ពី​ភ័ស្តុតាង​និង​ប្រាប់​ពីចំណែកម្ខាងនៃ​ការ​មិន​ឯកភាពគ្នា។ ចៅក្រម​នឹង​ធ្វើសេចក្តី​សម្រេចចិត្ត​ផ្អែកទៅលើ​ច្បាប់ Lanterman Act។

សេវាគាំពារ​តាមគ្រួសារ​

សេវាគាំពារក្រុមគ្រួសារ ជាសេវាទាំង​ឡាយ​ដែល​ជួយ​ដល់គ្រួសារ​មួយ​ឱ្យ​អាច​រស់នៅ​បាន​ជាមួយ​គ្នា​និង​មើល​ថែទាំកូន ឬកូនៗ​របស់​គេ​ដែ​ល​មាន DD។

FFA (ទីភ្នាក់ងារ​គ្រួសារចិញ្ចឹម)

ការ​ដាក់​ឱ្យ​រស់​នៅ​តាមផ្ទះ FFA មានលក្ខណៈ​ប្រហាក់ប្រ​ហែល​គ្នា​ទៅ​នឹង​ការថែទាំនៅតាមគ្រួសារចិញ្ចឹម​ពី​ដើមមកដែរ។​ ភាពខុសគ្នា​រគឺ​ថា FFA បញ្ជាក់ បណ្តុះបណ្តាល និង​គាំពារដល់​គ្រួសារចិញ្ចឹម។ FFA ជួយ​ដល់​គ្រួសារ​ញ្ចឹម​មើល​ថែ​ទាំ​កូន​ដោយ​មាន​តម្រូវការពិសេស​ដោយ​សារ​តែមាន DD។ FFAs ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដោយ DSS។

FHA (ទីភ្នាក់ងារគ្រួសារតាមផ្ទះ)

FHA ជា​ទីភ្នាក់ងារ​ឯកជន​មិន​រក​ប្រាក់ចំណេញ​និង​ជាអ្នក​ផ្តល់សេវាឱ្យ​មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់ដែល៖

 • ជ្រើសរើស អនុម័ត បណ្តុះបណ្តាល និង​តាមដាន​អ្នក​ផ្តល់សេវាដែល​ជា​ក្រុមគ្រួសារតាមផ្ទះ។​
 • ផ្តល់សេវានិង​ការគាំពារទាំង​ឡាយ​ទៅ​ដល់​អ្នក​ផ្តល់​សេវាដល់​ក្រុម​គ្រួសារ​តាម​ផ្ទះ និង​
 • ជួយ​អ្នក​ចូល​ទៅ​រស់នៅ​ជាមួយ ឬ ចេញពី​រស់នៅ​ជាមួយ​គ្រួសារតាមផ្ទះ។

ផ្នែកទីប្រាំ

ផ្នែកទីប្រាំ​ពិតជាមានពី​ផ្នែក។ វាសំដៅ​ទៅ​ដល់​លក្ខខណ្ឌ​ដែល (1) ពាក់ព័ន្ធ​ខ្លាំង​ទៅនឹង​ពិការភាព​ផ្នែក​បញ្ហា ឬ (2) ត្រូវការ​ការ​ព្យាបាល​ប្រ​ហាក់ប្រ​ហែលគ្នា។​ ដើម្បី​​មាន​សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​ដោយ​ស្រប​ច្បាប់​សម្រាប់​សេវា​កម្ម​មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រ​ចាំ​តំបន់ ស្ថិត​ក្រោ​​មផ្នែក​ទី​ប្រាំនេះ អ្នក​ត្រូវ​តែ​បង្ហាញ​ថា​៖

 • អ្នក​មាន​លក្ខ​ខណ្ឌ “ពាក់ព័ន្ធខ្លាំង” ទៅនឹងពិការភាព​ផ្នែក​បញ្ញា ឬ
 • អ្នក​ត្រូវការការព្យាបាល “ប្រហាក់ប្រហែលគ្នា” ទៅនឹងការព្យាបាល​សម្រាប់​អ្នក​ដែល​មាន​​ពិការភាព​ផ្នែក​បញ្ហា។

ផ្នែកនីតិក្រម

ផ្នែក​នីតិក្រម​គឺ​នៅ​ពេលដែលបុគ្គល​ម្នាក់​មាន​ការ​ចូលរួម​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​យុត្តិធម៌​បទ​ឧក្រឹដ្ឋ​។​

ផ្ទះ​គ្រួសារ​ចិញ្ចឹម

នៅក្នុង​ប្រព័ន្ធ​មជ្ឈមណ្ឌល​ថ្នាក់តំបន់ ផ្ទះ​គ្រួសារ​ចិញ្ចឹម​ជា​ក្រុម​គ្រួសារ​ដែល​ទទួល​បាន​នូវ​ការ​បណ្តុះបណ្តាលពិសេស​និង​ជួយ​ជា​បន្តបន្ទាប់​ដើម្បី​ផ្តល់​ផ្ទះ​និង​ការ​គាំពារដល់​កុមារ។

សេវាទូទៅ​

សេវាទូទៅ​​ជា​សេវា​ផ្តល់ចេញពី​ទីភ្នាក់ងារ​ដែល​ផ្តល់សេវា​ដល់សាធារណ​ជន​និង​ទទួល​បាន​ថវិកាពីសាធារណៈ។ មជ្ឈមណ្ឌល​ថ្នាក់តំបន់​ត្រូវព្យាយាម​ទទួលសេវា​ទាំង​ឡាយ​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ការ​ពី​ទី​ភ្នាក់ងារ​ទូទៅ​មុន​នឹង​ពួក​គេ​ទិញសេវាទាំងនោះ​។​ ប៉ុន្តែ មជ្ឈមណ្ឌល​ថ្នាក់តំបន់របស់អ្នក​អាច​ទិញ​សេវាទាំងឡាយ​បាន​ក្នុង​ខណៈ​ពេលដែល​អ្នក​ទទួល​បានសេវាទូទៅ។

ការស្នាក់នៅ​ជាក្រុមតាមផ្ទះ

ការស្នាក់នៅ​ជាក្រុមតាមផ្ទះ​ជាធម្មតាមានន័យ​ថា លំនៅដ្ឋាន​រស់​នៅ​ជា​ក្រុម​តូចៗ​សម្រាប់មនុស្ស​គ្រប់អាយុដែលមាន DD។ មានលក្ខណៈ​ស្របច្បាប់ “ការស្នាក់នៅ​ជាក្រុមតាមផ្ទះ” គឺ​ជាផ្ទះ​ដែល​មាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ផ្តល់ការថែទាំតាមសហគមន៍​ដែលមានមនុស្សពេញ​វ័យ​ស្នាក់​នៅ​រហូតដល់ 6 នាក់។ ការរៀបចំឱ្យ​មានការរស់​នៅ​ជា​ក្រុម​តូច​ផ្សេងមានឈ្មោះ​ស្របច្បាប់​ផ្សេង។​

កម្មវិធីលើកលែង HCBS (សេវាតាមផ្ទះនិង​តាម​សហគមន៍)

កម្មវិធី HCBS ជាកម្មវិធីផ្តល់មូលនិធិដោយកម្មវិធី Medicaid សហព័ន្ធ ដើម្បី​ជួយ​ដ​ល់​រដ្ឋ​បង់ថ្លៃ​សេវាតាមសហគមន៍ ដូចជា​​ការគាំពារ​ការ​រស់​នៅ​​និងការងារ។​ រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រ​ញ៉ា​មាន​ការលើក​លែង​ជា​ពិសេស​សម្រាប់​អ្នក​ដែល​មាន​ពិការភាព (កម្មវិធី DD Waiver) និង​ការ​លើក​លែង​មួយ​ចំនួន​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​អ្នក​មាន​ពិការភាព DD អាច​នឹង​មាន​សិទ្ធិទទួល​បាន។ នៅ​ក្នុង​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រញ៉ា ប្រសិនបើ​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​ទទួល​បាន អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​​ទទួល​បាន​ព័ត៌​មាន​ពី​កម្មវិធី HCBS Waivers និង​សេវាទាំង​​ដែល​ត្រូវ​បាន​ធានា​ដោយ​កម្មវិធីនេះ។

អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​មួយ​ចំនួន​ស្ថិត​លើ​កម្មវិធី​លើក​លែង​ហើយ​មាន​មួយ​ចំនួន​ទៀត​មិន​ស្ថិត​នៅលើ​កម្មវិធីនេះ។ វា​មិន​មាន​ផល​ប៉ះ​ពាល់​ដល់​សេវារបស់អ្នក​ទេ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ស្ថិត​នៅលើកម្មវិធីលើកលែងនេះ អ្នក​ត្រូវ​តែ​មាន​ការ​ប្រ​ជុំ IPP ជារៀង​រាល់ឆ្នាំ។ កម្មវិធី DHCS អាច​នឹង​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ​និង​ផ្លាស់ប្តូរ​ការ​សម្រេច​ដោយសវនាការយុត្តិធម៌ដែល​ប៉ះ​ពាល់ដល់​សេវា​ដែល​ទទួល​បានការ​លើក​លែង​ទាំងនេះ។

ICFs (មណ្ឌលថែទាំសុខភាពមិនមែនវេជ្ជសាស្រ្ត​)

មណ្ឌលទាំង​នេះ​គឺ​ជា​មណ្ឌល​សុខភាពស្នាក់នៅ​សម្រាប់​អ្នក​មាន​ DDs។ មណ្ឌលទាំង​នេះ​មាន​ប្រភេទនិង​ទំហំខុសៗគ្នាដូចជា៖ ICF-DD, ICF-DD-H, ICF-DD/Ns និង ICF-DD/CN។ មណ្ឌលទាំង​នេះ​​ផ្តល់​អាជ្ញាប័ណ​និង​តាម​ដាន​ដោយ​ DHCS។​

ពាក្យ ICF-MR (Intermediate Care Facility-Mentally Retarded) ត្រូវបានប្រើ​ដោយ​ទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធ​សំដៅទៅលើ​ ICFs ទាំង​អស់។

សូមមើល ជំពូក 7 សម្រាប់ព័ត៌​មាន​បន្ថែម។

IDT (ក្រុមការងារពហុជំនាញ)

IDTរបស់អ្នក​ជា​ក្រុម​អ្នក​ដែល​ជួប​គ្នា​ដើម្បី​រៀប​ចំ​ IPP របស់អ្នក។ ពាក្យ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ភាគច្រើនបំផុត​នៅ​ក្នុង​លំនៅដ្ឋាន​ដែល​មាន​ការ​កំណត់តឹងរឹង ដែល​មាន​អ្នក​មា​នវិជ្ជាជីវៈជា​ច្រើន​ចូល​រួម​ប្រ​ជុំ។ តាមច្បាប់ ពាក្យ “IDT” ត្រូវបានជំនួស​ដោយ​ពាក្យ “ក្រុមធ្វើផែនការ”។ សូមមើល WIC បញ្ញត្តិ 4512(j)។ មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់​មួយ​ចំនួន​ប្រើ​ពាក្យ IDTs សម្រាប់​កិច្ច​ប្រជុំពិសេស​ជាមួយ​នឹង​អ្នក​​នៅពេល​ដែល​មាន​អ្នក​វិជ្ជាជីវៈមក​ពី​ប្រភេទ​ជំនាញ​ផ្សេងគ្នាមកជួបជុំគ្នា។

IEP (ផែនការអប់រំជាលក្ខណៈបុគ្គល)

IEP ជាផែនការជាលាយលក្ខណ៍​អក្សរ​សម្រាប់​ការ​អប់រំ​របស់អ្នក។ IEP ត្រូវបានអភីវឌ្ឍ​ឡើង​នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំ​ IEP ដោយក្រុមធ្វើផែនការ​របស់អ្នកក។ ក្រុម​ធ្វើផែនការរបស់អ្នក​ត្រូវ​មានសមាសភាព៖ រូបអ្នក ឪពុកម្តាយ​របស់អ្នក គ្រូអប់រំពិសេស គ្រូអប់រំទូទៅ (បើមាន) និង​តំណាង​មណ្ឌល​សិក្សាធិការ ឬ ថ្នាក់ដឹកនាំសាលា។

រៀន​បន្ថែមអំពី​ IEPs ពី Disability Rights California’s Special Education Rights and Responsibilities នៅ៖ https://serr.disabilityrightsca.org/

IFSP (ផែនការសេវាគ្រួសារទៅតាមបុគ្គល)

IFSP ជាផែនការជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ​អំពី​សេវាអន្តរាគមន៍​ទាន់ពេល​សម្រាប់​ទារក​ដែល​មាន​សិទ្ធិទទួលបាន ឬ កុមារ និង​ក្រុម​គ្រួសារ​របស់ពួកគេ។

រៀន​បន្ថែមអំពី​ IFSPs ពីជំពូក 12 នៃ Disability Rights California’s Special Education Rights and Responsibilities នៅ៖ https://serr.disabilityrightsca.org/

IHSS (សេវាគាំពារតាមគេហដ្ឋាន)

IHSS ជាកម្មវិធី​តាម​សហគមន៍​ដែល​បង់ថ្លៃ​ដល់អ្នក​ផ្តល់សេវា​ដើម្បី​គាំ​ពារ​និង​ថែទាំ​អ្នក​មានពិការភាព ដើម្បី​ឱ្យ​ពួកគេ​អាច​រស់នៅ​បាន​ដោយ​ឯករាជ្យនៅក្នុង​សហគមន៍​របស់ពួកគេ។

សម្រាប់ព័ត៌​មាន​បន្ថែមអំពី IHSS, សូមមើលឯកសារបោះពុម្ព​ស្តីពី IHSS របស់ Disability Rights California៖ https://www.disabilityrightsca.org/resources/in-home-supportive-services-ihss

ILS (សេវារស់នៅដោយឯករាជ្យ​)

ILS ផ្តល់​សេវាពីរប្រភេទ។ ILS ផ្តល់ការ​បណ្តុះបណ្តាល​ជួយ​ដល់អ្នក​ឱ្យ​រៀន​ពី​បំណិន​ទាំង​ឡាយ​ដែល​អ្នក​ត្រូវការដើម្បី​រស់​បានដោយឯករាជ្យ ដូចជាបំណិន​ធ្វើម្ហូប សំអា​ត សំអិតសំអាង និង​ការ​គ្រប់​គ្រង​លុយកាក់​ជាដើម។ អ្នក​ក៏​អាច​ទទួល​បាន​សេវា ILS បន្តរហូត​ប្រសិនបើអ្នក​មាន​បំណិន​ជំនួយ​ខ្លួន​ឯងជាមូលដ្ឋាន ប៉ុន្តែ​ត្រូវការ​ជំនួយ​ជា​ប្រចាំ​ដើម្បី​រក្សាបាន​នូវ​ការ​ចាត់ចែងការស់នៅរបស់អ្នក​។

ការធ្វើសមាហរ័ណកម្ម

សូមមើល​ការធ្វើសមាហរ័ណកម្ម​សហគមន៍​ ខាងលើ។

ពិការភាព​ផ្នែក​បញ្ញា​ (Intellectual Disability)

សៀវភៅណែនាំ​ពី​រោគវិនិច្ឆ័យ​និង​ស្ថិតិ​នៃ​ជំងឺធ្លាកទឹកចិត្ត បោះពុម្ពលើទីប្រាំ លើកឡើង​ថា បុគ្គល​ដែល​មានពិការភាព​ផ្នែក​បញ្ញា​មាន​ទាំងពីរ៖

 • មានបញ្ហាជាមួយ​នឹង​ការបំពេញមុខងារ​ផ្នែក​បញ្ញា (ការផ្តល់ហេតុផល ការ​ដោះស្រាយបញ្ហា ការធ្វើផែនការ ការគិត​លក្ខណៈអរូបិយ ការវិនិច្ឆ័យ ការរៀនបែបសិក្សាធិការ និង​ការរៀន​ពី​បទពិសោធន៍)។ ការបំពេញមុខងារផ្នែកបញ្ញា​ច្រើនត្រូវបានវាស់វែង​ដោយ​ការធ្វើតេស្ត IQ ដែល​ផ្តល់​ឡើងជាពិន្ទុ។ ពិការភាព​ផ្នែក​បញ្ញា​​ជាធម្មតា​មាន​ពិន្ទុមិនលើសពី​ចន្លោះ 65 ទៅ 75 ពិន្ទុឡើយ។
 • បញ្ហា​ជាមួយ​នឹង​មុខងារ​សម្របតាម​ដែល​បណ្តាល​ឱ្យ​បំពេញ​មិន​បាន​ទៅ​តាម​ស្តង់ដា​អភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកការលូតលាស់និង​វប្បធម៌សង្គម​​សម្រាប់​ឯករាជ្យ​ភាព​ជាលក្ខណៈ​បុគ្គល​និង​ការទទួល​ខុស​ត្រូវ​សង្គម។ បើគ្មានការគាំពារទេ បញ្ហា​នឹង​កម្រិតដល់ការបំពេញមុខងារ​នៅ​ក្នុង​​សកម្មភាពមួយឬច្រើន​នៃ​សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃដូចជា (ការទំនាក់ទំនង ការចូលរួមសង្គម និង​ការរស់នៅដោយឯករាជ្យ នៅតាមលំនៅដ្ឋានជាច្រើន ដូចជាតាមផ្ទះ កន្លែងការងារ សាលារៀន និង​សហគមន៍​​)។

បញ្ហាជាមួយ​នឹង​ការ​បំពេញមុខងារទាំង​នេះ​ត្រូវតែកើតមានឡើង​ក្នុង​អំ​ឡុង​​​​​​ពេល​អភិវឌ្ឍន៍ការលូតលាស់នៃជីវិត ដែលមានន័យ​ថា​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​កុមារភាព ឬ យុវវ័យ​​។​ ក្រោមច្បាប់ Lanterman Act បុគ្គល​ត្រូវ​តែមាន​បញ្ហាទាំងនេះ​កើតឡើង​នៅមុនអាយុ 18ឆ្នាំ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី​ពិការភាពផ្នែក​បញ្ញា, សូមមើល​ ជំពូក 2

IPC (អ្នក​សម្របសម្រួល​កម្មវិធី​ជាលក្ខណៈបុគ្គល)

IPC ជាបុគ្គលដែល​ធ្វើការ​នៅតាមមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ការលូតលាស់​និង​សម្របសម្រួល IPP របស់អ្នក។​

IPP (ផែនការ​កម្ម​វិធី​ជា​លក្ខណៈ​បុគ្គល​)

IPP ជាផែនការជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ​អភិវឌ្ឍឡើង​ដោយ​ក្រុម​ធ្វើ​ផែនការ​របស់អ្នក​នៅ​ក្នុង​កិច្ចប្រជុំមួយ។ IPP របស់អ្នក​ឆ្លុះបញ្ចាំង​ពីគោលបំណង​នង​វត្ថុបំណងដែលបានឯក​ភាព​គ្នា និង​កំណត់ទៅលើសេវាកម្ម​និង​ការគាំពារទាំងឡាយ​ដែលអ្នក​ចង់បាន និង​មានតម្រូវការ​ដើម្បី​សម្រេចឱ្យ​បាននូវ​គោលបំណងរបស់អ្នក។ មជ្ឈ​មណ្ឌ​ល​ថ្នាក់តំបន់​ត្រូវតែ​ធានាថា អ្នក​ទទួលបាន​សេវា​ទាំង​ឡាយ​ដូចដែលមានរាយ​នៅក្នុង​ IPP របស់អ្នក។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី IPPs, សូមមើល ជំពូក​ 4

ច្បាប់ Lanterman Act (ច្បាប់​សេវាពិការភាព​ផ្នែកការលូតលាស់ Lanterman)

Lanterman Act ជា​ឈ្មោះ​ច្បាប់​នៅ​រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ដែល​ផ្តល់​ឱ្យអ្នក​មាន​ពិការភាព​ផ្នែកការលូតលាស់​នូវសិទ្ធិ​ដើម្បីទទួលបាន​នូវ​សេវានិងការ​គាំពារទាំង​ឡាយ​នៅតាម​លំនៅដ្ឋានដែល​មានលក្ខណៈ​ប្រ​មូល​រឹត​ត្បិត​តិចតួច។ ច្បាប់នេះ​បានបង្កើតឱ្យ​មាន​ប្រព័ន្ធ​មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់ និង​ State Council on Developmental Disabilities។ ច្បាប់ Lanterman Act រកឃើញ​​នៅក្នុង​ក្រម Welfare and Institutions (W&I) Code បញ្ញត្តិ 4500 និង​ដូចខាងក្រោម។​

ពិការភាព​ផ្នែកសិក្សា​​ (Learning Disabilities)

ពិការភាព​ផ្នែកសិក្សា​​​ជា​ក្រុម​នៃ​ពិការភាព​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​វា​ពិបាក​រៀន​នូវ​ជំនាញសិក្សាធិកា​​រថ្មីៗ។ បុគ្គល​ដែល​មានពិការភាព​ផ្នែក​ការ​សិក្សា អាច​នឹង​មិន​រៀន​បាន​ល្អ​នូវ​ជំនាញ​មួយ​ចំនួន​ដូច​ទៅ​តាម​អ្វីដែលរំពឹង​ទុកដោយសារ​តែ​បញ្ញារបស់​គាត់។​ ឧទាហរណ៍ ការលូតលាស់មិន​ប្រក្រតី​ធ្វើ​ឱ្យ​មានការពិបាកក្នុង​ការអាន ដែល​នាំទៅដល់ការពិបាករៀន​តាម​ការអាន។

អ្នកអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់ (Legal Guardian)

អ្នកអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់​ជា​មនុស្ស​ពេញវ័យ​ដែល​ត្រូវបានផ្តល់នូវ​អំ​ណាច​ស្របច្បាប់​ដោយ​តុលាការ​ឱ្យ​មើលថែ​កុមារអាយុ​ក្រោម 18ឆ្នាំ និង/ឬ ទ្រព្យសម្បត្តិ​របស់កុមារនោះ។

អ្នកអាណាព្យាបាល​លើបុគ្គល ទទួលខុសត្រូវស្របច្បាប់​ទៅលើ​តម្រូវការ​ផ្នែករាងកា​យ វេជ្ជសាស្រ្ត និង​ការអប់រំរបស់កុមារ។

អ្នកអាណាព្យាបាល​លើទ្រព្យសម្បត្តិ ទទួលខុសត្រូវស្របច្បាប់​ទៅលើទ្រព្យ​សម្បត្តិរបស់កុមារ។

LRE (បរិយាកាសដែលរឹតត្បិតតិចតួចបំផុត)

LRE ជាលក្ខខណ្ឌតម្រូវស្របច្បាប់សហព័ន្ធនិងច្បាប់រដ្ឋ ដែល​ចែងថា​អ្នក​មានសិទ្ធិ​ទទួលបានសេវាកម្ម​នៅតាម​ទីលំនៅដែលប្រមូលផ្តុំបំផុត និង​ប្រកបដោយបរិយាប័ន ដោយ​មិន​គិត​ពីក​ម្រិត​នៃ​ពិ​ការ​ភាព​របស់​អ្នក។ មូលហេតុនេះហើយ អ្នក​អាច​មាន​ជីវិតរស់នៅឯករាជ្យ ផលិតភាព​និង​ប្រក្រតីភាព​បំផុតតាមដែលអាចធ្វើបាន។

ការ​សម្រុះសម្រួល​

ប្រសិនបើអ្នក​និង​បុគ្គល​ម្នាក់ផ្សេង (ឬអង្គភាព) មិន​ឯកភាព​គ្នាអំពី​សេវានិងការគាំ​ពា​រ​របស់អ្នក​ទេ អ្នក​អាច​ជួប​ជាមួយ​នឹង​ពួកគេ ហើយ​អ្នក​សម្រុះសម្រួល​ព្យាយាម​និង​រក​ដំណោះស្រាយ​ជូនដល់អ្នក។ ការប្រជុំនេះ​ត្រូវបានគេហៅថាការសម្រុះសម្រួល។ អ្នក​សម្រុះសម្រួល​ជា​បុគ្គល​ដែល​ជួយ​អ្នក​និង​អ្នក​ម្ខាង​ទៀត​ឱ្យ​ឯកភាព​គ្នា​។ ការ​សម្រុះ​សម្រួល​ជា​ជម្រើស​មួយ​នៅក្នុង​ដំណើរការប្តឹងជំទាស់​របស់​មជ្ឈ​មណ្ឌលថ្នាក់តំបន់ ប៉ុន្តែ​អាចមានប្រយោជន៍​និង​ដោះស្រាយបានឆាប់រហ័ស​ជាង​ដំណើរការសវនា​ការ។

Medi-Cal

កម្មវិធី Medi-Cal ផ្តល់​នូវសេវាថែទាំសុខភាព​ដល់អ្នកដែល​មាន​ចំណូល​ទាប ឬ ដែល​មានពិការភាព។ រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ និង​រដ្ឋាភិបាលប្រចាំរដ្ឋបង់ថ្លៃសម្រាប់កម្មវិធី Medi-Cal.។​

កម្មវិធី Medicare

កម្មវិធី Medicare ជា​កម្មវិធីធានារ៉ាប់រង​សុខភាព​សម្រាប់អ្នក​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់​សម្រាប់ Social Security Disability Insurance ឬ ការបង់ថ្លៃ Re និង​អ្នក​នៅ​ក្នុង​បន្ទុក​គ្រួសាររបស់ពួកគេ។​

ការបណ្តុះបណ្តុះចល័ត (Mobility Training)

ការបណ្តុះបណ្តុះចល័តជួយ​ដល់អ្នក​ឱ្យ​ប្រើ​នូវ​មធ្យោបាយ​ធ្វើដំណើរ​បានដោយ​ឯករាជ្យបំផុត​តាមដែលអាចធ្វើបាន។​

ការគាំពារជាលក្ខណៈធម្មជាតិ (Natural Supports)

ការគាំពារជាលក្ខណៈធម្មជាតិ ជាដំណភ្ជាប់រវាងក្រុមគ្រួសារនិង​សហគមន៍​ និងជា​​ទំនាក់ទំនងដែល​ជួយ​ដល់អ្នក​ជម្រុញ ឬ រក្សាបាន​នូវ​គុណភាព​និង​សុវត្ថិភាព​ជិវិត។​​

OAH (ការិយាល័យ​សវនាការផ្នែករដ្ឋបាល)

OAH បំពេញការងារសវនាការ​នៅពេល​ដែល​អ្នក​មាន​ការ​មិន​សម្រុង​គ្នា​ជាមួយនឹង​មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់ ហើយ​ប្តឹងជំទាស់។ OAH មាន​ចៅក្រម​នីតិរដ្ឋបាល (ALJs) ដែល​ស្តាប់សវនាការ​ពីក្តីក្តាំង​និង​ធ្វើការសម្រេច​ដោយ​ផ្អែកទៅលើច្បាប់ Lanterman Act។

OCRA (ការិយាល័យ​តស៊ូមតិសិទ្ធិអតិថិជន)

OCRA គឺ​ជាការិយាល័យ DRC ដែលជួល​អ្នកតស៊ូមតិសិទ្ធិអតិថិជន (ហៅកាត់ខ្លីថា CRA) សម្រាប់អតិថិជនទាំងឡាយ​របស់​មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់ទាំង 21។​

អង្គការ People First

People First ជា​អង្គ​ការតស៊ូមតិដោយខ្លួនរបស់​អ្នក​ដែល​មាន​ពិការភាព​ផ្នែក​ការ​លូត​លាស់។ នៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា មាន​អង្គ​ការ People First នៅ​ទូទាំង​រដ្ឋ និង​មាន​សាខា​នៅ​តាម​មូលដ្ឋាន​នៅ​​ស្ទើរតែ​គ្រប់​តំបន់។​

ការធ្វើផែនការ​ផ្តោត​ទៅលើបុគ្គល (Person-Centered Planning)

ដំណើរការ IPP របស់អ្នក​ត្រូវតែ​ផ្តោត​ទៅលើបុគ្គល ដែល​មាន​ន័យ​ថា​វា​ត្រូវតែផ្តោត​ទៅលើ​អ្នក និង​ជម្រើស ការពេញចិត្ត និង​ត្រូវការរបស់អ្នក។ ការ​ធ្វើ​ផែន​ការ​​ផ្តោត​ទៅលើបុគ្គល​ ជាវិធីសាស្រ្ត​មួយ​​​អនុវត្ត​ផ្តោត​ទៅ​លើ​អនាគត​ ដែលអ្នក​ចង់បាន​សម្រាប់​ខ្លួន​អ្នក​ផ្ទាល់។

ក្រុមធ្វើផែនការ (Planning Team)

ក្រុមធ្វើផែនការរបស់អ្នក​ជាក្រុម​ដែលជួយអ្នក​អភិវឌ្ឍ​ផែនការ IPP របស់អ្នក។ ក្រុមធ្វើផែនការរបស់អ្នក​រួមមាន៖ រូបអ្នក ឪពុកម្តាយរបស់អ្នក ឬ អ្នក​អាណាព្យាបាល​ដែ​លត្រូវបានចាត់តាំងស្របច្បាប់ (ប្រសិនបើអ្នក​ជាអនិតិជន) អ្នក​ថែរក្សាដែលត្រូវបានចាត់តាំងស្របច្បាប់របស់អ្នក (ប្រសិនបើអ្នក​ជាមនុស្សពេញវ័យ ហើយមាន​ការថែរក្សា) តំណាង​ម្នាក់​ឬ​ច្រើន​នាក់​ពី​មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់ (រួមទាំង​អ្នក​សម្របសម្រួលសេវាមជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់​តាមការចាត់តាំង) និង​នរណា​ម្នាក់​ដែលអ្នក​អញ្ជើញមក (រួម​ទាំង​អ្នក​ផ្តល់សេវាផងដែរ)។

មូលនិធិ POS (ការទិញសេវាកម្ម)

មជ្ឈមណ្ឌល​ថ្នាក់តំបន់​ប្រើ​ថវិកា POS ដើម្បីទិញ​សេវាកម្ម​សម្រាប់អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ពីអ្នកផ្តល់សេវា។ មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់នីមួយៗ​មាន​កិច្ចសន្យាជាមួយនឹង DDS ដែល​រាប់​បញ្ចូលទាំង​ថវិកា POS ផងដែរ។

គោលនយោបាយ​ POS (ការទិញសេវាកម្ម)

គោលនយោបាយ POS ជា​គោលការណ៍​ណែនាំ​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​មជ្ឈមណ្ឌលថ្នា​ក់តំបន់​អំពី​ប្រភេទ​និង​ចំនួន​សេវាកម្ម​ដែល​វា​នឹង​អនុម័ត​នៅក្នុង​កិច្ចប្រជុំ IPP រប​ស់​អ្នក​។​ គោលនយោបាយ POS ច្រើន​កំណត់លក្ខ​ខណ្ឌសិទ្ធិទទួលបាន​និង​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​សម្រាប់​ការគាំពារនិង​សេវាជាក់លាក់។ គោលនយោបាយ POS មាន​ការកម្រិតតឹងរឹង​ថា​រំលោភទៅ​លើ​សិទ្ធិ​ស្រប​ច្បាប់​របស់អ្នក​ដើម្បី​ទទួល​បាន​សេវាកម្ម​ជាការ​ខុស​ច្បាប់។​ អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​សេវាកម្ម​ដែល​ត្រូវបាន​ដាក់ចូលក្នុង​ផែនការ​ដើម្បី​បំពេញ​ទៅតាម​តម្រូវការរបស់អ្នក។ គោលនយោបាយ POS ទាំង​អស់ ត្រូវ​មាន​ខច្បាប់​ដើម្បី​ឱ្យ​សេវា​របស់​អ្នក​ត្រូវបានសម្រេចនៅក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ IPP ដើម្បីបំពេញ​ទៅ​តាម​តម្រូវការ​របស់អ្នក។​

គ្រូពេទ្យ​វិកល​ចរិត​

គ្រូពេទ្យ​វិកលចរិត​ជា​វេជ្ជបណ្ឌិត​វេជ្ជសាស្រ្ត​មាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ ដែលមាន​ការបណ្តុះបណ្តាលនិង​បទពិសោធន៍​ពិសេស​ទៅលើជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត​ជា​ប្រចាំ។

អ្នក​ចិត្តសាស្រ្ត

អ្នក​ចិត្តសាស្រ្ត​ជា​អ្នក​វិជ្ជាជីវៈកម្រិត​វេជ្ជបណ្ឌិត​ដែលមានអាជ្ញាប័ណ​​ដោយ​មានការបណ្តុះ​បណ្តាល​និង​បទពិសោធន៍​ផ្នែក​សុខ​ភាព​ផ្លូវចិត្ត។

RCs (មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់​)

Rcs ជា​ទីភ្នាក់ងារ​ឯកជន​មិន​រក​ប្រាក់ចំណេញតាមសហគមន៍ ដែល​ផ្តល់​ការ​វាយ​តម្លៃ សម្របសម្រួល​សេវាកម្ម និង​ការ​ទិញ​សេវាកម្ម​សម្រាប់អ្នកនិង​ក្រុម​គ្រួសាររបស់អ្នក។ ច្បាប់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ហៅថាច្បាប់ Lanterman Act តម្រូវថា មជ្ឈម​ណ្ឌ​ល​ថ្នាក់តំបន់​ត្រូវបង្កើត​ឡើង​នៅទូទាំង​រដ្ឋ។ មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់​ស្ថិតក្រោម​កិច្ចស​ន្យា​ជាមួយនឹង D។DS

មាន RCs ចំនួន 21 នៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា៖

ACRC          មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់​ Alta California

CVRC          មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់​ Central Valley

ELARC        មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់​ Eastern Los Angeles

FNRC          មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ Far Northern

FDLRC        មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ Frank D. Lanterman

GGRC          មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ Golden Gate

HRC            មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ Harbor

IRC              មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ Inland

KRC            មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ Kern

NBRC          មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ North Bay

NLACRC     មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ North Los Angeles County

RCRC          មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ Redwood Coast

RCEB          មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ East Bay

RCOC          មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ Orange County

SARC          មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ San Andreas

SDRC          មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ San Diego

SGPRC        មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ San Gabriel/Pomona

ELARC        មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់​ Eastern Los Angeles​

TCRC          មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ Tri-Counties

VMRC         មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ Valley Mountain

WRC           មជ្ឈមណ្ឌល​ប្រចាំតំបន់ Westside

បទបញ្ជា (Regulations)

បទបញ្ជា ជាវិធាន​ច្បាប់និង​គោលការណ៍​ណែនាំ​កំណត់ឡើង​និង​ជម្រុញ​ការ​អនុវត្ត​ដោយ​ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល ដើម្បីអនុវត្ត​នូវអត្ថន័យ​និង​និយមន័យ​នៃ​ច្បាប់ជាក់។​

ការបញ្ចេញ (Release)

ការបញ្ចេញ​ផ្តល់ការអនុញ្ញាត​ឱ្យ​មើល​និង​ថតចម្លង​ឯកសារនិង​កំណត់ត្រា។ RC ត្រូវការ​មើល​ឯកសារជាក់លាក់និង​កំណត់ត្រា​វេជ្ជសាស្រ្ត ចិត្តសាស្រ្ត និង​សិក្សាធិការ​ នៅពេល​ពួកគេវាយ​តម្លៃ​អ្នក។​ កំណត់ត្រាទាំងនេះ​មានលក្ខណៈជាការសម្ងាត់។ អ្នក (ឬ ឪពុកម្តាយ​របស់អ្នក អ្នកថែរក្សា ឬ អ្នកអាណាព្យាបាល​ស្រប​ច្បាប់) ត្រូវ​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើសេចក្តីអនុញ្ញាត ដើម្បីផ្តល់ការអនុញ្ញាត​ដល់​មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់​មើល​និង​ថត​ចម្លង​កំណត់ត្រា​របស់អ្នក។​

ការថែទាំសម្រាប់ការ​​សម្រាកលំហែ (Respite Care)

ការថែទាំសម្រាប់ការ​​សម្រាកលំហែ​គឺ​នៅ​ពេល​ដែលនរណា​ម្នាក់​ផ្តល់ដល់​អ្នក​នូវ​ការថែទាំមិនមែនវេជ្ជសាស្រ្តនិង​ការ​គ្រប់គ្រង​ម្តងម្កាល ឬ បណ្តោះអាសន្នតាមកាលវិភា​គ​ជាទៀង​ទាត់​ដើម្បី​៖

 • ជួយ​ដល់​សមាជិកក្រុម​គ្រួសារ​ឱ្យ​រក្សាអ្នក​ទុក​ក្នុង​ផ្ទះ
 • ផ្តល់ដល់អ្នក​នូវ​ការ​ថែទាំ​និង​ការ​គ្រប់គ្រង​នៅ​ពេល​គ្រួសាររបស់អ្នក​មិន​នៅទីនោះ
 • ផ្តល់ដល់សមាជិក​គ្រួសារ​​ទាំង​ឡាយ​នូវ​ការ​សម្រាកពី​ការ​មើល​ថែអ្នក និង​
 • ផ្តល់ដល់អ្នក​នូវ​តម្រូវការ​ជួយ​ខ្លួន​ឯង​ជា​មូលដ្ឋាន និង​សកម្មភាព​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ផ្សេង​ទៀត រួមទាំង​ការ​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទងគ្នា ការចូលរួមសង្គម និង​សកម្មភាព​ប្រចាំថ្ងៃ ជាធម្ម​តាត្រូវបានធ្វើឡើង​ដោយ​គ្រួសារ​របស់អ្នក។

RRDP (គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​ធន​ធាន​ថ្នាក់តំបន់)

គម្រោង​អភីវឌ្ឍន៍​ធន​ធាន​ថ្នាក់តំបន់ ជាផ្នែក​របស់ នាយកដ្ឋាន​សេវាអភិវឌ្ឍន៍​ការលូតលាស់។ RRDPs៖

 • ជួយ​អ្នក​ប្តូរចេញពី​ទីលំនៅដែលមានលក្ខណៈ​រឹតបន្តឹង​ដូចជា DC ទៅ​កាន់​សហគមន៍​។
 • វាយ​តម្លៃ​អ្នក​សម្រាប់​ការគាំពារ​បន្ថែមដែល​អាច​ជួយ​អ្នក​ឱ្យ​បន្ត​រស់​នៅ​ក្នុង​សហគមន៍​បាន។
 • ចាត់ចែង​​និង​វាយ​តម្លៃ​អ្នក​ប្រ​សិនបើ​អ្នក​ត្រូវការ​សេវា​វិបត្តិ​ភ្លាមៗ។​
 • ផ្តល់ការ​បណ្តុះបណ្តាល​ទៅដល់អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ ក្រុមគ្រួសារ អ្នក​ផ្តល់សេវា និង​បុគ្គលិក​មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់។
 • ការទំនាក់ទំនង​ជា​មួយ​នឹង​មជ្ឈមណ្ឌល​ថ្នាក់តំបន់​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​ផែន​ការ​ដាក់​តាម​សហគមន៍​ប្រ​ចាំឆ្នាំ​។

សូមមើល​ ជំពូក​ 8 សម្រាប់ព័ត៌​មាន​បន្ថែម​។

SCDD (ក្រុម​ប្រឹក្សា​រដ្ឋ​ស្តីពី​ការអភិវឌ្ឍន៍​ការលូតលាស់)

SCDD ជា​ទី​ភ្នាក់ងាររដ្ឋ​ឯករាជ្យ​ដែល​ជួយ​ធ្វើផែនការ សម្របសម្រួល តាមដាន និង​វាយ​តម្លៃ​សេវាកម្ម​សម្រាប់​អ្នក និង​ក្រុម​គ្រួសារ​របស់អ្នក។​ ច្បាប់សហព័ន្ធ​ចែងថា SCDD ត្រូវផ្តល់លើឡើង​ជា​មធ្យោបាយនានា​ដើម្បី​កែលម្អ​និង​បង្កើនសេវាកម្ម។ SCDD ដាក់បញ្ចូលនូវសំណើរបស់គេ​ចូលទៅក្នុង​ផែនការ​រដ្ឋ ហើយ​ដាក់បញ្ជូន​ផែនការនោះទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ។

ស្ថិតក្រោមច្បាប់រដ្ឋ SCDD ត្រូវសិក្សា​ពីរបៀបដែលអ្នក​មាន​ពិការភាព​ផ្នែកការលូតលាស់​ទទួល​សេវារបស់ពួកគេ។ ប្រសិនបើ​មាន​ចន្លោះ​នៅក្នុង​សេវា SCDD នឹង​ផ្តល់​អនុសាសន៍​ទៅ​ឱ្យ DDS ពី​របៀប​ទទួល​បានសេវាដែល​ត្រូវការ។ SCDD ក៏ប្រើប្រា​ស់​ថវិកាសហព័ន្ធ​ដើម្បី​ផ្តល់ជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភគម្រោង​អភីវឌ្ឍន៍​សេវាថ្មីៗ​ ឬ សម្រាប់គម្រោង​តស៊ូមតិខ្លួន​ឯង។ ការិយាល័យ SCDD ​ពីមុន​ហៅថា​ប្រឹក្សាភិបាល​តាមតំប​ន់​​។​ បុគ្គលិក​នៅក្នុង​ការិយាល័យ SCDD អាច​ផ្តល់​ជំនួយនិង​ការ​បណ្តុះបណ្តាល​ដល់អ្នក​បាន។ 

ស្វ័យតស៊ូមតិ​​

ស្វ័យតស៊ូមតិ​​មានន័យថា​តំណាង និង​ទំទាក់ទំនង​ផលប្រយោជន៍​ខ្លួន​ឯង ធ្វើការជ្រើសរើស​ខ្លួន​ឯង និង​គ្រប់គ្រង​លើ​បរិយាកាសខ្លួន​ឯង។​

បាត់បង់ញ្ញាណ (Sensory Loss)

ចំណុចនេះសំដៅដល់ការ​បាត់បង់​មួយ ឬ ច្រើន​នៃ​វិញ្ញាណ​ទាំង​របស់អ្នក (មើល ស្តាប់ ប៉ះ រស់ជាតិ ឬ ក្លិន)។

អ្នក​សម្របសម្រួលសេវា ឬ ការគ្រប់គ្រង​ករណី​ (Service Coordination or Case Management)

នេះ​សំដៅទៅ​ដល់​ការទទួល​ខុស​ត្រូវ​របស់​មជ្ឈមណ្ឌល​ថ្នាក់តំបន់​ដើម្បី​ជួយដល់អ្នក​យ៉ាង​សកម្ម​នៅក្នុង​ការ​ធ្វើផែនការ និង​ការ​ស្វែងរក​និង​ទទួល​បាន​សេវាដែល​ចាំបាច់​។​ អ្នក​សម្របសម្រួលសេវារបស់អ្នក​ជា​បុគ្គល​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​លើការសម្រប​សម្រួល​សេវា ឬ ការគ្រប់គ្រង​ករណី​។ ជាធម្មតា​អ្នក​សម្របសម្រួលសេវារបស់អ្នក​ គឺ​ជា​បុគ្គលិក​មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់។​ អ្នកសម្របសម្រួល​សេវារបស់អ្នក​ក៏អាចហៅថាអ្នកគ្រប់គ្រងក្តី អ្នកសង្គមកិច្ច ឬ CPC ដែរ។​

ស្វ័យ​កំណត់

ស្វ័យ​កំណត់​មាន​ន័យ​ថា អ្នកមានសិទ្ធិ​ធ្វើការជ្រើសរើស​អំពី​ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួន​របស់អ្នក មានសិទ្ធិ​និង​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវដូចគ្នា​ទៅ​នឹង​អ្នក​ផ្សេង​ទៀតដែរ និង​និយាយ​ និង​តស៊ូមតិសម្រាប់ខ្លួន​ឯង។​

កម្មវិធីស្វ័យ​សម្រេច (SDP)

កម្មវិធី​ស្វ័យ​សម្រេច​ (SDP) គឺ​ជា​របៀប​មួយ​ដែលអ្នក​ទទួល​បាន​សេវាកម្ម​ពី​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ថ្នាក់​តំបន់។ នៅក្នុង​កម្មវិធី SDP អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ណិង​ក្រុមគ្រួសារ​របស់ពួកគេ​មាន​សេរីភាព ការ​ត្រួតពិនិត្យ និង​ការ​ទទួលខុសត្រូវ​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​សេវា​និង​ការ​គាំពារ​ដើម្បីជួយ​ដល់​ពួក​គេ​ពំពេញ​វាន​ទៅ​តាម​វត្ថបំណង​នៅក្នុង​ផែនការ​កម្មវិធី​ជាលក្ខណៈ​បុគ្គល (IPP) របស់គេ។ វា​ផ្តល់​ដល់​អ្នក​នូវ​ថវិកា​ដើម្បី​ទិញ​សេវាកម្ម​ទាំង​ឡាយ​តាម​របៀប​ដែល​អ្នក​ចង់បាន។​ កម្មវិធីស្វ័យ​កំណត់​បច្ចុប្បន្ន​មាន​ផ្តល់​ទៅដល់​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​មជ្ឈមណ្ឌល​ថ្នាក់តំបន់ទាំង​អស់​ដែល​មាន​សិទ្ធិ​ទទូ​ល​បាន។​ សូមមើល​ ជំពូក​​ 3 សម្រាប់ព័ត៌​មាន​បន្ថេម។

SLA (ការ​ចាត់ចែងការរស់នៅដោយមានការគាំពារ)

SLA សំដៅដល់​សេវាគាំពារដល់ការរស់នៅ​បន្ថែម​ទៅលើ​ការ​គាំ​ពារផ្សេងទៀត ដូចជា​កម្មវិធីពេលថ្ងៃ​ជាដើម។

SLS (សេវាគាំពារការរស់នៅ​)

SLS ជួយ​ដល់អ្នក​ឱ្យ​រស់នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ ឬ អាផាតម៉ិនដែលអ្នក​មានជាកម្មសិទ្ធិ ឬ​ជួល​។ SLS អាច​មានផ្តល់ជូន​ញឹកញាប់ និង​សម្រាប់​រយៈ​ពេល​ទៅតាម​តម្រូវ​ការ​របស់អ្នក​។​ អ្នក​ទទួល​បាន​សេវានិង​ការគាំពារ​ផ្សេងៗគ្នា​ ដើម្បីជួយ​ដល់​អ្នក​ឱ្យ​រស់​បាន​នៅ​តាម​ផ្ទះ​របស់អ្នក រួមទាំង​ការបណ្តុះបណ្តាល​និង​ការគាំពារបំណិន​សង្គម ឥរិយាបថ និង​ការរស់នៅ​ប្រចាំថ្ងៃ​ ជំនួយ​ក្នុង​ការ​ស្វែងរក កែសម្រួល​និង​ការថែទាំផ្ទះ បង់​ថ្លៃដល់អ្នកជិតខាងនិង​អ្នក​ស្នាក់នៅ​ជាមួយ។​ SLS មានគោល​បំណង​ជួយ​ដល់អ្នក​ឱ្យ​រស់​នៅ​តាមគន្លងប្រក្រតីនៃជីវិត និង​អាច​រួមបញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​សហគមន៍​របស់អ្នក​។​ SLS ឆ្លើយតបទៅនឹង “រូបភាពទូលំទូលាយ” នៃ​ជីវិត​របស់អ្នក។

SNF (មណ្ឌល​សុខភាព​មាន​បំណិន)

មណ្ឌលសុខភាពមានបំណិន​ផ្តល់​នូវ​ការ​ថែទាំ​ខ្លួន​ប្រាណ​លើស​ពីធម្មតា។​

របប​​សន្តិសុខ​សង្គម ​​(Social Security)

របប​​សន្តិសុខ​សង្គម​​ជា​កម្មវិធី​សហព័ន្ធ​ចាប់ផ្តើម​ក្នុង​ឆ្នាំ 1935។​ វា​រួម​បញ្ចូល​នូវ​កម្មវិធី ធានារ៉ាប់រង​ផ្នែពិការភាព ការចូលនិវត្តន៍ និង SSI ផងដែរ។

SSDI (ធានារ៉ាប់រងលើពិការភាពដោយរបបសន្តិសុខសង្គម)៖

SSI ជាកម្មវិធី​រដ្ឋបាលរបបសន្និសុខសង្គម ដែលផ្តល់​អត្ថប្រយោជន៍​ជា​ប្រាក់​ប្រ​ចាំខែ​ទៅ​ដល់​ពលរដ្ឋ (ឬ កូនរបស់ពួកគេ មនុស្សពេញវ័យនិង​កុមារមានពិការភាព ឬ ស្វាមីភរិយា) ដែលបានធ្វើការ​និង​បង់​ចូលទៅ​ក្នុង​មូលនិធិ​សន្តិសុខសង្គម​និង​ធ្លាក់ខ្លួនពិការ។ វា​ក៏ផ្តល់​មក​ជាមួយ​នូវកម្មវិធី Medicare នៅពេលណា​អ្នក​ទទួល​បាន​អត្ថប្រយោជន៍នេះ​ចំនួន 24 ជាប់គ្នា។

SSI (ប្រាក់ចំណូលបន្ថែមដោយរបសន្តិសុខសង្គម)

SSI កម្មវិធី​រដ្ឋបាល​របបសន្តិសុខសង្គម​សម្រាប់​អ្នក​មាន​ចំណូល​ទាប ដែលមានពិការភាព​ ឬ មានយុលើសពី 65ឆ្នាំ។ SSI ផ្តល់សាច់ប្រាក់​សម្រាប់​អាហារនិង ទីជម្រកជាមូលដ្ឋាន។

អង្គការភាគីពាក់ព័ន្ធ (Stakeholder Organizations)

អង្គការ​នៅទូទាំងរដ្ឋ​ទាំងនេះ​តំណាង​ឱ្យ​ផល​ប្រ​យោជន៍​របស់​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ សមាជិ​កក្រុមគ្រួសារ អ្នកផ្តល់សេវា និង​អង្គការតស៊ូមតិទូទាំង​រដ្ឋ។

ច្បាប់ (Statute)

ច្បាប់​ គឺ​ច្បាប់​អនុម័ត​ដោយ​អង្គនីតិបញ្ញត្តិ និង​ចុះហត្ថលេខាដោយ​អភិបាលរដ្ឋ។ ច្បាប់ Lanterman Act គឺ​ជាចង្កោម​ច្បាប់​អំពី​សេវាកម្ម​និង​សិទ្ធិទាំង​ឡាយ​ដែលត្រូវបានធានាដល់អ្នក​ដែល​មានពិការភាព​ផ្នែក​ការ​លូត​លាស់។​

ពិការភាព​ធ្ងន់ធ្ងរ (Substantial Disability)

បទបញ្ជានាយកដ្ឋានសេវាអភិវឌ្ឍន៍ការលូតលាស់​កំណត់​ពី​ពិការ​ភាព​ធ្ងន់ធ្ងរថាជា “កំសោយ​ធ្ងនធ្ងរ​នៃ​ការ​ដឹង និង/ឬ​ការបំពេញងារសង្គម។”​ នេះមានន័យថា​ អ្នក​មានពិការភាពធ្ងន់ធ្ងរ​ដោយ​កំសោយ​ធ្ងន់ធ្ងរទាំង៖​

 • ការបំពេញមុខងារទទួលដឹង (ការគិត​របស់អ្នក បញ្ញារបស់អ្នក) ឬ
 • ការំពេញមុខងារ​សង្គម​របស់អ្នក (របៀប​ដែល​មាន​ទំនាក់ទំនង​ទៅ​នឹង​អ្នក​ផ្សេង)។

អ្នកមិនចាំបាច់បញ្ជាក់ពីភ័ស្តុតាងនៃពិការភាពទាំងពីរនេះទេ។ ប៉ុន្តែ អ្នក​ត្រូវបង្ហាញ​នូវ​បញ្ហាធំៗ​ទាំង​ឡាយ​នៅ​ក្នុង​យ៉ាងហោចណាស់​បី​នៃ​ផ្នែកទាំងនេះ៖

 • បំណិន​​ទំនាក់ទំនង (ការទទួល​និង​ការ​សម្តែង​ឡើង​ជាភាសា)
 • សិក្សាពី
 • ​ការថែទាំ​ខ្លួន​ឯង​
 • ​ការចល័តទី​
 • ​ការគ្រប់គ្រង​លើខ្លួន​ឯង​
 • ការរស់នៅ​ដោយ​ឯករាជ្យ
 • ការផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងបាន​ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច

យោងទៅតាមច្បាប់ លក្ខខណ្ឌពិការភាពធ្ងន់ធ្ងរ​តម្រូវ​ឱ្យ “ធ្វើផែនការ​អន្តរជំនាញ” និង “ការសម្របសម្រួលសេវា” ដើម្បីជួយ​ដល់អ្នក “សម្រេចបាននូវសក្តានុពលរបស់អ្នក​ជាអតិបរមា”។​

ដើម្បីមានសិទ្ធិទទួលបានសេវាមជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់ មិន​ត្រូវមានតែ​ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ឬ លក្ខខណ្ឌ​ដែល​ត្រូវទៅ​នឹង​មួយ​នៃផ្នែក​ទាំង​ប្រាំ​នៃ​សិទ្ធិអាចទទួលបាននោះទេ ប៉ុន្តែ​រោគវិនិច្ឆ័យ​ ឬលក្ខខណ្ឌ​នោះ​ត្រូវតែ​កំណត់​ទៅ​លើ “ពិការភាព​ធ្ងន់ធ្ងរ” ដល់អ្នក។​

សម្រាប់ព័ត៌​មាន​បន្ថែម សូមមើល​ ជំពូក​ 2

អ្នកផ្តល់សេវា (Vendor)

អ្នក​ផ្តល់សេវាជាបុគ្គល ឬ ទីភ្នាក់ងារ​ដែលត្រូវបានអនុម័តនិង​បង់ថ្លៃ​ដោយ​មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់​ដើម្បីផ្តល់សេវា។

ការធ្វើជាអ្នកផ្តល់សេវា (Vendorization)

នេះមានន័យថា មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់​បានធានាថាអ្នកផ្តល់សេវា​បំពេញ​បាន​ទៅ​តាមលក្ខខណ្ឌ​តម្រូវ​ទាំង​អស់​ដើម្បីអាចផ្តល់សេវាបាន។ មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់​ផ្តល់ឱ្យ​អ្នក​ផ្តល់សេវានីមួយៗនូវ​លេខ​សម្គាល់ លេខកូដសេវា និង​ លេខរងដើម្បី​ឱ្យ​អ្នកផ្តល់​សេវា​អាចទទួល​បាន​ការ​បង់​ប្រាក់​សម្រាប់សេវាដែលគេ​បានផ្តល់។​

សក្ខីប័ត្រ (Voucher)

សក្ខីប័ត្រជាគូប៉ុង ឬ លិខិតសម្រេចជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ​សម្រាប់សេវា ដូចជា​ការសម្រាកលំហែ ឬ ការថែទាំងពេលថ្ងៃ។ មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់​អាច​ផ្តល់​សក្ខីប័ត្រ​ទៅដល់អ្នក ឬ ក្រុម​គ្រួសារ​របស់អ្នក។​ អ្នក​ជ្រើសរើស​អ្នក​ផ្តល់សេវារបស់អ្នក និង​បង់ប្រាក់​ដោយ​ប្រើ​សក្ខីប័ត្រ​បង់ប្រាក់។

WIC (Welfare and Institutions Code)

WIC ជាផ្នែក​នៃ​ច្បាប់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែល​រួមបញ្ចូលទាំង​ច្បាប់ Lanterman Act ផង​។​​