Menu Close

ឯកសារបន្ថែម E៖ ពិការភាពការទទួលដឹង

ឯកសារបន្ថែម E៖ ពិការភាពការទទួលដឹង

ច្បាប់រដ្ឋចែងថា “ពិការភាពផ្នែកបញ្ញា” ប៉ុន្តែយើងប្រើនៅទីនេះ “ពិការភាពការទទួលដឹង” ដើម្បីដាក់បញ្ចូលនូវលក្ខខណ្ឌប្រហាក់ប្រហែលគ្នា។ ប្រើបញ្ជីនេះដើម្បីសម្រេចប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌ “ពាក់ព័ន្ធខ្លាំង” ទៅនឹងពិការភាពផ្នែកបញ្ញា ហើយនឹងមានសិទ្ធិទទួលបានសេវាក្រោមផ្នែកទីប្រាំ។ ប៉ុន្តែអ្នកមិនមានសិទ្ធិទទួលបានសេវាដោយស្វ័យប្រវត្តិពីព្រោះតែអ្នកមានបញ្ហានៅលើបញ្ជីនេះនោះទេ។

 • ការផ្តល់ហេតុផលអរូបិយ​
 • ការវិនិច្ឆ័យ​មិន​បាន​ល្អ​
 • ការចងចាំ
 • ការរៀន​លើកលែងតែការងារត្រូវបានបំបែក​ជាផ្នែកតូចៗ​និង​បង្រៀន​ជាជំហាន​ៗ
 • ការធ្វើផែនការ​រយៈ​ពេល​ខ្លី/រយៈពេលវែង
 • ការដោះស្រាយបញ្ហា​
 • ការគ្រប់គ្រង​លុយកាក់ ឬថវិកា
 • ការប្រើប្រាស់​ការធ្វើដំណើរសាធារណៈ​តែម្នាក់ឯង​
 • ការវិភាគតាមបែបតក្កវិជ្ជា
 • ការផ្ចង់អារម្មណ៍​
 • ការផ្ទេបំណិន​ដែលបានប្រើ​នៅក្នុង​បរិបទ​មួយ​ទៅបរិបទមួយ​ទៀត
 • ការសម្រេចបានជាកង់ៗ​ផ្នែក​ការអភិវឌ្ឍន៍​ការលូតលាស់​ដូច​ជា​ការ​ក្រោក​អង្គុយ ការវារ ការដើរ ការនិយាយ ការបណ្តុះបណ្តាលបង្គន់
 • អកម្ម ឧទាហរណ៍​ពួកគេអាចនឹង​មិន​និយាយ​ពីអ្វី​ដែលពួក​គេ​ចង់​បាន​ឬ មានអារម្មណ៍​
 • ភាពវាងវៃ ដូចជាការយល់ដឹង​ពីមូលហេតុ​ដែលពួកគេ​និង​អ្នក​ផ្សេង​ប្រព្រឹត្តិ​តាម​របៀបដែលពួកគេធ្វើ។
 • ទស្សនៈ​
 • ការគ្រប់គ្រង​ទៅលើ​ឥរិយាបថ​ខ្លួន​ឯងផ្ទាល់
 • ងាយ​បំភ្លៃបានយ៉ាងងាយ​ដោយអ្នកផ្សេង​
 • ការសម្របទៅ​តាមស្ថានភាពថ្មី​
 • ការនិយាយ និង​ការ​ស្តាប់ (ហៅថា​ភាសារដែលសម្តែងឡើង និង​ទទួល​)
 • ការគ្រប់គ្រង​និង​ចលនាសាច់ដុំតូចនិងធំ​
 • ការរស់នៅ​ក្នុង​សហគមន៍​ដោយ​ឯករាជ្យ​
 • ការប្រចាំថ្ងៃ​នៅ​ផ្ទះ​
 • ការចងចាំ​ដោយ​ខ្លួន​​ឯង​អំពី​ការរក្សាការណាត់ជួប អនុវត្តតាមកាល​វិភាគការលេបថ្នាំ​
 • ការរៀន​ពីបទពិសោធន៍​
 • អាចផ្គត់ផ្គង់ខ្លួន​ឯងបាន ឧទាហរណ៍​ស្វែងរកការងារ ឬ រៀន​ពី​បំណិន​កាងារ
 • ត្រូវការ​បរិយាកាស​ដែល​កំណត់ទុកនិង​អាចព្យាករណ៍​បាន​
 • ការរៀបចំ ការធ្វើផែនការ ឬ ការផ្តល់អាទិភាព​ការងារ ឬ សកម្មភាព​
 • ជំនាញសង្គម និង​ឥរិយាបថ​
 • សកម្មភាព​លំហែកម្សាន្ត​
 • ការអនាម័យ​ផ្ទាល់ខ្លួន​
 • ប្រាប់ម៉ោង​
 • សុខភាពនិង​សុវត្ថិភាព ឧទាហរណ៍​ – ការរត់​ចូលក្នុង​ចរាចរណ៍ ឬ រលាក​នៅពេលចម្អិន
 • មុខងារដែលអាចដឹងបានទាប ​[1] … Continue reading
 • មុខងារសម្របតាមទាប [2] … Continue reading

References
1 មុខងារដែលអាចដឹងបានទាប​​មានន័យថា​យ៉ាង​ហោចណាស់​គម្លាតស្តង់ដាមួយ​ក្រោម​មធ្យម​ 100។ នេះមានន័យ​ថា​ពិន្ទុ​​​ 85, ឬទាបជាង, តាមការវាស់វែង​ដោយ​តេស្ត​ស្តង់​ IQ។ អ្នក​មិន​ចាំ​បាច់​មាន​ពិន្ទុ​ក្នុង​ចន្លោះ​នៃ​ពិការភាព​ផ្នែក​បញ្ញាទែ (70 ឬទាបជាង) ដើម្បីបង្ហាញ​ដល់អ្នក​ពី​លក្ខ​ខណ្ឌ​ដែល​មាន​ទំ​នាក់​ទំនង​យ៉ាង​ជិតស្និទ្ធ​ទៅ​នឹង​ពិការភាព​ផ្នែក​បញ្ហា។
2 មុខងារសម្របតាមទា​ប​ត្រូវបានវាស់វែង​ដោយ​ការធ្វើតេស្ត​ស្តង់ដារ​នៃ​ឥរិយាបថសម្រប​តាម ដូចជា​ Vineland Adaptive Behavior Scales (VABS) (Vineland-3) ឬ​ Street Skills Survival Questionnaire. អ្នក​ជាធម្មតា​គួរ​ពិនិត្យ​មើលពិន្ទុ​ចន្លោះ​ 70s ឬទាបជាងនេះ ឬ សមាសធាតុ​ឥរិយាបថ​ដែល​មានអាយុ​ 3 ឬ ច្រើនឆ្នាំ​ទាប​ជាង​អាយុ​របស់អ្នក។