Menu Close

ឯកសារបន្ថែម B៖ ច្បាប់ផ្តល់សិទ្ធិដល់អ្នក

ឯកសារបន្ថែម B៖ ច្បាប់ផ្តល់សិទ្ធិដល់អ្នក

ច្បាប់ផ្តល់សិទ្ធិដល់អ្នក ឯកសារបន្ថែមនេះ​ប្រាប់អ្នក​ពី​ផ្នែក​ណា​មួយ​នៃ​ច្បាប់ Lanterman Act ដែលផ្តល់ដល់អ្នកនូវសិទ្ធិ​ដើម្បីទទួល​បាន​សេវានិង​ការ​គាំពារ​ដែលអ្នកត្រូវការ​។​ ផ្នែកទាំងនេះ​ត្រូវបានគេហៅថា បញ្ញត្តិ (ឬ §) ហើយ​បញ្ញត្តិទាំងនេះ​គឺ​ដលស្រង់ចេ​ញ​ពី Welfare & Institution Code។​ ដើម្បី​រៀន​បន្ថែម​អំពី​បញ្ញត្តិ​ណាមួយដែលប៉ះពាល់ដល់អ្នក សូមអាន​ខាង​ក្រោម។

ចំណុចសំខាន់!​ បញ្ជីនេះ​មិន​ពេញលេញទេ។ យើង​មិនអាច​រាយ​សេវាទាំង​អស់ក្នុង​បញ្ជីដែលអ្នក​មានសិទ្ធិទទួល​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​យើង​រាយ​នូវសេវាទាំងឡាយ​ដែល​គេទទួលបានច្រើនបំផុត។ សម្រាប់ព័ត៌​មាន​បន្ថែម​អំពីសិទ្ធិរបស់អ្នក សូមមើល​សៀ​វ​ភៅណែនាំ​ពេញលេញ ដែលមានចំណងជើងថា Rights Under the Lanterman Act។

សិទ្ធិជាមូលដ្ឋាន និង​ការធ្វើសមាហរ័ណកម្ម (Basic Rights and Integration – § 4502)

ប្រសិនបើអ្នក​មានពិការភាពផ្នែកការលូតលាស់ អ្នក​មានសិទ្ធិ​ទទួល​បាន៖

 • ការព្យាបាល សេវាកម្ម និង​ការគាំពារទាំង​ឡាយ​ដើម្បី​ជួយ​ដល់អ្នក​ឱ្យ​រស់បាន​ដោយ​ឯករាជ្យ​ មានផលិតភាព និង​ជីវិត “ជាប្រក្រតី” បំផុត​តាម​ដែលអាចធ្វើបាន​។
 • សេវាកម្ម​ទាំង​ឡាយ​ដែលការពារសេរីភាពរបស់អ្នក​នៅក្នុង​របៀប​ដែល​មាន​ការរឹតត្បិតតិចតួចបំផុត។​
 • ភាពថ្លៃថ្នូរ ឯកជនភាព និង​ការថែទាំក្នុងភាពជាមនុស្ស។​
 • ការព្យាបាល សេវានិងការគាំពារ​ជាលក្ខណៈធម្មជាតិ ទីលំនៅសហគមន៍ ច្រើនបំផុត​តាមដែលអាចធ្វើបាន។
 • ការចូលរួម​ក្នុង​កម្មវិធីអប់រំសាធារណៈ​សម​ស្រប ដោយមិនគិតពីពិការភាព​របស់អ្នក។
 • ការថែទាំផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តនិង​ការព្យាបាលទាន់ពេល។
 • សេរីភាព​សាសនា មនសិការ និង​សេរីភាព​អនុវត្ត​នូវ​សាសនារបស់អ្នក។
 • ចូលរួម​ក្នុងសកម្មភាពសហគមន៍ និង​មានទំនាក់ទំនងសង្គមជាមួយ​នឹង​ដៃគូ។
 • លំហាត់ប្រាណ និង​ការលំហែរកម្សាន្ត។
 • គេផុតពីគ្រោះថ្នាក់ រួមទាំង​ការបង្ខាំងផ្នែករាងកាយ​ដែលមិនចាំបាច់ ការដាក់នៅដាច់តែឯង ការផ្តល់ថ្នាំព្យាបាលច្រើនលើសលុប ការរំលោភបំពាន និង​ការទុកចោល។​
 • និយាយថា “ទេ” ចំពោះនីតិវិធីដែល​មិន​មានសុវត្ថិភាព។
 • ជ្រើសរើស​ជម្រើសជីវិតខ្លួន​ឯងដោយផ្ទាល់។ នេះរួមបញ្ចូលទាំង​ទីកន្លែងដែលអ្នកចង់រស់នៅ អ្នក​ដែល​អ្នក​ចង់​រស់​នៅ​​ជាមួយ ទំនាក់ទំនង​របស់អ្នក របៀបដែលអ្នក​ ប្រើ​ប្រាស់​ពេល​ទំនេរ​​របស់អ្នក ការអប់រំរបស់អ្នក និង​ការងារ គោលដៅផ្ទាល់ខ្លួន​របស់អ្នក និង​ការធ្វើផែនការ​ដែល​ត្រូវទៅតាម​តម្រូវការ​របស់​អ្នក និង​ការចង់​បានរបស់អ្នក។
 • ការស៊ើបអង្កេត​ទាន់ពេល​ពីការរំលោភបំពានដែល​អាច​កើត​មាន​មកលើអ្នក​។​

ជម្រើស​និង​ការធ្វើសេចក្តីសម្រេច (Choices and Decision-Making – § 4502.1)

​អ្នក​មានសិទ្ធិ​៖

 • មាន DDS មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់ អ្នកផ្តល់សេវា និង​អ្នកផ្សេង​ផ្តល់ព័ត៌​មានដល់អ្នក​ដែលអ្នកអាចយល់បាន​ដើម្បីជួយ​ដល់​អ្នក​ជ្រើស​រើស​ជម្រើសសមស្រប។
 • មាន DDS មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់ អ្នកផ្តល់សេវា និង​អ្នកផ្សេង​ផ្តល់​ឱកាសដល់អ្នក​ធ្វើ​ការ​សម្រេចចិត្ត។
 • មាន DDS មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់ អ្នកផ្តល់សេវា និង​អ្នកផ្សេង​គោរព​​តាម​ជម្រើ​ស​របស់អ្នក។
 • មានមជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់ផ្តល់ដល់អ្នកនូវព័ត៌​មាន​ដែល​ក្នុង​បំណង​រក្សា​បាននូវ​វប្បធម៌​របស់អ្នក និង​ជាភាសាដែលអ្នក ឬ ឪពុកម្តាយ​របស់អ្នក អ្នកអាណាព្យាបា​ល​ ឬ តំណាងស្របច្បាប់​​អាចយល់បាន។ នេះរួមបញ្ចូលទាំង​ទម្រង់ផ្សេងទៀត​នៃ​ការ​ទំនាក់ទំនង។

សិទ្ធិរស់នៅក្នុង​ទីលំនៅដែល​ធ្វើប្រតិបត្តិការដោយ​រដ្ឋ ការថែទាំ​តាម​សហគមន៍ និង​មណ្ឌលសុខភាព (Rights in State-Operated, Community Care, and Health Facilities – § 4503)

ប្រសិនបើអ្នក​រស់នៅ​តាមមណ្ឌលដែលធ្វើប្រតិបត្តិការដោយរដ្ឋ មណ្ឌល​ថែទាំសុខភា​​ពសហគមន៍ ឬ មណ្ឌលសុខភាព (ឧទា. មន្ទីរពេទ្យ មណ្ឌលថែទាំមានជំនាញ ឬ មណ្ឌលសុខភាពទូទៅ) អ្នក​មានសិទ្ធិ៖

 • ស្លៀកពាក់​សម្លៀក​ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។
 • មាន​និង​ប្រើ​ប្រាស់​របស់របរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក​ដោយ​ពុំ​ត្រូវប្រើរួម​ជាមួយ​នឹង​អ្នក​ស្នាក់នៅផ្សេងទៀត។ ឧទាហរណ៍ សាប៊ូកក់សក់ផ្ទាល់ខ្លួន ថ្នាំដុសធ្មេញ ទឹកអប់​។
 • មាន​និង​ចាយលុយ​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់អ្នក រួមទាំង​ការ​ចាយនៅតាម​កុង​ទីន។​
 • មាន​កន្លែងផ្ទាល់ខ្លួន​​ទុក​ដាក់ទ្រព្យ​របស់​ខ្លួន​ឯង។
 • ជួបជាមួយអ្នកមកលេងបានជារៀងរាល់ថ្ងៃ។
 • ទូរសព្ទ​ចេញ ឬ ទទួលទូរសព្ទ​ដោយ​ពុំ​មាន​នរណា​ម្នាក់ស្តាប់ ឬ ឮការសន្ទនារបស់អ្នក។
 • មាន​ក្រ​ដាស ស្រោម​សំបុត្រ ស្តែមប្រៃសណីយ៍ ឬ របស់របស់ផ្សេងទៀត​ដែល​អ្នក​ត្រូវការ​ដើម្បី​សរសេរលិខិត។
 • ផ្ញើចេញ​និង​ទទួល​លិខិត​ដោយ​គ្មានអ្នកផ្សេង​អានអ្វីដែលអ្នកសរសេរ ឬ បើក​មើល ឬ អាន​លិខិត​ដែលត្រូវបានផ្ញើមកឱ្យ​អ្នក។
 • និយាយថាទេ​ចំពោះ ការព្យាបាល “ដោយឆក់ខ្សែភ្លើង” (ការព្យាបាលដោយ​ការ​ឆក់ ឬ ការព្យាបាល ECT)។
 • និយាយថាទេ​ចំពោះ ការវះកាត់​ខួរក្បាល។ ការវះកាត់ខួរក្បាល​មានន័យ​ថាការវះកាត់ទៅលើខួរក្បាល​ដូចជា ការវះកាត់ព្យាបាលជំងឺផ្លុវចិត្ត ការវះកាត់​ជំងឺវិកលចរិត និង​ការវះព្យាបាលឥរិយាបថ ដែលជះឥតពលដល់របៀបដែលអ្នកគិត មា​ន​អារម្មណ៍ ឬ ធ្វើសកម្មភាព។
 • និយាយថាទេចំពោះ​ការ​ព្យាបាល​ដែល​បង្ករឱ្យ​មានការឈឺចាប់ ឬ ការត់ស្លុត។
 • ជ្រើសរើសជម្រើស​ទាំង​នៃ​សកម្មភាព​ប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក (ពេលវេលាដែល​ត្រូវក្រោក​ពីដំណេក ឬ ចូលដំណេក) អពី​មិត្តភក្តិ​របស់អ្នក ពេលទំនេរ និង​សកម្មភាពសង្គមនានា។
 • ជ្រើសរើសជម្រើស​អំពីអ្វីដែលគួរ​មាននៅក្នុង IPP របស់អ្នក។​

ការតស៊ូមតិ – § 4648(b) និង 17 California Code of Regulations § 50510(a)(12)

​អ្នក​មានសិទ្ធិ​៖

 • ទទួលបានសេវាតស៊ូមតិ​
 • ឡើង​តុលាការ​ដើម្បីដាក់ឱ្យ​អនុវត្តសិទ្ធិរបស់អ្នក។ នេះរួម​ទាំង​ការនិយាយ​ថាទេ​ចំពោះ​ការថែរក្សា។​

ទំនាក់ទំនង – § 4620.1

អ្នក​អាច​នឹង​មានទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​នឹង​ឪពុកម្តាយ​និង​សមាជិក​ក្រុម​គ្រួសាររបស់អ្នក​។ មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់​និង​អ្នក​ផ្តល់សេវា​ត្រូវ​គោរព​និង​ជម្រុញដល់​ទំនាក់ទំនង​ទាំង​នេះ​។​

ការរស់នៅ​តាម​សហគមន៍​ (Community Living – § 4640.7(a))

មជ្ឈមណ្ឌល​ថ្នាក់​តំបន់​ត្រូវជួយដល់​អតិថិជន និង​ក្រុម​គ្រួសារ​របស់ពួក​គេ​ទទួលបាន​សេវានិង​ការគាំពារ​ដែលផ្តល់ដល់ពួកគេ​នូវ​ឱកាសនិង​ជម្រើស​ច្រើន​បំផុត​សម្រាប់ការរស់នៅ ធ្វើការ រៀន​សូត្រ និង​លែង​នៅ​ក្នុង​សហគមន៍​។

ការវាយតម្លៃ​ទៅលើសិទ្ធិអាចទទួលបាន (Eligibility Assessments – § 4643(a))

​អ្នក​មានសិទ្ធិ​៖

 • ឱ្យ​មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់សម្រេចប្រសិនបើអ្នក​មានសិទ្ធិ​ទទួល​បាន​សេវា​តិច​ជាង​ 120 ថ្ងៃ។​
 • ឱ្យ​មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់សម្រេចប្រសិនបើ​​អ្នក​មានសិទ្ធិ​ទទួល​បាន​សេវា​តិច​ជាង​ 60 ថ្ងៃ។​
 • ការរង់ចាំ​នឹង​ធ្វើឱសុខភាពនិង​សុវត្ថិភាព​របស់​អ្នក​ប្រឈម ឬ ឈាន​ទៅដល់​បញ្ហា​ក្នុង​អភិវឌ្ឍផ្នែកស្មារតីនិងរាងកាយ​ ឬ​
 • មាន​ហានិភ័យ​ផ្ទាល់​​ដែលអ្នក​ត្រូវ​ប្តូរទៅ​កាន់បរិយាកាស​ដែលមាន​លក្ខណៈ​រឹតបន្តឹងតែងជាងមុន (ឧទាហរណ៍ ទីលំនៅដែលចាក់សោរបិទជិត)។

លក្ខខណ្ឌកំណត់ពីសិទ្ធិទទួលបាន និង​សេវាកម្មមជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់​ ប្រសិនបើអ្នក​ប្តូរ​ចេញ – § 4643.5 (a-c)

អ្នក​មាន​សិទ្ធិទាំងនេះ បើទោះបីជាអ្នកប្តូរទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំ​បន់​ថ្មី៖

 • ប្រសិនបើ​មានមជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់​​មួយ​សម្រេច​ថា​អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​​សេ​វានោះ អ្នក​មានសិទ្ធិទទួលបានសេវានៅគ្រប់មជ្ឈមណ្ឌល​​​ទាំងអស់​ក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា។
 • សិទ្ធិដែលអាចទទួលបាន​របស់អ្នក នឹង​មិន​បញ្ចប់ទេ​លើក​លែង​តែ​​មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់​បញ្ជាក់ថា​ការសម្រេចិត្តពីខាងដើមរបស់គេ​ខុស​ទាំង​ស្រុង។
 • ប្រសិនបើអ្នក​ប្តូរ​ទៅ​កាន់តំបន់​មួយដែល​ផ្តល់សេវាដោយ​មជ្ឈមណ្ឌល​ថ្នាក់​តំបន់ផ្សេង​នោះ មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់ចាស់និង​ថ្មី​ត្រូវ​តែ​ធានា​ដល់​សេវានិង​ការគាំ​ពា​រ​របស់​អ្នក​ត្រូវបាន​ផ្ទេរ​ដោយ​រលូន។
 • អ្នក​នឹង​មាន​ IPP ដដែល​រហូត​ដល់អ្នក​ឯកភាព​ទៅនឹង​ IPP ថ្មី។
 • ប្រ​សិន​បើ​សេវាកម្ម ឬ ការគាំពារដែល​អ្នក​មាន​នៅមុនពេល​អ្នក​បាន​ប្តូរ​ទី​តាំងមិន​មាន​នៅ​ឯមជ្ឈមណ្ឌល​ថ្នាក់​តំបន់ថ្មី​ទេនោះ​ ការប្រជុំ​មួយ​ត្រូវ​តែ​ធ្វើ​ឡើង​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ 30ថ្ងៃ ។
 • រហូត​ទាល់​តែការប្រជុំ IPP ថ្មី​ត្រូវ​បាន​ធ្វើឡើង ទើប​មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់​តំបន់​​ថ្មីត្រូវ​ផ្តល់ដល់អ្នក​នូវ​សេវានិង​ការ​គាំពារ​ផ្សេង​ ​ដែល​ឆ្លើយ​តប​បំផុតប្រសើបំផុត​​​ទៅ​នឹងគោល​ដៅ IPP របស់អ្នក​នៅ​ក្នុង​ទីលំនៅ​ដែល​មាន​ការ​រឹតត្បិតតិចតួចបំផុត។​

សិទ្ធិ​​ផែនការកម្មវិធី​ជាលក្ខណៈ​បុគ្គល (IPP) របស់អ្នក – §§ 4646, 4646.5, និង 4648(a)(1)

សិទ្ធិ IPP ទូទៅ​

 • ក្រោយ​ពី​មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់​រកឃើញថាអ្នក​មាន​សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​សេវា ពួកគេ​មាន​ពេល 60ថ្ងៃ ​ដើម្បអភិវឌ្ឍ IPP មួយឡើង។ §4646(c).
 • ទាំង IPP​​ របស់អ្នក និងសេវានិងការគាំពារ​ដែលអ្នក​ទទួល​ ត្រូវតែ​រៀប​ចំ​តម្រូវទៅ​តាម​អ្នក​និង​ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក។ IPP របស់អ្នក​ត្រូវពិចារណាទៅលើតម្រូវ​ការ​និង​ការពេញចិត្ត​របស់អ្នក​ (និង​របស់ក្រុមគ្រួសារអ្នក ប្រសិនបើសមស្រប)។
 • សេវា IPP និង​ការគាំពារ​របស់អ្នក​ត្រូវ​ជួយ​ដល់​អ្នក​ធ្វើសមាហរ័ណកម្ម​ចូលទៅក្នុង​សហគមន៍ និង​ឈានទៅ​ដល់​ជីវិតមួយ​ដែល​ឯករាជ្យ មាន​ផលិតភាព និង​មានប្រក្រតីភាព​នៅ​ក្នុង​ការ​បរិយាកាសមួយ​ដែល​មាន​ផាសុខភាព​និង​មានស្ថេរភាព​។
 • សេវាទាំង​ឡាយ​ដែល​អ្នក​និង​ក្រុមគ្រួសារអ្នកទទួល​ត្រូវតែ៖ ឆ្លុះបញ្ចាំង​ទៅនឹង​ការពេញចិត្តនិង​ជម្រើសរបស់អ្នក ជួយឱ្យ​សម្រេចគោល​ដៅ​ IPP​ របស់អ្នក និង​មាន​ប្រសិទ្ធិភាពថ្លៃ។​ §4646(a).
 • IPP របស់អ្នក​ត្រូវតែ​រួមបញ្ចូល​នូវ​គោលបំណង​ វត្ថុបំណង និង​ សេវានិងការគាំពាររបស់អ្នក ដែល​មជ្ឈមណ្ឌល​ថ្នាក់​តំបន់​បង់ថ្លៃ​ឱ្យ ឬ ដែល​អ្នក​ទទួល​បាន​ពី​ទីភ្នាក់ងារ​ផ្សេងទៀត §4646(d)។
 • IPP របស់អ្នក​ត្រូវ​តែ​លើកឡើង​ឱ្យ​ច្បាស់​ពី​ចំនួន​និង​ប្រភេទ​នៃ​សេវា​ដែល​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន និង​ពេលវេលាដែលសេវានឹង​ចាប់ផ្តើម។ §4646.5(a)(5).
 • នៅទីបញ្ចប់នៃ​កិច្ច​ប្រជុំ IPP មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់​ត្រូវ​តែ​ផ្តល់​ឱ្យ​អ្នក​នូវ​បញ្ជីឈ្មោះ​សេវានិង​ការគាំពារ​ទាំងឡាយ​ដែលអ្នកទាំង​ពីរ​បាន​ឯកភាព​គ្នា​នៅក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំ។​ បញ្ជីឈ្មោះនោះ​ត្រូវតែ​លើឡើង​ពីពេលវេលាដែលសេវាអាចនឹង​ចាប់​ផ្តើម អ្នក​នឹង​ទទួល​បានសេវាទាំងនោះញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា និង​វាមានរយៈ​ពេល​យូរប៉ុណ្ណា និង​តើនរណាជាអ្នកផ្តល់សេវានោះ (ប្រសិនបើដឹង)។ §4646(f)
 • នៅពេលណាដែលអាចធ្វើបាន ក្រុមការងារ IPP ត្រូវជ្រើសរើស​សេវាទាំង​ឡាយ​ដែលអនុញ្ញាតឱ្យ៖
  • កុមាររស់នៅ​ជាមួយ​ក្រុម​គ្រួសាររបស់ពួកគេ។
  • មនុស្សពេញវ័យ​រស់​នៅ​ក្នុង​សហគមន៍​ដោយ​មាន​ឯករាជ្យ​ភាព​ច្រើន​តាម​ដែល​អាច​ធ្វើ​បាន​។​
  • អតិថិជន​មានប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​ជា​មួយ​នឹង​នឹង​អ្នក​ដែល​ពុំមានពិការភាព​តាម​មធ្យោបាយ​ដែល​វិជ្ជមាន​និង​មានប្រយោជន៍​។ § 4648(a)(1).

ការប្រជុំ IPP៖

 • អ្នក​នឹង​មាន​ការ​ប្រជុំ​ធ្វើផែនការ​ដើម្បីឯកភាព​គ្នាទៅ​លើ​អ្វីដែល​នឹង​ត្រូវដាក់បញ្ចូ​លទៅក្នុង IPP របស់អ្នក។​
 • ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​ថ្នាក់​តំបន់​ត្រូវ​ផ្តល់ដល់អ្នក​នូវ​បញ្ជី​មួយនៃ​សេវាកម្មនិង​ការគាំពារទាំង​ឡាយ​ដែល​បាន​ឯកភាព​គ្នា​នៅខាង​ចុង​នៃ​ការ​ប្រជុំ។ បញ្ជីនោះ​ត្រូវតែរួម​នូវការ​លើកឡើង​ពីពេលវេលាដែលសេវាអាចនឹង​ចាប់​ផ្តើម អ្នក​នឹង​ទទួល​បានសេវាទាំងនោះញឹកញាប់ប៉ុណ្ណា និង​វាមានរយៈ​ពេល​យូរប៉ុណ្ណា និង​តើនរណាជាអ្នកផ្តល់​សេវានោះ (ប្រសិនបើដឹង)។ §4646(f).
 • ប្រសិនបើអ្នក (និង​អ្នក​កំពុងតំណាងឱ្យ​អ្នក) មិន​អាច​ឯកភាព​ជាមួយ​នឹង​មជ្ឈ​មណ្ឌលថ្នាក់តំ​បន់​ទៅលើ IPP លើកទីមួយ​បានទេ អ្នក​នឹង​ត្រូវ​មាន​ការ​ប្រ​ជុំ​មួយ​ទៀត​ក្នុង​រយៈ​ពេល 15 ថ្ងៃ លើកលែងតែអ្នក​ស្នើសុំពេលវេលាយូរជាងនេះ។ §4646(g).
 • ត្រូវតែមាន​នរណាម្នាក់​ដែលមានសិទ្ធិអំណាច​និយាយ​ថា “បាន” ឬ “មិនបាន” សម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់​នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំ IPP របស់អ្នក។ § 4646(d)។
 • អ្នក​ត្រូវ​តែទទួលបានការជូនដំណឹង​រៀងរាល់កិច្ច​ប្រជុំ​ IPP។​
 • អ្នក​អាច​តម្រូវ​ថា មាននរណា​ម្នាក់ផ្សេង​ផងដែរ​ដែល​ទទួល​បាន​ការ​ជូន​ដំណឹងពីការប្រជុំ IPP នេះ ហើយ​ដែល​ពួកគេ​ត្រូវទទួល​បាន​មួយ​ច្បាប់​នៃ​ការជូនដំណឹងដែលអ្នកទទួលបាន។​ ​§ 4646(e)។
 • មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់​ត្រូវ​រៀបចំឯកសារ​ជាភាសាកំណើតរបស់អ្នក (និង/ឬ ភាសាកំណើតរបស់​ឪពុកម្តាយ អ្នកអាណាព្យាបាល ឬ តំណាង​ស្របច្បាប់របស់អ្នក) នៅក្នុង​ IPP របស់អ្នក។ ពួកគេក៏​ត្រូវ​រៀប​ចំ​ការប្រជុំ IPP ជាភាសានោះ ហើយ​ផ្តល់​មួយ​ច្បាប់នៃ IPP របស់អ្នក​ជា​ភាសានោះដែរ។ § 4646(i).

ការពិនិត្យឡើងវិញទៅឡ IPP៖

 • IPP របស់អ្នក​ត្រូវ​តែ​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ និង​កែ​សម្រួល​យ៉ាង​ហោច​ណាស់ រៀង​រាល់ 3 ឆ្នាំ​ម្តងដែរ។​
 • ប្រសិនបើអ្នក​ស្នើសុំឱ្យ​ពិនិត្យ​ទៅលើ IPP របស់អ្នកមុនពេលនោះ អ្នក​មានសិទ្ធិពិនិត្យ​ឡើង​វិញទៅលើ IPP របស់អ្នកក្នុង​រយៈពេល 30ថ្ងៃ។ ប្រសិនបើសុខភាព​និង​សុវត្ថិភាព​របស់​ត្រូវកំពុងតែប្រឈមនឹង​ហានិភ័យ ឬ អ្នក​អាំច​នឹង​ត្រូវ​ប្តូរ​ចេញពី​កន្លែងដែលអ្នក​កំពុង​រស់នៅ​នោះ អ្នក​មានសិទ្ធិពិនិត្យ​ឡើង​វិញ​​ក្នុង​រយៈ​ពេល 7ថ្ងៃ (អ្នកខ្លះ​ហៅ​ករណី​នេះថា​ជា​ការ​ប្រ​ជុំ​ IPP បន្ទាន់)។ §4646.5(b).
 • ប្រសិនបើអ្នកទទួល​បានសេវាក្រោមកម្មវិធី HCBS Waiver នោះ IPP របស់អ្នក​ត្រូវ​តែ​ពិនិត្យឡើង​វិញ​ជារៀង​រាល់ឆ្នាំ។

បណ្តឹងជំទាស់ (Appeals)៖

 • ប្រសិនបើអ្នក​មិន​ឯកភាព​ទៅនឹង​ផ្នែក​ណាមួយ​នៃ​ IPP របស់អ្នក (ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើមជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់​បដិសេធ​មិន​បញ្ចូល​សេវារបស់​អ្នក​ដែលអ្នកគិ​ត​​ថា​អ្នក​ត្រូវការនោះ) មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់​ត្រូវ​បញ្ជូន​ឱ្យអ្នក​នូវ​ការ​ជូនដំណឹ​ង​ដែល​ពន្យល់ពី​មូលហេតុ​ដែល​គេ​មិន​ឯកភាព​​​​ (§ 4701) និង​សិទ្ធិ​របស់អ្នក​ត្រូវប្តឹងជំទាស់។ §§ 4646(h) និង 4701.

ការសម្របសម្រួលសេវាកម្ម – § 4647

អ្នក​មានសិទ្ធិ​៖

 • ឱ្យ​មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់​សម្របសម្រួល​សេវារបស់អ្នក និង​ធានាថា​អ្នក​ទទួល​បានសេវាដែលមាននៅក្នុង IPP របស់អ្នក។
 • ចាត់តាំង​យឱ្យ​មាន​អ្នកសម្របសម្រួលសេវាដល់អ្នក។
 • ប្រាប់អ្នកក្នុង​រយៈពេល 10ថ្ងៃ ប្រសិនបើ​មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់​ប្តូរ​អ្នក​សម្រប​សម្រួល​សេវារបស់អ្នក​ជាអចិន្ត្រៃយ៍។​
 • លើកឡើង​ថាចង់បាន​នរណាម្នាកផ្សេងឱ្យ​ធ្វើ​ជា​អ្នក​សម្របសម្រួលសេវារបស់អ្នក​។​

មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់ត្រូវតែ​យក​ IPP របស់អ្នកមកអនុវត្ត – § 4648

​អ្នក​មានសិទ្ធិ​៖

 • ឱ្យ​មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់រកសេវានិង​ការគាំពារដែលអ្នក​ត្រូវការ​​ស្រប​ទៅ​តាមគោលដៅ IPP របស់អ្នក។ មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់​នឹង​ព្យាយាម​រកឱ្យអ្នក​នូវ​សេវាពីទីភ្នាក់ងារ​សាធារណៈផ្សេងទៀត​មុននឹង​ប្រើប្រាស់ថវិកាមជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់​ទៅ​បង់ថ្លៃវា។ § 4648(a)(8).
 • ឱ្យ​មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់ពិចារណាការគាំពារ​នៅតាមសហគមន៍​ជាលក្ខណៈ​ធម្មជាតិ ផ្ទះ និង​ទីលំនៅលំហែកម្សាន្តជាមុនសិន៊
 • ទទួលបានសេវាដែលមានលក្ខណៈបទបែននិង​តម្រូវទៅតាម​អ្នក។ § 4648(a)(2​)​.
 • អត្រាអ្នកផ្តល់សេវា​ដែលធានាថាពួកគេអាចបំពេញ​បាន​ទៅ​តាម​តម្រូវ​ការជាពិសេសរបស់អ្នក និង​ផ្តល់នូវការគាំពារដែលមានគុណភាព​នៅក្នុង​ទីលំនៅដែលមានលក្ខណៈរឹតត្បិតតិចតួច § 4648(a)(5)។
 • ឱ្យ​ជម្រើសនៃ​អ្នកផ្តល់សេវារបស់អ្នក​ត្រូវបានពិចារណា។ ក្រុមធ្វើផែនការ​ក៏នឹង​ពិចារណាផង​ដែរ​ទៅលើ​សមត្ថភាព​របស់អ្នក​ផ្តល់​សេវា​ ដើម្បីផ្តល់ការគាំពារដែលមានគុណភាព គុណវុឌ្ឍិរបស់ពួកគេ និង​តម្លៃ​ចំពោះអ្នក​ផ្តល់សេវាដែលមានគុណភាពប្រហាក់ប្រហែល។ § 4648(a)(6).
 • ទទួល​បាន​នូវសេវាពេលមានវិបត្តិនិង​បន្ទាន់​ពី​មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់​ដើម្បីជួយ​ឱ្យ​​អ្នក​បាន​បន្តស្នាក់នៅក្នុង​ការចាត់ចែងការរស់នៅ​តាម​ការ​ជ្រើសរើសរបស់អ្នក​។ § 4648(a)(10).

សិទ្ធិ​ជ្រើសរើស​កន្លែងដែលអ្នក​​​រស់នៅ – § 4641

ប្រសិនបើអ្នក​ជា​មនុស្ស​ពេញវ័យ៖

 • អ្នក​មានសិទ្ធិ​សម្រេចពីកន្លែងដែលអ្នក​រស់នៅ។
 • អ្នក​មិនអាច​ត្រូវបង្ខំ​ឱ្យ​ប្តុរចេញទេ លើកលែងតែ​មាន​គ្រោះថ្នាក់ដល់​សុខភាព​និង​សុខុមាលភាពរបស់អ្នក មានដីកាបង្គាប់ពីតុលាការ ឬ អ្នក​ថែរក្សារបស់អ្នកសម្រេច​ពីកន្លែង​ដែលអ្នក​រស់នៅ។

សិទ្ធិ​របស់អ្នក​ដើម្បីប្តូរចេញ – § 4747

ប្រសិនបើអ្នក​ចង់ប្តូរចេញ​ពីទីលំនៅថែទាំ​ស្នាក់នៅ (ការស្នាក់នៅ​ជាក្រុមតាមផ្ទះ) មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់​ត្រូវ​រៀបចំកាលវិភាគ​ប្រជុំ IPP ឱ្យ​បានឆាប់តាមដែលអាច​ធ្វើបាន ដើម្បីជួយដល់អ្នក​ស្វែងរក និង​ប្តូរ​ទៅកាន់កន្លែង​ផ្សេង។

សេវានិង​ការគាំពារ​សម្រាប់កុមារ​មានពិការភាព​ផ្នែក​ការ​លូតលាស់ស្នាក់នៅក្នុង​ផ្ទះជាមួយ​ក្រុមគ្រួសារ – § 4685

ប្រសិនបើ​អ្នក​ជា​​កុមារកំពុង​រស់នៅ​ជា​មួយ​ក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នក៖

 • នឹងទទួលបានសេវាដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីស្នាក់នៅក្នុង​ផ្ទះ​ជា​មួយ​នឹង​ក្រុមគ្រួសារនិង​ជីវិតសហគមន៍​របស់អ្នកគឺ​ជា​អាទិភាពខ្ពស់បំផុត។ §4685(a)(b).
 • IPP របស់អ្នក​ដាក់បញ្ចូល​ផែនការគ្រួសារ​ដែល​រៀបរាប់ពីសេវា​និង​ការគាំពារទាំ​ង​ឡាយ​ដែលនឹង​ជួយដល់អ្នក​ឱ្យ​រស់នៅបានក្នុង​ផ្ទះជាមួយ​នឹង​ក្រុមគ្រួសារបស់​​អ្នក​។ 4685(c)(2).

កុមាររស់នៅ​ក្រៅ​ផ្ទះ​ក្រុមគ្រួសារ​ – § 4685.1

ប្រសិនបើ​អ្នក​ជា​​កុមារកំពុង​រស់នៅ​ខាងក្រៅ​ផ្ទះ​របស់អ្នក៖

 • មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់​ត្រូវ​ធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង​ដែលអាចធ្វើបាន​ ដើម្បី​ដាក់ឱ្យ​អ្នក​នៅជិតបំផុត​ទៅនឹង​ផ្ទះក្រុម​គ្រួសាររបស់អ្នក។
 • ប្រសិនបើមជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំបន់​មិន​អាច​ធ្វើ​បែបនេះបានទេ ពួកគេ​ត្រូវតែ​ផ្តល់ការពន្យល់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ​នៅក្នុង​ IPP របស់អ្នក យ៉ាង​ហោច​ណាស់​​រៀងរាល់ 6ខែ ដែលនិយាយថា អ្វីៗដែលពួកគេកំពុង​ធ្វើ​សម្រាប់អ្នក​​ដើម្បី​ឱ្យ​អ្នក​អាច​រស់នៅ​បាននៅជិតក្រុមគ្រួសាររបស់​អ្នក។​ ពួក​គេ​នឹង​ផ្ញើ​វា​​មួយ​ច្បាប់មក​​​ឱ្យ​អ្នក​។

សេវាជ្រើសរើសទំនាក់ទំនង និង​ធ្វើជាឪពុកម្តាយ – § 4687

​​អ្នក​មានសិទ្ធិ​៖

 • មានទំនាក់ទំនង​
 • រៀបការ
 • ស្ថិតនៅជាផ្នែកនៃ​ក្រុមគ្រួសារ​
 • មានកូនចៅ
 • សម្រេចចិត្តដោយមានព័ត៌​មាន​គ្រប់គ្រាន់ទៅលើ​ជីវិតផ្ទាល់ខ្លួន​របស់អ្នក
 • ​ទទួល​បាន​សេវាពីមជ្ឈមណ្ឌល​ថ្នាក់​តំបន់ ដូចជា៖
  • ការបណ្តុះបណ្តាល​ពិការរួមភេទ​
  • ​ការបណ្តុះបណ្តាល​បំណិន​ចិញ្ចឹមកូន​​
  • ចាត់ចែង​ការរស់នៅដោយមានការគាំពារ​សម្រាប់​ឪពុកម្តាយ​ដែល​មាន​ពិការភាព​ផ្នែកការលូតលាស់​និង​កូនៗរបស់ពួកគេ
  • ការតស៊ូមតិជួយ​ទំនាក់ទំនងជាមួយ​នឹង​ទីភ្នាក់ងារដូចជា ទីភ្នាក់ងារ​សុខុមាលភាពកុមារ
  • សេវាប្រឹក្សាតាមគ្រួសារ​

ការគាំពារដើម្បី​ជួយ​ចូលរួម​ក្នុង​សហគមន៍​របស់អ្នក – § 4688

 • អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​ទទួលបានការគាំពារ​ដើម្បីជួយ​អ្នក​ឱ្យ​ចូលរួម​ក្នុង​សហគមន៍​របស់អ្នក​។
 • មជ្ឈមណ្ឌល​ថ្នាក់តំបន់​ត្រូវ​ពង្រីកឱកាស​ដែលផ្តល់​ឱ្យ​អ្នក​នូវ​ការពារ​និង​ការ​ចូលរួម​ពេញ​លេញនិង​ស្នើភាព​ក្នុង​សមាហរ័ណកម្មសហគមន៍​និង​ជម្រើសការងារ លេង ចូលរួមសង្គម សេវាសហគន៍ និង​ការអប់រំ។
 • ប្រសិនប​ក្រុមការងារ IPP របស់អ្នក​សម្រេច​ថាអ្នក​ត្រូវការសេវាសម្រប​សម្រួលសហគមន៍​ដើម្បី​ធ្វើសមាហរ័ណកម្ម​ ឬ បញ្ចូលទៅក្នុង​សហគមន៍ មជ្ឈមណ្ឌល​ថ្នាក់តំបន់​អាច​នឹង​ទទួល​បាន​សេវា​សម្រាប់អ្នក។

សេវាគាំ​ពារការរស់នៅ​សម្រាប់មនុស្ស​ពេញវ័យ – § 4689

ប្រសិនបើអ្នក​ជា​មនុស្ស​ពេញវ័យ អ្នក​មានសិទ្ធិ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​នូវ​ប្រភេទ​និង​ចំនួន​នៃ​ការ​គាំ​ពារ​ដែលអ្នក​ត្រូវការ​ដើម្បី​រស់​នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ​ផ្ទាល់​ខ្លួន ឬ ជួល ដោយ​មិន​គិត​ពី​កម្រិត​នៃ​ពិការភាប​របស់អ្នក​ឡើយ។

ការទទួល​បាន​សេវាសុខភាព​ផ្លូវចិត្ត – § 4696.1

អ្នក​មានសិទ្ធិ​ទទួល​បាន​សេវាសុខភាព​ផ្លូវចិត្ត​នៅពេល​អ្នក​ត្រូវការ​វា រួមទាំង​សេវាពេលបន្ទាន់ ឬ វិបត្តិ។​ មជ្ឈមណ្ឌល​ថ្នាក់​តំបន់​ត្រូវធ្វើ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​កម្មវិធី​សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត​ដើម្បី​សម្របសម្រួលសេវាកម្ម។​ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នក​ត្រូវសម្រាកពេទ្យ មជ្ឈមណ្ឌល​ថ្នាក់តំបន់​និង​តំណាង​សុខភាពផ្លូវចិត្ត​ខោនធី​ត្រូវ​ធ្វើការ​ជា​មួយ​អ្នក​​ដើម្បី​ផែនការ​ព្យា​បាល​សម្រាប់របស់អ្នក​និង​ការ​ធ្វើផែនការ​ចេញពីមន្ទីរពេទ្យ។

ដំណើរការ​សវនាការយុត្តិធម៌ – §§ 4700-4716

 • ប្រសិនបើអ្នកមិនឯកភាព​ជា​មួយនឹង​ការសម្រេច​របស់​មជ្ឈមណ្ឌល​ថ្នាក់​តំបន់​ដែលមិនផ្តល់សេវាថ្មី ឬ ផ្លាស់ប្តូរ ឬ បញ្ចប់សេវានោះ អ្នក​មាន​សិទ្ធិ​ជូនដំណឹង និង​ឡើង​សវនាការយុត្តិធម៌​ជាមួយ​នឹង​ចៅក្រមនីតិរដ្ឋបាលបាន។​
 • សូមមើល ជំពូក 10 សម្រាប់ព័ត៌​មាន​បន្ថែម​អំពីសិទ្ធិ​របស់អ្នក​នៅ​ក្នុង​ដំណើរការសវនាការយុត្តិធម៌។

 ទទួលបានកំណត់ត្រា – §§ 4725-4730

 • អ្នក​មានសិទ្ធិ​ដើម្បីមើល​និង​ថតចម្លង​កំណត់ត្រា​នៅ​ក្នុង​សំណុំ​ឯកសារ​របស់អ្នក​។​
 • អ្នក​មានសិទ្ធិ​ដើម្បីពិនិត្យ​ឡើង​វិញទៅលើសំណុំឯកសារ​របស់អ្នក​នៅ​ឯមជ្ឈ​មណ្ឌលថ្នាក់តំបន់​បានក្នុង​ពេលម៉ោង​ធ្វើការ។
 • នៅពេលអ្នកស្នើសុំមើល​សំណុំឯកសាររបស់អ្នក ដោយផ្ទាល់មាត់ ឬ ជាលា​យ​លក្ខណ៍​អក្សរ អ្នក​ត្រូវបានអនុញ្ញាត​ឱ្យ​មើល​វា​ក្នុង​រយៈពេល​ 3ថ្ងៃ​នៃ​ថ្ងៃធ្វើការ។

អនុលោមភាពបណ្តឹង – § 4731

 • ប្រសិនបើអ្នក​គិត​ថា​សិទ្ធិរបស់អ្នក​ត្រូវបានបដិសេធ ឬ រំលោភបំពាន​នោះ អ្នក​មានសិទ្ធិ​ដាក់ពាក្យ​បណ្តឹង​ជាមួយនឹងនាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌល​ថ្នាក់តំបន់ ឬ មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ការលូតលាស់។​
 • មើល​ជំពូក 10 សម្រាប់ព័ត៌​មាន​បន្ថែម​អំពី​ដំណើរការបណ្តឹង ពេល​ដែល​ត្រូវប្រើ​ដំណើរការបណ្តឹង និង​ពេល​ប្រើ​ដំណើរការសវនាការយុត្តិ​ធម៌។

មជ្ឈមណ្ឌល​ថ្នាក់តំបន់​ជួយ​សេវាផ្សេងៗទៀត – §§ 4658, 4659, 4640.6(g)

មជ្ឈមណ្ឌល​ថ្នាក់តំបន់​ត្រូវជួយ​អ្នក​ទទួល​បានអត្ថប្រយោជន៍​សាច់ប្រាក់ ការថែទាំសុខភាព ឬ សេវាផ្សេងទៀត​ដែលអ្នក​មាន​សិទ្ធិ​ទទួល​បាន។ មជ្ឈមណ្ឌលថ្នាក់តំប​ន់​ត្រូវ​មាន​បុគ្គលិក ឬ អ្នកផ្តល់សេវាដោយ​បំណិន​ពិសេស​នៅក្នុង​យុត្តិធម៌​ព្រហ្មទណ្ឌ ការអប់រំពិសេស ការគាំពារដល់គ្រួសារ ការផ្តល់ទីជម្រក និង​ការធ្វើសមាហរ័ណកម្ម​​សហគមន៍។ នេះ​មានន័យ​ប្រសិនបើអ្នក​ត្រូវ​ជំនួយ​នៅក្នុង​មួយ​នៃ​ផ្នែកទាំង​នេះ មជ្ឈ​មណ្ឌលថ្នាក់តំបន់​គួរតែ​មានមនុស្ស​ម្នាក់ ឬ ចេញលុយឱ្យ​មនុស្ស​ម្នាក់​ដើម្បីជួយដល់អ្នក។